Strona główna Informacje prawne Podwójne opodatkowanie paliwa wwożonego na teren Niemiec

Podwójne opodatkowanie paliwa wwożonego na teren Niemiec

876
0
No Ratings Information Message

Podwójne opodatkowanie paliwa wwożonego na teren Niemiec. Od pewnego czasu Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje sygnały od polskich przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, o budzących wątpliwości praktykach niemieckich służb celnych wykonujących kontrolę drogową. Służby te nakładają opłatę akcyzową na znajdujące się w zbiornikach pojazdu, zakupione w innym państwie członkowskim paliwo.

Dotyczy to pojazdów wyposażonych w dodatkowe lub powiększone zbiorniki na olej napędowy, przy czym są to zbiorniki montowane w punktach serwisowych producenta pojazdu, oraz pojazdów kompletowanych przez oficjalnych dealerów producenta na specjalne zamówienie przewoźnika. Na te zbiorniki są wystawione wymagane świadectwa homologacji, a pojazd jest dopuszczony do ruchu przez stosowne instytucje. Dotyczy to także pojazdów wcześniej będących własnością przewoźników niemieckich i eksploatowanych na terenie Niemiec, a zakupionych jako używane przez polskich przewoźników.

W tym stanie rzeczy nakładanie opłaty akcyzowej na paliwo używane wyłącznie do zasilania pojazdu, od którego w momencie zakupu uiszczono wszelkie wymagane i dozwolone prawem Unii Europejskiej opłaty (VAT, akcyza itp.) budzi nasze poważne wątpliwości. Dlatego też uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w imieniu Komisji Europejskiej, co do legalności wspomnianych wyżej działań niemieckich służb celnych.

Z poważaniem

Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Transportu Drogowego
(-)
Bolesław Milewski

 

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA
DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ
Podatki Pośrednie i Administracja Podatkowa
Kontrola Stosowania Prawa Wspólnotowego i Pomocy Państwa/Podatki Pośrednie

Bruksela, dnia 10 SEP, 2010
TAXUD C3 D(2010)640011
VS/ac/DE/ACC/10/CHAP 2761 – answer
CAB A 1094

Urzędnik prowadzący sprawę:
Vladimir Sika
Telefon; +32-2-29 90576

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
Bolesław Milewski
Stobno k/Piły 82
64-905 Stobno
Polska

Szanowny Panie!

Piszę w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 3 sierpnia 2010 r., adresowanego do komisarza Semety, w którym skarży się Pan na nałożenie przez władze niemieckie podatku od paliwa przewożonego w pojazdach w dodatkowo zamontowanych zbiornikach, które zostały dopuszczone pod względem technicznym przez właściwe organy.

Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego reguluje dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG1 (zwana dalej „dyrektywą 2008/118″). Przepisy szczególne dotyczące konsumpcji produktów energetycznych określa dyrektywa Rady 2003/96/EWG z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej2 („dyrektywa w sprawie podatku energetycznego”), zgodnie z którą (art. 2 ust. 1 lit. b)) paliwa silnikowe podlegają podatkowi akcyzowemu.

W art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/118 określono, że podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji w państwie członkowskim dopuszczenia do konsumpcji.

W art. 33 dyrektywy 2008/118 określono ogólną zasadę mówiącą, że w przypadku gdy wyroby akcyzowe dopuszczone już do konsumpcji w jednym państwie członkowskim są przechowywane do celów handlowych w innym państwie członkowskim w celu ich dostawy lub wykorzystania w tym państwie, podlegają one podatkowi akcyzowemu, a podatek ten staje się wymagalny w tym drugim państwie członkowskim.

W art. 24 ust. 1 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego określono, że oleje mineralne przekazane do zużycia w państwie członkowskim, znajdujące się w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów silnikowych i przeznaczone do wykorzystania jako paliwo przez te same pojazdy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w żadnym innym państwie członkowskim.

W art. 24 ust. 2 na potrzeby art. 24 ust, 1 określono następujące definicje:
„zbiorniki standardowe” oznaczają:
–  zbiorniki trwale zamontowane przez wytwórcę we wszystkich pojazdach silnikowych tego samego rodzaju jak dany pojazd i, których trwałe zamontowanie umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa, zarówno w celu napędu jak i, w odpowiednim przypadku, funkcjonowania systemów chłodniczych lub innych systemów, podczas transportu. Zbiorniki gazu zamontowane w pojazdach silnikowych zaprojektowanych dla bezpośredniego wykorzystania gazu jako paliwa oraz zbiorniki zamontowane w innych systemach, w jakie pojazd ten może być wyposażony, są również uważane za zbiorniki standardowe;
–  zbiorniki trwale zamontowane przez wytwórcę we wszystkich kontenerach tego samego typu, jak kontener, o którym mowa w niniejszej sprawie i których trwałe zamontowanie umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania systemów chłodniczych i innych systemów podczas transportu, w jakie specjalne kontenery są wyposażone.

„Kontener specjalny” oznacza jakikolwiek kontener wyposażony w specjalne urządzenia, zaprojektowane dla systemów chłodniczych, natleniających, izolacji cieplnej lub innych systemów.

Wskazał Pan, że paliwo opodatkowane przez niemieckie służby celne znajdowało się w zbiornikach zainstalowanych dodatkowo, które nie zostały zamontowane fabrycznie przez wytwórcę pojazdu, a zatem nie zostały zamontowane we wszystkich pojazdach silnikowych tego samego rodzaju.

Tego typu dodatkowy zbiornik nie spełnia warunków określonych odnośnie do „zbiornika standardowego” w art. 24 ust. 2 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, a zatem nie mają zastosowania przepisy art. 24 ust. 1 tej dyrektywy. W szczególności należy podkreślić, że zbiorniki muszą m.in. być oryginalnie zamontowane przez wytwórcę we wszystkich pojazdach tego samego rodzaju, zatem nawet w przypadku, gdy właściwe władze zatwierdzą powiększenie zbiornika i dokonają jego certyfikacji, tak jak miało to miejsce w opisywanym przez Pana przypadku, powiększenie takie nie będzie objęte definicją zbiorników standardowych określoną w art. 24 ust. 2 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego.

Ponieważ nie ma zastosowania przepis szczególny określony w art. 24 ust. 1 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, niemieckie służby celne mogą opodatkować paliwo znajdujące się w dodatkowych zbiornikach na podstawie niemieckich przepisów dotyczących podatków od olei mineralnych zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi we wzmiankowanym powyżej art. 33 ust. 1 dyrektywy 2008/118.

W takich przypadkach osoba przechowująca towary musi spełnić wszystkie wymogi określone w art. 34 dyrektywy 2008/118, m.in. złożyć deklarację organom podatkowym państwa członkowskiego przeznaczenia, zagwarantować płatność podatku akcyzowego i zapłacić podatek akcyzowy.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, w art, 33 ust. 6 dyrektywy 2008/118 określono, że podatek akcyzowy zostaje na wniosek zwrócony lub umorzony w państwie członkowskim, w którym miało miejsce dopuszczenie do konsumpcji (w tym przypadku przypuszczalnie w Polsce), jeśli właściwe organy w tym drugim państwie członkowskim uznały, że podatek akcyzowy stał się wymagalny i został pobrany w tym państwie członkowskim.

Na podstawie przekazanych informacji uważamy, że Pana skarga nie zawiera podstaw do podjęcia przez Komisję odpowiednich działań, ponieważ przedstawione faktów nie wskazują na naruszenie prawa wspólnotowego.

W związku z tym, pragnę Pana poinformować, że postępowanie w sprawie Pańskiej skargi zostanie zamknięte.

Jeżeli jednak posiada Pan inne informacje mogące świadczyć o uchybieniu zobowiązaniom państwa członkowskiego, byłabym wdzięczna za jak najszybsze przekazanie ich służbom Komisji, a najpóźniej w ciągu czterech tygodni od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem
(-)
Micole Wieme
Kierownik Działu
______________
Dz.U. L9z 14.1.2009.
Dz.U.L283z31.10.2003

Oceń artykuł

Poprzedni artykułO tym każdy przewoźnik musi wiedzieć: Powody cofnięcia licencji uprawniającej do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego- cz. I
Następny artykułAż w 83% firm stwierdzono błędy oraz niekorzystne dla siebie zapisy w informacjach o warunkach zatrudnienia" kierowców