Strona główna Kadry i Płace Pracownik musi otrzymać świadectwo pracy od dotychczasowego pracodawcy

Pracownik musi otrzymać świadectwo pracy od dotychczasowego pracodawcy

1390
0
No Ratings Information Message
 

Podwładny, który chce zmienić pracę, musi otrzymać świadectwo potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie. Jeśli sam nie jest w stanie go odebrać, może upoważnić do tego inną osobę.Od 21 marca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące konieczności wydania świadectwa pracy po zakończeniu umowy terminowej, jeżeli pracownik jest nadal zatrudniony u tego pracodawcy. Zgodnie z nimi pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Między okresami zatrudnienia na podstawie powyższych umów terminowych mogą nastąpić przerwy.

Pracodawca wydaje jednak świadectwo pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 21 marca 2011 r., jeżeli w tym dniu trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w okolicznościach określonych w art. 97 par. 11 kodeksu pracy (a więc gdy obie strony łączy kolejna umowa terminowa). Znowelizowane przepisy stosuje się zatem do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy, nawiązanych od 21 marca 2011 r.

Zgodnie z przepisami świadectwo pracy powinno być wydane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 62, poz. 282 z późn. zm.). Pracodawca może również wysłać je pocztą bądź doręczyć w inny sposób (najpóźniej w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy).

Świadectwo powinien otrzymać nawet pracownik, który nie rozliczył się z pracodawcą. Podwładny, odbierając dokument, powinien sprawdzić, czy zawiera prawidłowe informacje m.in. o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania albo okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Może także poprosić pracodawcę o zawarcie w świadectwie pracy danych o wykokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach. Prośbę tę pracodawca ma obowiązek spełnić.

Jeżeli świadectwo pracy zawiera błędy, pracownik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie (w ciągu siedmiu dni od otrzymania świadectwa). W razie odmowy pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o jego sprostowanie (również w ciągu siedmiu dni). Jeśli sąd przyzna pracownikowi rację, wówczas pracodawca powinien niezwłocznie wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy (nie później niż w terminie trzech dni od uprawomocnienia się orzeczenia).

PRZYKŁAD

Jedno świadectwo za zatrudnienie na podstawie kilku umów

Pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny od 1 czerwca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. Następnie pracodawca zatrudni pracownika na podstawie umowy na czas określony od 1 sierpnia 2011 r. do 31 października 2011 r., a później na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy od 1 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Pracodawca nie musi wydawać pracownikowi osobnego świadectwa pracy po zakończeniu każdej z tych umów terminowych (chyba że pracownik tego zażąda zgodnie z art. 97 par. 13 k.p.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJak tworzyć fundusz socjalny, gdy w firmie nie ma związków zawodowych?
Następny artykułWITD: Wyłącznik tachografu