Strona główna Aktualności Dnia Nadzór budowlany w Olkuszu oraz WINB w Krakowie przegrały przed sądem w...

Nadzór budowlany w Olkuszu oraz WINB w Krakowie przegrały przed sądem w sprawie strzelnicy

1925
1
4.72/5 (46)

KOMPROMITUJĄCA PORAŻKA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OLKUSZU I WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE

W dniu 17.04.2024 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dostarczył do właściciela strzelnicy w Zimnodole koło Olkusza wyrok wraz z uzasadnieniem w którym W CAŁOŚCI UCHYLIŁ bezprawne postanowienia PINB w Olkuszu oraz WINB w Krakowie, w których nadzór budowlany bezprawnie i fałszywie stwierdził, że strzelnica w Zimnodole rzekomo jest obiektem budowlanym.

WSA w Krakowie w wyroku (sygn.: II SA/Kr 1532/23), usunął z porządku prawnego postanowienia PINB i WINB orzekając: „uchyla się zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji”. Dodatkowo nadzór budowlany musi pokryć koszty procesu.

Jest to jedno z najważniejszych orzeczeń WSA w Polsce w sprawie strzelnic, ponieważ WSA wprost stwierdził to, co od 5 lat konsekwentnie twierdzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie i Ministerstwo Rozwoju – że NIE WSZYSTKIE STRZELNICE PODLEGAJĄ PRAWY BUDOWLANEMU.

Porażka olkuskiego nadzoru budowlanego jest tym bardziej bolesna, że najpierw WINB w Krakowie w całości uchylił postanowienie olkuskich urzędników, a teraz Sąd także uchylił w całości postanowienia PINB oraz WINB.

Można wręcz zadać pytanie, co wyprawiają urzędnicy z olkuskiego PINB, skoro z ich postanowienia nie ostała się nawet jedna litera a sąd dosłownie ZMIAŻDŻYŁ postanowienia nadzoru budowlanego ?

SĄD: „STRZELNICA NIE MUSI BYĆ OBIEKTEM BUDOWLANYM”

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił urzędnikom PINB w Olkuszu, że – cyt.: „(…) strzelnice (otwarte – przypis) mogą ale nie muszą stanowić obiektu budowlanego” (str. 11 uzasadnienia wyroku).

Dalej WSA pisze: 2 Rozdziału 1 Wzorcowego Regulaminu Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic w żadnej mierze NIE może uzasadniać poglądu, że strzelnica otwarta jest obiektem budowlanym (…) nie można wyciągnąć wniosku, że każda strzelnica będzie obiektem budowlanym„.

SĄD: „STRZELNICE TYPU OTWARTEGO TO NIE TYMCZASOWE OBIEKTY BUDOWLANE” 

Dalej WSA cyt.: „Przedmiotowa strzelnica (w Zimnodole – przyp.) nie jest też tymczasowym obiektem budowlanym o jakim mowa w art. 3 pkt. 5 prawa budowlanego. Analiza przykładowo wskazanych w tym przepisie obiektów wskazuje, że wymienione w nim strzelnice, to strzelnice mobilne i tymczasowe z jakimi można mieć do czynienia w tzw. wesołych miasteczkach, lunaparkach, czy odpustach”.

SĄD: „PRYZMY ZIEMI TO NIE BUDOWLE ZIEMNE” 

WSA w całości podważył także fałszywe tezy PINB w OLKUSZU i WINB w Krakowie, że kopce ziemne mogą być budowlami ziemnymi. WSA wyjaśnił: nie do zaakceptowania jest pogląd, że każda większa pryzma ziemi, czy wał ziemi, stanowić będą obiekt budowlany, podlegających kognicji organów nadzoru budowlanego” (str. 12 uzasadnienia).

SĄD: „STRZELNICE MOGĄ NIE WYMAGAĆ ŻADNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH”

Dalej WSA pisze: „(…) zorganizowanie strzelnicy może nie wymagać żadnych prac, które można by kwalifikować jako roboty budowlane.” i dalej: „naturalne ukształtowanie terenu może być bowiem takie, że można na nim zlokalizować bezpieczną strzelnicę, bez wykonywania żadnych robót w tym ziemnych. A trudno uznać, aby aby miejsce takie tylko dlatego, że dochodzi tam do strzelania a na płaszczyźnie przepisów o broni i amunicji jest strzelnicą, stawało się niejako automatycznie obiektem budowlanym i z tego powodu podlegało kognicji organów nadzoru budowlanego. Dlatego dla właściwego zakwalifikowania strzelnicy otwartej jako obiektu budowlanego istotne są konkretne okoliczności faktyczne (…)„.

Dalej WSA stwierdza: „(…) punkt 3 ppkt. 2 Rozdziału 1 Wzorcowego Regulaminu Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnic w żadnej mierze NIE może uzasadniać poglądu, że strzelnica otwarta jest obiektem budowlanym (…) nie można natomiast wyciągnąć wniosku, że każda strzelnica będzie obiektem budowlanym„.

SĄD: „PRYZMY, STOŻKI I WAŁY ZIEMI TO NIE BUDOWLE ZIEMNE” 

WSA w całości podważył także fałszywe tezy PINB w OLKUSZU i WINB w Krakowie, że kopce ziemne lub stożki usypanej ziemi mogą być budowlami ziemnymi. Sąd dokładnie wyjaśnił, że budowlą ziemną jest wał przeciwpowodziowy, ponieważ odrębne Rozporządzenia określają jego cechy techniczne oraz wskazują, że budowla ziemna nigdy nie składa się wyłącznie z ziemi. Kopiec, który składa się wyłącznie z ziemi nie jest budowlą ziemną a więc w ogóle nie może być budowlą a tym bardziej budynkiem.

WSA wyjaśnił: nie do zaakceptowania jest pogląd, że każda większa pryzma ziemi, czy wał ziemi, stanowić będą obiekt budowlany, podlegających kognicji organów nadzoru budowlanego” (str. 12 uzasadnienia).

I dalej WSA – cyt,: „aby zakwalifikować określony obiekt za budowlę ziemną  będącą obiektem budowlanym, uwzględnić należy także pozostałe postanowienia prawa budowlanego, wskazujące na istotne elementy budowli będącej obiektem budowlanym, a także funkcję takiego obiektu (…) Klasycznym przykładem budowli ziemnej  (…) są wały przeciwpowodziowe. Sposób ich wykonania i wymagania techniczne jakimi powinny podlegać, regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska (…). Zgodnie z tymi przepisami jest to budowla posiadająca pewne specyficzne elementy konstrukcyjneNie jest zatem tak, że budowla ziemna w postaci wałów przeciwpowodziowych, to to jedynie wał ziemi usypany wzdłuż rzeki. (…) Nie są to zatem jedynie usypane z ziemi stożki„.

Dalej WSA uzasadnia: „Dlatego zanim organ zakwalifikuje będące przedmiotem postępowania pryzmy czy wały ziemi jako budowlę ziemną, zobowiązany jest ustalić ich parametry techniczne, konstrukcyjne, użytkowe i dopiero wtedy dokonać oceny, i czy o dlaczego tak usypane pryzmy można zakwalifikować za budowlę zemną”.

Dalej WSA wyjaśnia, że aby można było nasyp ziemny w ogóle uznać za budowlę ziemną pełniącą funkcję kulochwytu, to oprócz stwierdzenia występowania technicznych cech budowli ziemnej, należy ustalić, czy nasypy w ogóle pełnią funkcję kulochwytu, ponieważ budowla zawsze musi pełnić określoną funkcję budowlaną. Sąd wyjaśnił, że jeśli nasypy nie pełnią określonej funkcji, to nie mogą być obiektem budowlanym.

WSA zarzucił nadzorowi budowlanemu, że dokonał oceny sprzecznej z własnymi ustaleniami. Nadzór budowlany sam stwierdził, że na strzelnicy nasypy nie są kulochwytami ale w postanowieniu uznał coś dokładnie odwrotnego do własnych ustaleń z kontroli.

SĄD: „WAŁY ZIEMNE POWSTAŁE W WYNIKU PRZESUNIĘCIA ZIEMI NIE SĄ OBIEKTEM BUDOWLANYM”

Dalej WSA wyjaśnia: jeśli wały to efekt uboczny wyrównania terenu, pod strzelnicę, to trudno znaleźć dla nich powiązanie techniczno-użytkowe za strzelnicą”. „Jak trafnie podnosi się w skardze, (…) strzelnica może być nie tyle wybudowanym, czy zrealizowanym obiektem budowlanym, co jedynie miejscem, gdzie w bezpieczny sposób można zgodnie z prawem strzelać z broni palnej”.    

SAME BŁĘDY NADZORU BUDOWLANEGO PODCZAS KONTROLI STRZELNICY W ZIMNODOLE

Sąd wykazał całą litanię błędów w zakresie procedury jak i prawa materialnego, między innymi:

 • pomylenie strzelnic,
 • nieustalenie czego dotyczy kontrola,
 • nieustalenie gdzie rzekomo miałyby się znajdować obiekty budowlane, których nie wykazano w kontroli;
 • działanie sprzeczne z własnymi ustaleniami (PINB i WINB ustaliły, że pryzmy ziemi nie są kulochwytami ale w postanowieniu napisały dokładnie odwrotnie);
 • nieuwzględnienie zasady dwuinstancyjności postępowania;
 • nieuwzględnienie, że na obiekcie nie stwierdzono żadnych cech budowli;

To tylko nieliczne, z długiej litanii naruszeń prawa.

ODSZKODOWANIE OD PINB W OLKUSZU ORAZ OD BIRMISTRZA ROMANA PIAŚNIKA 

Do PINB i UMIG w Olkuszu wpłynęło wezwanie do uiszczenia odszkodowania za bezprawne działanie w odniesieniu do strzelnicy a także za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat rzekomej nielegalności strzelnicy.

ZAWIADOMIENIA DO PROKURATURY

W odniesieniu do Burmistrza Romana Piaśnika, urzędników PINB w Olkuszu oraz WINB  wpłynęły zawiadomienia do Prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sprawa zaczyna być coraz bardziej jednoznaczna w świetle ostatniego przeczenia WSA w Krakowie.

Dodatkowo burmistrz Piaśnik cofnął zatwierdzenie regulaminów strzelnic w Zimnodole powołując się na postanowienia PINB w Olkuszu lub IWNB…które  sąd w całości uchylił. Zatem właściciele strzelnic podnoszą, że działanie Romana Piaśnika było bezprawne i złożyli zawiadomienie do Prokuratury.

Zawiadomienia przeciwko Romanowi Piaśnikowi – burmistrzowi Olkusza złożyło łącznie 4 przedsiębiorców w sprawach dotyczących także innych strzelnic w gminie Olkusz. Wszyscy zarzucają Romanowi Piaśnikowi poważne naruszanie prawa.

POZWY O NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ DALSZE ZAWIADOMIENIA DO PROKURATURY

Zapowiadane jest złożenie kolejnych zawiadomień do Prokuratur oraz sądów cywilnych o naruszanie dóbr osobistych wobec osób, które w internecie, podczas spotkań etc., rozpowszechniały fałszywe informacje o rzekomej „samowoli budowlanej” na strzelnicy lub rzekomej „nielegalności strzelnicy”.

POLICJA I OSKARŻYCIELE PRZEGRALI W SĄDZIE KARNYM

Wobec administratora strzelnicy Policja w Olkuszu na wniosek 2 mieszkańców złożyła wniosek do sądu karnego o ukaranie za naruszanie porządku publicznego poprzez emisję dźwięku i….PRZEGRAŁA. Sąd wyjaśnił (powołując się także na orzecznictwo Sadu Najwyższego), że w przypadku strzelnic, nie może być w ogóle mowy o naruszeniu porządku publicznego poprzez emisję dźwięków wystrzałów, ponieważ nie stanowi to wybryku.

STRZELNICA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

W wyniku jak się okazało fałszywych donosów jednego z mieszkańców, strzelnica została dokładnie zbadana w zakresie ochrony środowiska. Najpierw pozytywnie zakończyła się kontrola RDOŚ z Krakowa a następnie pozytywnie zakończyły się dwie kolejne kontrole, tym razem WIOŚ z Krakowa. Zatem strzelnica została przebadana na wszelkie możliwe sposoby, co potwierdza zgodność jej funkcjonowania z przepisami ochrony środowiska.

STRZELNICA ZNACZNIE CICHSZA NIŻ POWSZECHNIE SIĘ MÓWI

Przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę pomiary dźwięku wykazały, że strzelnica jest znacznie cichsza, niż przewidziane normy wynikające z rozporządzenia ministra ochrony środowiska. Badanie pokazało, że strzelnica emituje dźwięk 38 decybeli a norma to 50 decybeli. Dla przykładu, samochód ciężarowy lub autobus MPK emituje dźwięk 72 decybeli a samochód osobowy 50 decybeli.

Z dokładniejszym opisem uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie można zapoznać się w publikacji: „UWARUNKOWANIA PRAWNE ORGANIZACJI STRZELNIC W POLSCE

Oceń artykuł

Poprzedni artykułMajowe zakazy ruchu pojazdów ciężarowych
Następny artykułZmiany w systemie SENT już od 1 lipca!

1 KOMENTARZ

 1. Dzień dobry,
  Czytam:
  „Dalej WSA wyjaśnia, że aby można było nasyp ziemny w ogóle uznać za budowlę ziemną pełniącą funkcję kulochwytu, to oprócz stwierdzenia występowania technicznych cech budowli ziemnej, należy ustalić, czy nasypy w ogóle pełnią funkcję kulochwytu, ponieważ budowla zawsze musi pełnić określoną funkcję budowlaną. Sąd wyjaśnił, że jeśli nasypy nie pełnią określonej funkcji, to nie mogą być obiektem budowlanym. ”

  To jest niejasne, więc nasuwa się pytanie: czy możliwe jest żeby nasyp pełnił funkcję kulochwytu i jednocześnie nie był obiektem budowlanym? Czy pomiędzy strzelcem a nasypem powinno być coś innego co pełni rolę kulochwytu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj