Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Ważenia ITD nieprawidłowe! Najwyższa Izba Kontroli podzieliła stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen

Ważenia ITD nieprawidłowe! Najwyższa Izba Kontroli podzieliła stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen

2547
0
5/5 (4)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Od kilku lat Kancelaria Prawna Viggen podnosiła przed Inspektoratem Transportu Drogowego niewłaściwość procedury ważenia. Po kilku latach Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła to stanowisko. Na czym polegała nieprawidłowość ważenia przez ITD?

Inspektorzy dokonywali ważeń (wagami do ważenia nacisków na oś) masy całkowitej pojazdów. Kancelaria Prawna Viggen praktycznie od samego początku za każdym razem podnosiła, że taki rodzaj ważenia jest niewłaściwy ponieważ wyniki ważenia muszą wyjść nieprawidłowe co wynika z praw fizyki. Na takim samym stanowisku stali też producenci wag, ale ITD niezrażona prawami fizyki oraz opiniami producentów i specjalistów w przedmiotowym zakresie realizowała nadal procedurę ważenia masy całkowitej za pomocą wag zupełnie do tego nieprzystosowanych.

Ostatecznie sprawa została zbadana przez Najwyższą Izbę kontroli, która wykazała, że proceder taki jest oczywiście nieprawidłowy.

Oczywiście niezmiernie cieszy stanowisko NIK, ale trudno zrozumieć dlaczego organ kontrolny STOJĄCY NA STRAŻY PRAWA dopuszczał się takich czynów?

NIK wyjaśnił w wystąpieniu pokontrolnym między innymi, że:

„każda oferowana waga musi zapewniać możliwość pomiaru masy całkowitej pojazdu, podczas gdy wybrana oferta nie odpowiadała temu opisowi – ze świadectwa homologacji, wydanego dnia 12.06.2008 r. przez Federalny Instytut Fizyczno- Techniczny w Berlinie (Niemcy) wynikało, że waga nieautomatyczna SAW 10C/II służy jedynie do pomiaru nacisków kół i osi (w układzie dwóch połączonych wag). Urządzenie to nie posiada homologacji na dokonywanie pomiarów masy całkowitej pojazdów.”

Ponadto:

„Z wyjaśnień GUM, pozyskanych w kwietniu 2011 r. na podstawie art. 29 ustawy o NIK wynika, że wagi SAW 10C nie powinny być stosowane do wyznaczania masy całkowitej pojazdu, a wynik takiego ważenia (poprzez sumowanie nacisków na osie) może być traktowany wyłącznie jako orientacyjny, wymagający sprawdzenia na innych urządzeniach. Ze świadectwa homologacji typu WE, dopuszczającego wagi SAW 10C na rynek europejski wynika, że urządzenia te przeznaczone są wyłącznie do pomiaru nacisku kół i pojedynczych osi. W świadectwie nie podano, że za pomocą tych urządzeń można wyznaczać masę całkowitą,pojazdów, które obecnie w większości przypadków posiadają cztery lub więcej osi. Tym samym rzetelność pomiarów dokonywanych przy użyciu wag SAW 10C może być kwestionowana.”

Ale to nie wszystko:

Kancelaria Prawna Viggen przygotowała na zlecenie Stowarzyszenia U.R.K.S. i T.D. „NAJLEPSZA DROGA” kolejne zawiadomienia do N.I.K. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w tym także kolejne dotyczące nieprawidłowości w realizacji ważeń.

Sprawa dotyczy tym razem ważeń za pomocą wag osiowych do ważenia statycznego. Rzecz jednak w tym, że:

   1. Zdaniem Głównego Urzędu Miar, polski ustawodawca nie przewidział procedury ważenia pojazdów wagami nieautomatycznymi do pomiarów statycznych. Zachodzi więc pytanie na jakiej podstawie organy administracyjne wydawały decyzje administracyjne nakładające kary, których podstawą są wyniki czynności dla których nie przewidziano żadnej procedury? Brak jest też innych aktów prawnych uprawniających organ kontrolny do dokonywania ważeń przy zastosowaniu tego typu wag.

   2. Zdaniem Stowarzyszenia URKS i TD „NAJLEPSZA DROGA” ważenia dokonano bez zachowania jakiejkolwiek procedury ważenia. Wynika to jednoznacznie z protokołów kontroli oraz decyzji, które nie wspominają o tym w ani jednym miejscu.

   3. Organ kontrolny w trakcie kontroli oraz w trakcie postępowania administracyjnego nie uprawdopodobnił ani jednym dokumentem, że ważenie odbyło się wagą służącą do:
 1. – ważenia d.m.c. pojazdów, (co już potwierdziła NIK)

 2. – ważenia według procedury przewidzianej dla pojazdów.

W naszej ocenie w trakcie procedury legalizacji wag uchybiono – zdaniem Stowarzyszenia NAJLEPSZA DROGA – wymogowi wynikającemu z § 11. 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dnia 31 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 152).

Przepis ten określa, że sprawdzenie wagi nieautomatycznej podczas legalizacji ponownej wykonuje się w normalnych warunkach użytkowania. Należy przez to rozumieć że odbywa się na stanowisku do ważenia pojazdów a naszym zdaniem ten wymóg nie został zachowany podczas procedury legalizacji podobnie jak wymóg wkreślony w § 9 przytoczonego rozporządzenia.

Tak więc, ważenia dokonano co najwyżej na podstawie instrukcji obsługi wagi (!!!) a więc żaden dokument lub wykonawczy akt prawny nie potwierdza prawidłowości i legalności tej procedury wynikającej z instrukcji.

To absolutnie niezwykłe że w państwie praworządnym decyzje administracyjne o nałożeniu kary administracyjnej można nałożyć w oparciu o instrukcję obsługi.

Ale na tym jeszcze nie koniec zagadnień dotyczących ważenia- otóż w co najmniej części przypadków ważenia dokonywano na stanowiskach nieprzystosowanych. Sztandarowym przykładem jest miejscowość Łęgowo (woj pomorskie) gdzie dokonywano ważeń pomimo że stanowisko to nie spełniało minimalnych cech warunkujących jego dopuszczenie do ważenia.

Wszelkie podobne przypadki można zgłaszać mailowo na adresy: biuro@najlepszadroga.pl  biuro@kancelariaprawnaviggen.pl lub telefonicznie pod numer: (12) 637-24-57

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPolska nie wprowadziła w życie dyrektywy w sprawie czasu pracy kierowców
Następny artykułPetycja Stowarzyszenia NAJLEPSZA DROGA do Parlamentu Europejskiego
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.