Strona główna Informacje prawne Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

123
UDOSTĘPNIJ

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożone przez ministra infrastruktury. Zgodnie z przepisami unijnym, znowelizowane przepisy przewidują obowiązkowe stosowanie nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia dotyczącego kierowców. Przedsiębiorca zajmujący się przewozem osób i rzeczy będzie wystawiał takie zaświadczenie kierowcy, gdy ten:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim;
  • korzystał z urlopu wypoczynkowego;
  • prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR;
  • miał czas wolny od pracy lub odpoczywał;
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;
  • pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Kierowca będzie musiał mieć takie zaświadczenie, aby móc je okazać na każde żądanie służb kontrolnych. W Polsce będą to: inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze policji, straży granicznej i celnej.
Zaświadczeniem będzie musiał  legitymować się:

  • kierowca zatrudniony przez przedsiębiorcę;
  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe;
  • kierowca niezatrudniony przez przedsiębiorcę, ale wykonujący przewozy i pracujący na jego rzecz.

Wprowadzenie obowiązku wystawiania nowego formularza będzie korzystne dla przedsiębiorców i kierowców. Ułatwi dokumentowanie działalności kierowcy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie będzie możliwe jej zarejestrowanie przez tachograf lub w przypadkach nie objętych dotychczasowym zaświadczeniem. Obecny formularz nie uwzględnia sytuacji, gdy kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu oraz pozostawał w gotowości do wykonywania pracy.

Te rozwiązania wymagają zmian w ustawie o transporcie drogowym, w części dotyczącej wykazu dokumentów, które kierowca musi okazać na żądanie organu kontroli. Projektowana ustawa, która wprowadzi do obowiązkowego stosowania nowy formularz zaświadczenia dokumentującego działalność kierowcy, będzie dotyczyć kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe osób i rzeczy, objętych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006 s. 1, z późn. zm.);

Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje uregulowanie wynikającego z art. 15 ust. 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 obowiązku posiadania przez kierowcę, w celu okazania na żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych, dokumentów potwierdzających przestrzeganie przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Zaświadczenie, którego wzór określa załącznik do decyzji 2009/959/UE jest takim właśnie dokumentem. Formularz zaświadczenia, opracowała Komisja Europejska na podstawie art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących  przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. L 102 z 11.04.2006, str.35, z późn. zm.).

Obowiązek stosowania zaświadczenia określonego w załączniku do decyzji 2007/230/WE został wprowadzony do ustawy o czasie pracy kierowców na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 192, poz. 1381). Projektowana ustawa wprowadzi obowiązek stosowania nowego rozszerzonego formularza zaświadczenia, określonego przez decyzję 2009/959/UE.

Przepisy merytoryczne
Proponuje się zmianę art. 31 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców w celu wprowadzenia do obowiązkowego wystawiania przez przedsiębiorców odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z wzorem określonym w załączniku do decyzji Komisji nr 2009/959/UE z 14.12.2009 zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Nowy wzór formularza będzie dotyczył także kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, ale wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz oraz przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe. W związku z powyższym obecnie obowiązujący ust. 2a należałoby uzupełnić o przypadki stosowania zaświadczenia wymienione w pkt 16-19 decyzji 2009/959/UE, odpowiednio przeredagować w związku z uchyleniem ust. 1 oraz uzupełnić publikator o późniejsze zmiany decyzji 2007/230/WE.

Proponuje się uchylenie art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy dotyczących wydawania zaświadczenia obejmującego działalność kierowcy inną niż określona w formularzu z decyzji 2007/230/WE, ponieważ rozszerzony formularz określony w decyzji Komisji nr 2009/959/UE obejmuje te przypadki. Proponuje się zmianę art. 31 ust. 3, która będzie zmianą porządkowa wynikającą z uchylenia
art. 31 ust. 1.

Skutkiem proponowanych zmian będzie potrzeba zmiany art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w części dotyczącej wykazu dokumentów, które kierowca jest zobowiązany okazać na żądanie organu kontroli. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców musi posiadać każdy kierowca, jeśli miała miejsce którakolwiek z okoliczności wymienionych w formularzu określonym w decyzji Komisji nr 2009/959/UE, niezależnie od tego czy kierowca jest zatrudniony przez przedsiębiorcę, czy jest przedsiębiorcą osobiście wykonującym przewozy drogowe, czy też jest kierowcą niezatrudnionym przez przedsiębiorcę, lecz wykonuje przewozy pracując na jego rzecz. Oświadczenie przedstawia tylko ten kierowca, który jest przedsiębiorcą osobiście
wykonującym przewozy drogowe. W związku z tym w art. 87 ust. 1 nie może być wyboru między zaświadczeniem i oświadczeniem, bowiem zaświadczenie muszą mieć wszyscy kierowcy, a oświadczenie (dodatkowo) tylko przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe.

Zmiana art. 89 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym będzie wynikała z uchylenia art. 31 ust. 1, co oznacza, że będzie wydawany tylko jeden rodzaj zaświadczenia, a nie jak przed zmianą dwa rodzaje. Analogiczne podejście należy zastosować do oświadczeń.

źródło: logsped.pl

 

praca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here