Strona główna Informacje prawne Błędy w tłumaczeniu znowelizowanych przepisów

Błędy w tłumaczeniu znowelizowanych przepisów

1121
0
No Ratings Information Message

4 czerwca bieżącego roku weszły w życie BŁĘDNIE PRZETŁUMACZONE przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

26 kwietnia 2010 roku M.I. (w osobie Dyrektora Departamentu Prawnego) zostało poinformowane pisemnie przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. o wystąpieniu rażącego błędu w tłumaczeniu, zmieniającego całkowicie sens znowelizowanego przepisu.

Pomimo, że Prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen s.c. wielokrotnie monitowali w tej sprawie w M.I. do dziś nie poprawiono błędu tłumaczenia. (Zaznaczamy, że błędnie przetłumaczony przepis obowiązuje już od kilku dni).

Ministerstwo Infrastruktury nie poinformowało także o błędzie na własnej stronie internetowej. Informacji o błędzie nie można także znaleźć na stronie GITD.

Można zrozumieć, gdy wprowadzenie błędnie przetłumaczonego przepisu do obiegu prawnego wystąpiło w wyniku braku świadomości urzędników co do jego istnienia, jednak wprowadzenie błędnego przepisu z pełną świadomością i na dodatek bez słowa oficjalnego komentarza jest naszym zdaniem przejawem ignorancji tych podmiotów dla których M.I. zostało powołane.

Nie jest łatwo przyznać się do błędu, ale dlaczego metodą na tuszowanie własnych niedociągnięć jest narażanie przewoźników osób na poważne kary finansowe?

 

Opracował: zespół prawny Kancelarii Prawnej Viggen s.c.

www.kancelariaprawnaviggen.pl

Poniżej prezentujemy treść pisma przesłanego do Ministerstwa Infrastruktury:

                                                                                                                             Kraków dnia 29.04.2010r

 

Ministerstwo Infrastruktury

Dyrektor Departamentu Prawnego

Pan Marcin Grabek

 

Niniejszym informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.Urz.UE.L2009.300.88), w Art 29 dotyczącym wydłużenia do max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresów pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi zauważyliśmy nieścisłość (błąd).

Po dokonaniu analizy prawnej, treść przytoczonego przepisu wzbudziła nasze poważne wątpliwości, więc poddaliśmy ją analizie w oparciu o tekst sporządzony w języku angielskim i niemieckim. Analiza potwierdziła nasze przypuszczenia – tekst został przetłumaczony błędnie, w sposób uniemożliwiający prawidłowe stosowanie przepisu.

W polskiej wersji znowelizowany przepis brzmi w art. 29 przedmiotowego rozporządzenia:

„(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku (to słowo także zostało błędnie przetłumaczone-przypis) o (błąd w tłumaczeniu)maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

Tymczasem w angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej znajduje się następujący zapis:

(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku (a nie wypoczynku) do (a nie „o”) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

Zaznaczamy, że weryfikacji tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły języka niemieckiego naszej Kancelarii (Pani Małgorzata Miąsko).

Jak łatwo można zauważyć różnica jest zasadnicza i błędne zastosowanie „o” zamiast „do” całkowicie zmienia sens przedmiotowego przepisu.

Pozostawienie tekstu przepisu w niepoprawnej wersji skutkować będzie stosowaniem przez rodzimych kierowców innych norm niż obowiązujące w całej UE oraz EOG co w konsekwencji będzie skutkowało nałożeniem poważnych kar finansowych na polskich przewoźników oraz mandatów na kierowców.

W Art. 29 w/w rozporządzenia tak naprawdę występują 2 błędy w tłumaczeniu. Pierwszy z nich już wyartykułowaliśmy. Drugi natomiast odnosi się do tłumaczenia słowa „odpoczynek”, które zostało przetłumaczone jako „wypoczynek”. Tym czasem słowo „wypoczynek” w rozporządzeniu 561/2006 WE zostało zarezerwowane dla definicji „przerwy” (np.: 45 minutowej) a nie dla definicji „odpoczynku” (dziennego lub tygodniowego). Pokazuje to niedbałość w tłumaczeniu aktów prawnych na nasz język.

Dlatego też informujemy, że wbrew aktualnym zapisom przedmiotowej nowelizacji polscy kierowcy będą musieli na terenie Unii Europejskiej odebrać odpoczynek tygodniowy po max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresach, a nie po 18 dwudziestoczterogodzinnych okresach licząc od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego.

Zaznaczamy także, że jest to już trzeci błąd w tłumaczeniu unijnego aktu prawnego na nasz język, który dostrzegli prawnicy naszej Kancelarii w obszarze transportu.

Pierwszy takie przypadek wychwyciliśmy w art 9 umowy AETR. Dzięki współpracy prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych tłumaczenie zostało poprawione.

Drugi taki przypadek odnosił się do błędów w tłumaczeniu „zaświadczenia o działalności kierowców” wystawianego na podstawie przepisów rozporządzenia 561/2006 WE na co szczegółowo zwracaliśmy uwagę Państwu oraz całemu środowisku transportowemu.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawę przedmiotowego tłumaczenia.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPrzewóz uczniów szkolnym autobusem? Przewóz regularny specjalny czy przewóz okazjonalny?
Następny artykułADR dla kierowców