Strona główna Strefa Kierowcy ADR dla kierowców

ADR dla kierowców

1216
No Ratings Information Message
Warto wiedzieć, że:
 
Do uzyskania uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych – ADR, 
nie potrzeba mieć w ogóle prawa jazdy, co błędnie podają niektóre źródła. 
Wymagane jest wyłącznie ukończenie 21 lat, i zapał do nauki. 
Dopiero do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne, 
w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, 
uprawniona jest osoba, która m. in. spełnia wymogi określone w przepisach o ruchu drogowym i o transporcie drogowym, w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.
W planowanych, nowych przepisach, oznacza to, że kierowcy posiadający prawo jazdy tylko kategorii B, będą musieli odbywać badania lekarskie i psychologiczne, jeśli będą przewozili towary niebezpieczne /ADR/.

 

Terminarz szkoleń ADR dla kierowców:
Kursy podstawowe ADR, początkowe
lub doskonalące – okresowe /dla kierowców już posiadających uprawnienia/:
 
Kraków – czekamy na zgłoszenia zainteresowanych kierowców.
„SPEC” Specjalistyczny Ośrodek Szkolenia, (12) 296 00 26,
 
Tarnów – czekamy na zgłoszenia zainteresowanych kierowców.
Krzysztof Rzeszutek, Centrum Usług Szkoleniowych (14) 621 00 40
 
Nowy Sącz – czekamy na zgłoszenia zainteresowanych kierowców.
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, (18) 449 08-81
 
Gliwice – czekamy na zgłoszenia zainteresowanych kierowców.
ADR SERWIS, tel. 605 237 237 lub (32) 72 81 363, http://doradca-adr.com/ 
Gliwice – 14 – 16 maja 2010 r. – podstawowy ADR,
Gliwice – 22 – 23 maja 2010 r. – cysterny ADR.
 
 
 
 
Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kierowców ADR na: 
lub na:
– niezawodnie Marek Różycki.
 
Warto wiedzieć, że:
 
Trwają prace legislacyjne nad integracją dotychczasowych ustaw o przewozie 
towarów niebezpiecznych transportem drogowym, koleją lub transportem śródlądowym,
w jeden akt prawny, prawdopodobnie: Ustawę o przewozie (lądowym) towarów niebezpiecznych  /nie wiadomo, jak to ostatecznie nazwą/.
Zmiany te mają wprowadzić do polskich przepisów zalecenie UE 
– projekt i dyskusję znajdziecie tutaj:
 
 
Jednym z negatywnych skutków nowych regulacji prawnych ma być zmiana zasad szkolenia i egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne – ADR. 
Na razie prace te są zawieszone, ale temat będzie tutaj na bieżąco rozwijany. 
Więcej informacji również na: http://www.s-dgsa.pl/informacje/Omowienie_ustawy.pdf 
Ja zachęcam kierowców ADR:
jeśli minęło już 4 lata ważności Waszych uprawnień, to szybko zróbcie szkolenie doskonalące 
– nim zmienią przepisy na drożej i gorzej. 
Ważność nowych uprawnień będzie się liczyć od dnia następnego po wygaśnięciu obecnych, 
zatem nic nietracicie.
 
Szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (PTN)
 
Wymogi: 
 
Kandydatem na szkolenie może zostać osoba, która w dniu egzaminu będzie miała ukończone 21 lat i zgłosi wcześniej swój udział w zajęciach /minimum 1 dzień wcześniej – udział z zajęciach podlega nadzorowi administracyjnemu/. 
 
Rodzaje szkoleń:
 
  • podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (PTN) – 24h/3 dni
  • specjalistyczne zakresie PTN w cysternach – 16h/2 dni
  • specjalistyczne w zakresie PTN klasy 1 (wybuchowe) – 8h/1 dzień
  • specjalistyczne w zakresie PTN klasy 7 (promieniotwórcze) – 8h/1 dzień
  • szkolenia doskonalące (okresowe) w powyższych zakresach.
  • podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (PTN) – 16h/2 dni
  • specjalistyczne zakresie PTN w cysternach – 8h/1 dzień
  • specjalistyczne w zakresie PTN klasy 1 (wybuchowe) – 5h/1 dzień
  • specjalistyczne w zakresie PTN klasy 7 (promieniotwórcze) – 5h/1 dzień
Wszystkie kursy kończą się egzaminem testowym i wydaniem zaświadczenia zgodnie z przepisami 8.2 ADR. Zaświadczenie uprawnia do przewozu określonych w nim towarów niebezpiecznych na terenie wszystkich 46 państw sygnatariuszy Umowy europejskiej ADR. 
 
Tu podano spis wszystkich 46 państw sygnatariuszy Umowy europejskiej ADR. 
 
 
 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy