Strona główna 561/2006 WE i AETR Czym jest 'czas prowadzenia pojazdu’?

Czym jest 'czas prowadzenia pojazdu’?

1905
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Czym jest 'czas prowadzenia pojazdu’? Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone definicji czasu prowadzenia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście zapisów załączników ustawy o transporcie drogowym, określających wymiar kary za naruszenie czasu i okresu prowadzenia pojazdu.

Podtytuł: art. 4 lit. i) rozporządzenia 561/2006 WE, art. 128 KP § 3 pkt. 2, art. 2 pkt. 5 u.ocz.p.k., a także art. 1 lit. l umowy AETR.

„Czas prowadzenia pojazdu” oznacza czas trwania czynności prowadzenia pojazdu zarejestrowany:

automatycznie lub półautomatycznie przez urządzenia, rejestrujące określone w załącznikach I i IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; lub ręcznie, zgodnie z art.16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85;

Należy już na wstępie wyraźnie rozróżnić „czas prowadzenia pojazdu” od „okresu prowadzenia pojazdu” (uregulowanego pod literą q) artykułu 4/561/2006 WE).

„Czas prowadzenia pojazdu” jest to czas odnoszący się wyłącznie do tej czynności, która zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. a) rozporządzenia 3821/85 EWG została oznaczona piktogramem: „kierownica” piktogram.1

Wydaje się, że jest to jedna z dwóch podstawowych różnic pomiędzy „czasem prowadzenia pojazdu” a „okresem prowadzenia pojazdu”. Na tym etapie należy powiedzieć, że „czas prowadzenia pojazdu”, odnosi się do większej ilości norm a także do norm, które mają szerszy zakres temporalny. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie normy niniejszego rozporządzenia odnoszące się do „prowadzenia pojazdu” odnoszą się wyłącznie właśnie do „czasu prowadzenia pojazdu” za wyjątkiem art. 7 niniejszego rozporządzenia, który reguluje instytucję „przerwy”.

O „czasie prowadzenia pojazdu” jest mowa w następujących normach:

dzienny czas prowadzenia pojazdu, art. 4 lit. k), art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE,

tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, art. 4 lit. l), art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006 WE, łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni, art. 6 ust. 3 rozporządzenia 561/2006 WE.

 

O „okresie prowadzenia pojazdu” jest mowa w art. 7 rozporządzenia 561/2006 WE i odnosi się on do odcinków 4,5 godzin. Powyższe uregulowanie powinno znaleźć odzwierciedlenie oczywiście w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym, regulujących sankcje za przekroczenia norm „czasu prowadzenia pojazdu” i „okresu prowadzenia pojazdu”. Zaskakujące jest, że w wyniku błędu polskiego ustawodawcy instytucje te zostały zamienione(!).

I tak, normy określające wysokość sankcji odnoszących się do art. 7 rozporządzenia 561/2006 WE błędnie odwołują się do „czasu prowadzenia pojazdu” (pkt. 4.2 „przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut (…)”).

Natomiast normy odnoszące się do wysokości sankcji się za przekroczenia dziennego, tygodniowego i łącznego dwutygodniowego okresu „czasu prowadzenia pojazdu” odnoszą się do „okresu prowadzenia pojazdu”. (np.: pkt. 4.1 „przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (…)”).

De lege ferenda należy więc zasygnalizować potrzebę przyporządkowania właściwych instytucji prawa pracy do właściwych sankcji.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDopuszczalna masa całkowita pojazdu przekroczona o 230%
Następny artykułAlternatywne formy dokumentowania aktywności kierowcy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj