Strona główna Informacje prawne Jest już podpis Prezydenta RP

Jest już podpis Prezydenta RP

976
0
No Ratings Information Message

28 listopada 2008 r. Prezydent PR podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in.:
–  likwiduje   półroczne   opłaty   za  przejazd   pojazdu   samochodowego   po   drogach krajowych,
– wyłącza pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej  12 ton z obowiązku uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r.
MINISTER INFRASTRUKTURY
TA4-iw-020-5b/2008
w:4924

W dniu 28 listopada 2008 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in.:
–  likwiduje   półroczne   opłaty   za  przejazd   pojazdu   samochodowego   po   drogach krajowych,
– wyłącza pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej  12 ton
z obowiązku uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych..
Konieczna zatem stała się zmiana rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych,
W związku z powyższym przekazuję w załączeniu projekt:
rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych; z uprzejmą prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w terminie do dnia 11 grudnia 2008 r.

W przypadku zgłoszenia uwag proszę o przesłanie ich również w wersji elektronicznej na adres: iwirant@mi.gov.pl. Jeżeli zgłoszona uwaga ma na celu zmianę brzmienia danego przepisu projektu, prosimy o podanie jego alternatywnej wersji. Brak uwag we wskazanym terminie pozwolę sobie uznać za uzgodnienie projektu.

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Andrzej Panasiuk
Podsekretarz Stanu

Otrzymują:
1.  Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Warszawa,
2.  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa,
3.  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Warszawa,
4.  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
5.  Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność”, Warszawa,
6.  Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego, Ostrowiec Świętokrzyski,
7.  Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stobno k/Piły,
8.  Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz


Projekt z dnia 2 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY  )
z dnia  …………………… 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 oraz Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 151, poz. 1089) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 3:
a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
?3. Dowód uiszczenia opłaty stanowi przedziurkowany odcinek kontrolny i przedziurkowana winieta umieszczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.?;
b)   w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
?1)  odcinek kontrolny nieprzedziurkowany lub winieta nieprzedziurkowana, nieumieszczona trwale w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2)  w § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
?1) odcinek kontrolny karty opłaty albo dowód jej zakupu i winietę samoprzylepną w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;?;

3)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4)  uchyla się załączniki nr 2 – 9 oraz załączniki nr 12a, 16a, 20a i nr 24a.

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
MINISTER INFRASTRUKTURY

W porozumieniu:
Minister Finansów


ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

 

Rodzaj pojazdu samochodowego

Stawka opłaty w zł

dobowa

siedmiodniowa

miesięczna

roczna

Klasy pojazdów EURO w zależności od limitów emisji spalin*

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** co najmniej 12 t

38

38

114

98

358

325

3250

2730

Autobusy

16

14

59

52

156

140

1040

910

Źródło: http://www.ozptd.pl/news/456/15.html

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNadchodzi czas obowiązkowej wymiany lusterek
Następny artykułWymiana lusterek