Strona główna Informacje prawne Jeszcze raz na temat przewozów okazjonalnych w świetle najnowszych unormowań unijnych

Jeszcze raz na temat przewozów okazjonalnych w świetle najnowszych unormowań unijnych

555

14 listopada 2009r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 300/88 opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Niniejsze rozporządzenie w całości będzie miało zastosowanie od dnia 4 grudnia 2011r., z wyjątkiem art. 29. który to stosuje się od dnia 4 czerwca 2010r.

Co się zmieniło od 4 czerwca?

Otóż, zgodnie z brzmieniem art. 29 w/w rozporządzenia, w art. 8 rozporządzenia 561/2006 dodaje się ustęp -6a w następującym brzmieniu:

„w drodze odstępstwa od ust.6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (*) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem, że:

a) usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usług;

b) po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z:

(i) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo

(ii) jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;

Po przeprowadzeniu analizy prawnej wyżej przytoczonego przepisu, jego treść wzbudziła nasze poważne wątpliwości i w związku z tym poddaliśmy ją dodatkowej analizie w zakresie prawidłowość dokonanego tłumaczenia. W rezultacie, analiza potwierdziła nasze przypuszczenia, że tekst został przetłumaczony błędnie co całkowicie zmieniło sens przytoczonego wyżej przepisu.

W polskiej wersji językowej wprowadzony przepis brzmi:

„(…) kierowca (…) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku (to słowo również zostało błędnie przetłumaczone) o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

 

Tymczasem faktycznie według angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej treść w/w przepisu brzmi:

„(…) kierowca (…) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku do maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

Jak wynika z powyższego polskie tłumaczenie niniejszego przepisu znacznie różni się od wersji angielskiej/niemieckiej i niewątpliwie wprowadza przewoźników w błąd, ponieważ nie jest prawdą, że kierowca może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych, tylko do maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.

Jak wynika z powyższego dodany w art. 8 rozporządzenia 561/2006 ustęp -6a, daje kierowcy możliwość odłożenia tygodniowego okresu odpoczynku (który zgodnie z art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561 powinien rozpocząć się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych) w prawidłowym tłumaczeniu- maksymalnie do 12 kolejnych okresów 24 godzinnych, po poprzednim tygodniowym okresie odpoczynku.

Czyli najpóźniej po upływie 12 okresów 24 godzinnych od momentu zakończenia ostatniego okresu odpoczynku tygodniowego (regularnego) konieczne jest skorzystanie z kolejnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Jednak aby móc skorzystać z wprowadzonego odstępstwa muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, mianowicie:

-poprzedni tygodniowy odpoczynek był odpoczynkiem regularnym, a nie skróconym

-kierowca wykonuje pojedynczą (niezależną i niezwiązaną z innymi przewozami) usługę okazjonalną w międzynarodowym (a nie krajowym) przewozie osób

-usługa ta trwa co najmniej 24 kolejne godziny – w państwie członkowskim lub państwie trzecim (do którego ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie) innym niż państwo, w którym rozpoczęto świadczenie usługi

-po skorzystaniu z wyżej opisanego odstępstwa kierowca ma obowiązek skorzystania z :

dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku

albo

jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Koniecznym jest jednak aby skrócenie zostało zrekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;

Przy okazji omawiania niniejszego zagadnienia, należy również zaznaczyć, że Rozporządzenie 1073/2009 wprowadza także bardziej rozbudowaną definicję usług okazjonalnych, które to zgodnie z art. 2 pkt 4 oznaczają usługi, które nie są objęte definicją usług regularnych, w tym szczególnych usług regularnych, oraz których główną cechą jest to, że obejmują przewóz grup pasażerów utworzonych z inicjatywy zleceniodawcy lub samego przewoźnika.

Mając na uwadze powyższe, niewątpliwie art. 29 wprowadził dla przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy okazjonalne osób pewne udogodnienia, z których zapewne będą korzystali kierowcy świadczący pojedyncze usługi (niezależne i niezwiązane z innymi przewozami) okazjonalne w międzynarodowym przewozie osób np. w ramach organizowanych przez biura podróży wycieczek zagranicznych. Należy pamiętać, że przepis ten nie ma zastosowania w krajowym okazjonalnym przewozie osób.

Korzystanie przez kierowców z wyżej opisanego odstępstwa od przepisów, będzie ściśle kontrolowane przez Komisję. Głównym przedmiotem kontroli będzie czy łączny skumulowany czas prowadzenia pojazdu w okresie objętym odstępstwem nie jest zbyt długi. Do dnia 4 grudnia 2012 roku komisja sporządzi stosowne sprawozdanie zawierające ocenę konsekwencji wprowadzonego odstępstwa między innymi w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Jeżeli Komisja uzna to za stosowne zaproponuje zmianę niniejszego rozporządzenia w tym zakresie.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy