Strona główna 561/2006 WE i AETR Komitet doradczy uregulowań komitologii w kontekście rozporządzenia 561/2006 WE

Komitet doradczy uregulowań komitologii w kontekście rozporządzenia 561/2006 WE

1610
0
5/5 (5)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

W przypadku odesłania w rozporządzeniu 561/2006 WE do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. ust. 3 – Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 3 dyrektywy 1999/468/WE określa procedurę doradczą. Ust. 1 określa, że: „Komisję wspomaga komitet doradczy złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.” Ust. 2. określa natomiast, że: „Przedstawiciel Komisji przedstawia Komitetowi propozycję działań, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię o propozycji w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego, zależnie od pilności sprawy, zarządzając w razie potrzeby głosowanie.” W ust. 3 określono natomiast, że: „Opinia zostaje odnotowana w protokole; ponadto każde Państwo Członkowskie ma prawo wnosić o umieszczenie w protokole swojego stanowiska. 4. Komisja uwzględnia w najwyższym stopniu opinię przedstawioną przez komitet. Komisja informuje komitet o tym, w jaki sposób została uwzględniona jego opinia”.

Natomiast art. 7 ust. 3. dyrektywy 1999/468/WE określił, że:

Parlament Europejski jest regularnie informowany przez Komisję o działaniach komitetów ►M1 w sposób zapewniający przejrzysty obieg dokumentów i pozwalający zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury. W tym celu otrzymuje porządki obrad komitetów, przedłożone komitetom propozycje środków zmierzających do realizacji aktów przyjętych na mocy procedury określonej w art. 251 Traktatu, wyniki głosowań, wnioski z posiedzeń oraz wykazy B organów i organizacji, do których należą członkowie komitetów, wyznaczeni przez Państwa Członkowskie. Parlament Europejski jest informowany za każdym razem, kiedy Komisja przekazuje Radzie środki lub propozycje środków, które mają być przyjęte.”

W ust. 4 określono natomiast, że: „Komisja w ciągu sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji opublikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wykaz wszystkich komitetów, które pomagają Komisji w wykonywaniu uprawnień wykonawczych. Wykaz ten określa akt(-y) podstawowy(-e), na mocy którego(-ych) utworzono każdy z komitetów. Od roku 2000 Komisja przedstawia roczne sprawozdanie z prac komitetów.”

Ust. 5. określił, iż: „Dane bibliograficzne wszystkich dokumentów przesłanych do Parlamentu Europejskiego zgodnie z ust. 3 zostaną udostępnione publicznie w rejestrze, który zostanie utworzony przez Komisję w roku 2001.”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 omawianej dyrektywy: „Każdy komitet przyjmuje na wniosek przewodniczącego swój własny regulamin wewnętrzny, przygotowany na podstawie standardowego regulaminu wewnętrznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W stopniu, w jakim to konieczne, istniejące komitety dostosują swój regulamin do standardowego.”

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKomitologia na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE
Następny artykułNowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE – rozdział VI

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj