Strona główna Aktualności Dnia KORONAWIRUS – OBOWIĄZKOWA kwarantanna lub hospitalizacja!

KORONAWIRUS – OBOWIĄZKOWA kwarantanna lub hospitalizacja!

1086
0
5/5 (6)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 uchwalona została ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), która weszła w życie z dniem 8 marca 2020 roku.

Przepisy ustawy określają:

  • zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem;
  • zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;
  • uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców i świadczeniobiorców i innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby zakaźnej;
  • zasady pokrywania kosztów realizacji zadań zwalczania epidemii oraz pokrywania kosztów wynikających z zobowiązań świadczeniodawców;

Ustawa w zakresie, który nie został uregulowany jej przedmiotem odsyła do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). W rozdziale 2 ustawa z dnia 2 marca 2020 roku konstytuuje w art. 3 możliwość polecenia pracownikowi przez pracodawcę wykonywania pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania a więc wykonywanie pracy zdalnej. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na pominięcie kwestii związanej z umowami cywilnoprawnymi i ich wykonywaniem, co jest istotnym przeoczeniem jednak należy mieć nadzieję, że kwestia ta rozwiązana zostanie w nowej specustawie dotyczącej rozwiązań dla przedsiębiorczości i przedsiębiorców w związku z epidemią  COVID-19.

W art. 7 ustawy z dnia 20 marca 2020 roku określono zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zasady finansowania tych świadczeń.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z właściwym wojewodą.

W art. 10 ustawy przewidziano możliwość nałożenia na podmiot leczniczy obowiązku wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obowiązek ten dotyczy podmiotów leczniczych będących spółkami kapitałowymi, w których jedynym albo większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub podmiot leczniczy będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, a także państwową jednostką budżetową.

W szczególności obowiązki te mogą dotyczyć zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym.

W celu zapobiegania szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2 osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie podlegają obowiązkowej hospitalizacji.

Z kolei osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej.

W przypadku podejrzenia SARS-CoV-2 okres ten wynosi 14 dni, licząc od ostatniego dnia styczności z osobami chorymi.

Specustawa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia. Rozwiązanie takie pomija rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia.

 

 

Autorzy:

Andrzej Baszyńki – Kierownik Działu Procesowego

Anna Nieć Mrzygłód -Dyrektor Generalny  

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

 

 

 

Czytaj także:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułVTS pomoże branży transportowej i firmom księgowym rozliczającym kierowców, w związku z epidemią koronawirusa
Następny artykułKiedy UMORZENIE składek ZUS w związku z koronawirusem?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj