Strona główna Aktualności Dnia Nowe uregulowania ustanowione ustawą o tachografach – za co grożą kary, jak...

Nowe uregulowania ustanowione ustawą o tachografach – za co grożą kary, jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

2361
4.67/5 (12)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Nowe uregulowania ustanowione ustawą o tachografach. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach, wprowadzono zmiany w odniesieniu do kart do tachografów cyfrowych. Zmiany te, choć wprowadzone poniekąd obok, w kontekście jednoczesnego ogłoszenia nowego taryfikatora kar Inspekcji Transportu Drogowego, który wszedł w życie 3 września br. (informowaliśmy o tym w artykule: Nowy taryfikator kar dla firm transportowychNowy taryfikator kar dla zarządzających transportem cz. II) uznać należy za zmiany istotne.

Ustawa o tachografach wprowadza cały rozdział poświęcony kartom do tachografów cyfrowych.

Najważniejsze postanowienia ustawy to:

 • utworzenie ewidencji kart zawierających zbiór danych i informacji dotyczących wydanych, przedłużonych, wymienionych, w tym uszkodzonych, unieważnionych, zawieszonych i utraconych, w tym skradzionych kart, dane zawarte we wnioskach o ich wydanie, przedłużenie lub wymianę oraz informacje o wnioskach odmownie załatwionych;

 • ustanowienie administratorem danych Ministra właściwego do spraw transportu;

 • określenie szczegółowych warunków, trybu i terminu wydawania kart zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014, ustalając że kartę wydaje się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia otrzymania kompletnego kompletnego wniosku o jej wydanie;

 • określenie sposobu prowadzenia ewidencji kart;

 • określenie podmiotów uprawnionych, którym karta może być wydana, wraz z określeniem wymaganych danych, które muszą być w nim zawarte;

 • określenie wysokości opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty:

  200 zł – w przypadku karty kierowcy

  300 zł – w przypadku karty przedsiębiorstwa

  300 zł – w przypadku karty warsztatowej

  300 zł – w przypadku karty kontrolnej;

 • określenie okresów, na które wydaje się karty:

  5 lat – w przypadku karty kierowcy

  5 lat – w przypadku karty przedsiębiorstwa

  roku – w przypadku karty warsztatowej

  2 lat – w przypadku karty kontrolnej;

 • ustanowienie zasady, że wydanie, przedłużenie lub wymiana karty jest czynnością materialno – techniczną, która nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 650);

 • określa i nakłada obowiązki na posiadaczy karty w postaci:

  – niezwłocznego zawiadomienia podmiotu wydającego kartę o jej utracie lub uszkodzeniu

  – zwróceniu karty do podmiotu wydającego w przypadku jej uszkodzenia, upływu terminu na jaki została wydana, wymiany karty, ustania stosunku pracy technika warsztatu – w przypadku karty warsztatowej, zaprzestania wykonywania zawodu przez technika warsztatu – w przypadku karty warsztatowej, cofnięcia certyfikatu technika warsztatu – w przypadku karty warsztatowej, cofnięcia, czasowego cofnięcia albo wygaśnięcia zezwolenia – w przypadku karty warsztatowej, ustania stosunku pracy z posiadaczem imiennej karty kontrolnej.

Za najważniejszą jednak zmianę uznać należy bezpośrednią transpozycję art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, który stanowi o tym, że w odpowiednio uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach państwa członkowskie mogą wydać czasową i nieodnawialną kartę kierowcy, na okres nieprzekraczający 185 dni, kierowcy, który nie ma normalnego miejsca zamieszkania w państwie członkowskim lub w państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR, pod warunkiem że kierowcę takiego łączy stosunek pracy z przedsiębiorstwem transportowym mającym siedzibę w państwie członkowskim wydania, o ile zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 (¹) i ten przedstawi świadectwo kierowcy, o którym mowa w tym rozporządzeniu.

Uregulowania zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach są tak istotne ze względu na nowy taryfikator kar Inspekcji Transportu Drogowego, który:

w wykazie naruszeń przepisów o używaniu tachografów, wykresówek lub kart kierowców, w sekcji 7 ustanawia następujące kary związane naruszeniem przepisów o używaniu kart kierowców:

 • 7.1. Nierejestrowanie za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

  grozi karą 2.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 7.2. Posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się nimi

  grozi karą 2.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 7.5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną, po upływie okresu ustanowionego w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 165/2014

  grozi karą 500,00 złotych;

 • 7.10. Okazanie podczas kontroli brudnej lub uszkodzonej wykresówki lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi

  grozi karą 200,00 złotych za każdą kartę lub wykresówkę;

 • 7.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie lub automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni

  grozi karą 100,00 złotych za każdy dzień oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 7.15. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych i wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania

  grozi karą 200 złotych za każdy brakujący wydruk oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 7.16. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi

  grozi karą 1.500 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 7.17. Używanie cudzej karty kierowcy

  grozi karą 2.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 7.19. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub podrobionych lub przerobionych dokumentów

  grozi karą 500,00 złotych oraz stanowi NN/najpoważniejsze naruszenie;

 • 7.20. Wykonywanie przewozu drogowego w załodze kilkuosobowej z włożeniem wykresówki lub karty kierowcy lub wykresówek lub kart kierowcy w nieodpowiednie czytniki tachografu

  grozi karą 200,00 złotych oraz stanowi PN/poważne naruszenie;

 

 

w wykazie naruszeń przepisów o stosowaniu tachografów, w sekcji 6.2., 6.3. ustanawia następujące kary związane naruszeniem przepisów o używaniu kart kierowców:

 • 6.2.1. Niewłaściwa obsługa lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi

  grozi karą 5.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.2.2. Ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z tachografu lub karty kierowcy

  grozi karą 10.000 złotych oraz stanowi NN/najpoważniejsze naruszenie;

 • 6.3.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy

  grozi karą 2.000 złotych oraz stanowi NN/najpoważniejsze naruszenie;

 • 6.3.2. Posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy

  grozi karą 3.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.3. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą

  grozi karą 3.000 złotych oraz stanowi NN/najpoważniejsze naruszenie;

 • 6.3.5. Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy, mające wpływ na rejestrację danych

  grozi karą 3.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.6. Używanie wykresówki lub karty kierowcy przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, skutkujące utratą danych zapisanych na wykresówce lub na karcie kierowcy, bądź uniemożliwiające odczyt aktywności zapisanych na wykresówce

  grozi karą 3.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.7. Okazanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy, z nieczytelnymi danymi

  grozi karą 100,00 złotych za każdą kartę lub każdą wykresówkę oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.8. Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy

  grozi karą 50,00 złotych za każdy wpis oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.9. Niezamieszczenie przez kierowcę na wykresówce lub wykresówce dołączonej do karty kierowcy wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie

  grozi karą od 100,00 złotych do 200,00 złotych za każdy dzień oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.10 Wykonywanie przewozu drogowego w załodze kilkuosobowej z włożeniem wykresówki lub karty kierowcy lub kart kierowcy w nieodpowiednie czytniki tachografu

  grozi karą 1.000 złotych oraz stanowi PN/poważne naruszenie;

 • 6.3.16 Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek oraz pobranych i przechowywanych danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego

  grozi karą 500,00 złotych w odniesieniu za każdy dzień, do każdego kierowcy oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

 • 6.3.17 Naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy;

  grozi karą 500,00 złotych za każdego kierowcę;

 • 6.3.19. Niepoprawne stosowanie wykresówek lub karty kierowcy

  grozi karą 2.000 złotych oraz stanowi BPN/bardzo poważne naruszenie;

Jak wynika z przedstawionego powyżej opracowania, z użytkowaniem karty wiąże się zagrożenie wystąpienia 24 rodzajów naruszeń, w tym 1 PN/poważnego naruszenia, 15 BPN/bardzo poważnych naruszeń i aż 4 NN/najpoważniejszych naruszeń. Należy, więc zwracać szczególną uwagę na zasady użytkowania kart do tachografów cyfrowych, ponieważ ich niewłaściwe użytkowanie może skutkować utratą dobrej reputacji.

Piotr Tarasek

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 Czytaj także:

Zobacz także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here