Strona główna 561/2006 WE i AETR Obowiązek kierowcy do przekazania informacji przewoźnikowi o charakterze oraz wymiarze poprzedniej pracy

Obowiązek kierowcy do przekazania informacji przewoźnikowi o charakterze oraz wymiarze poprzedniej pracy

2221
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Kierowca zatrudniony przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe lub pozostający do dyspozycji więcej niż jednego przedsiębiorstwa transportowego przekazuje każdemu z nich odpowiednie informacje, aby umożliwić im przestrzeganie przepisów rozdziału II (rozporządzenia 561/2006 WE – przypis).

Przedmiotowy zapis może rodzić szereg różnorodnych konsekwencji zarówno dla kierowcy, jak i dla przewoźnika na gruncie prawa pracy. Zapis niniejszego przepisu wchodzi w wyraźną korelację z zapisem art. 92a. 72 1 i 4 ustawy o transporcie drogowym, który mówi, że: w przypadku gdy podczas kontroli drogowej zostaną stwierdzone naruszenia (..) postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 3, nie wszczyna się, jeżeli okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot wykonujący przewóz nie miał wpływu na powstanie naruszenia.

Dlatego przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności jeśli kierowca nie poinformuje przewoźnika o tym, że wykonuje transport także dla innego przewoźnika jeśli w wyniku tego dopuści się przekroczenia zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w Umowie europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087) a jednocześnie.

Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że art. 92a ust. 1 i 4 ustawy o transporcie drogowym zwalnia przewoźnika z przekroczenia przez kierowcę wspomnianych norm tylko jeśli nieprawidłowości stwierdzono w trakcie kontroli drogowej a nie w trakcie kontroli w firmie.

Jednoznacznie bowiem wynika z treści niniejszego przepisu, że to na kierowcy ciąży obowiązek poinformowania przewoźnika o okoliczności wykonywania pracy dla więcej niż jednego przewoźnika. To nie na przewoźniku ciąży obowiązek ustalania czy kierowca, którego zatrudnia wykonuje transport dla innego przedsiębiorcy. Należy się jednak zastanowić co ustawodawca miał na myśli pisząc o kierowcy „zatrudnionym przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe”? Ponieważ legislator nie określił dokładnie formy zatrudnienia, a jednocześnie kierowcy mogą zostać zatrudnieni w branży transportowej dowolnej formie zatrudnienia (samozatrudnienie lub inne umowy cywilnoprawne – wynika to z dyrektywy 15/2002 WE oraz rozdziału 3a u.ocz.p.k.) to należy założyć, że mowa jest o dowolnej formie zatrudnienia kierowcy.

Należy jednak zauważyć, że niniejszy przepis nie uregulował większego zakresu możliwych okoliczności np.: nie uregulował okoliczności gdy właściciel kieruje pojazdem we własnej działalności gospodarczej. Ustawodawca wspomina jedynie o okoliczności kiedy kierowca jest „zatrudniony” a we własnej jednoosobowej działalności gospodarczej nie można być zatrudnionym. Warto dodać, że omawiany przepis niejako zobowiązuje kierowcę do przekazywania pracodawcy/przedsiębiorcy, u którego jest zatrudniony, informacji, które pozwolą im na przestrzeganie przepisów z rozdziału II.

Jakie więc informacje ma obowiązek przekazać kierowca zatrudniającym go przedsiębiorstwom?

Katalog jest bardzo obszerny:

1. dzienny czas prowadzenia pojazdu,

2. tygodniowy czas prowadzenia pojazdu,

3. łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni,

4. cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nie objętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia,

5. okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku,

6. o ciągłej przerwie trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut oraz przerwie długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut. Kierowca powinien o tym poinformować w sytuacji jeśli w okresie jednej doby prowadzi pojazd dla więcej niż jednego przedsiębiorcy,

7. o ilości skróceń dziennego okresu odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku,

8. Informacje o wykonywaniu jazdy w zespole oraz okresach odpoczynku zespołu,

9. o tym kiedy ostatnio został przez kierowce odebrany regularny tygodniowy okresach odpoczynku,

10. o tym kiedy ostatnio skompensowano tygodniowy skróconego odpoczynek,

11. o tym kiedy się zakończył ostatni tygodniowy odpoczynek,

12. o czasie spędzonym na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy,

13. o czasie spędzonym przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułObowiązek okazania dokumentacji na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
Następny artykułPrzesłanki unieruchomienia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj