Strona główna Kadry i Płace Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

967
5/5 (1)

Projektowana nowelizacja ustawy wprowadza przepisy, które dotyczą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu ujawniła niektóre obszary, które utrudniają wypłatę niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych. Chodzi np. o niemożność wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy upadłość podmiotu znajdującego się na terytorium Polski została ogłoszona przez sąd państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii). Zgodnie z nowym przepisem, Fundusz wypłaci pracownikom tego przedsiębiorstwa należne świadczenia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Doprecyzowano przepis przez wskazanie, że syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy będą mieli jeden miesiąc na przygotowanie i złożenie kierownikowi biura terenowego Funduszu zbiorczego wykazu pracowników.

Kolejną istotną zmianą jest przepis, na podstawie którego Fundusz będzie mógł umorzyć należności. Dotyczy to sytuacji, gdy występuje on o zwrot lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, Fundusz będzie mógł ustalić warunki spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że pomoc ta nie będzie traktowana jak pomoc publiczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy publicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami, Fundusz będzie miał możliwość ustalania warunków zwrotu należności. Przepisy te skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, a którym pomoc będzie udzielana na zasadach de minimis oraz do przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto, poprzez ustalenie warunków zwrotu należności, możliwe będzie odzyskanie przez Fundusz wyższej kwoty niż ta, którą Fundusz uzyskałby w przypadku jednorazowego domagania się spłaty należności w pełnej wysokości.

Zmodyfikowano art. 23 ust. 6 w taki sposób, że Fundusz będzie mógł fakultatywnie umarzać należności, gdy postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali działalności zostało umorzone w całości z urzędu. Obecnie obowiązujący przepis, nakładający obligatoryjność umorzenia należności, zamykał drogę do ich ponownego dochodzenia nawet wówczas, gdy w terminie późniejszym było to możliwe.

Ponadto Fundusz będzie miał możliwość zawrzeć nowe porozumienie w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń. Będzie mógł zawrzeć z dłużnikiem porozumienie w sprawie dogodnych warunków zwrotu należności. Porozumienie Funduszu z dłużnikiem określi dogodne warunki zwrotu wypłaconych świadczeń – w ratach lub na zasadzie odroczenia spłaty należności z jednoczesnym naliczaniem odsetek.

Wśród proponowanych zmian znalazł się również zapis, na podstawie którego pracownik Funduszu może zostać oddelegowany do pracy poza siedzibą biura Funduszu. Jest to związane z przyszłorocznym przejęciem obsługi Funduszu przez marszałków województw.

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy