Strona główna 561/2006 WE i AETR Prawa państw do przyjęcia indywidualnych środków

Prawa państw do przyjęcia indywidualnych środków

1777
0
5/5 (4)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Podtytuł: Punkt 22 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

(22) W celu wspierania postępu społecznego oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego każde Państwo Członkowskie powinno zachować prawo do przyjęcia stosownych środków.

Należy rozumieć, że ustawodawca unijny wyartykułował tym samym prawo, do poszerzenia (zmian) zakresu unormowań niniejszego rozporządzenia w obszarze:

a) bezpieczeństwa drogowego,

b) wspierania postępu społecznego.

Jednak zapis powyższy jest niespójny, a wręcz sprzeczny w pewnym zakresie z zasadą supremacji prawa unijnego nad prawem krajowym, wyrażonym wielokrotnie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

O ile oczywiste jest, że pracodawca unijny akceptuje zmiany o charakterze zawężającym w stosunku do norm niniejszego rozporządzenia, poprzez doprecyzowanie szczególnych norm zwiększających bezpieczeństwo, o tyle sytuacja wygląda wątpliwie w odniesieniu do norm związanych ze „wspieraniem postępu społecznego”.

Omawiane sformułowanie („wspieraniem postępu społecznego”) jest nieostre i może być w różny sposób rozumiane. Wspieranie postępu społecznego może być rozumiane jako zwiększenie konkurencyjności danego regionu względem innego.

Może powstać uzasadniona wątpliwość, gdzie leży granica swobody kształtowania krajowych unormowań przez ustawodawcę państwa członkowskiego.

Można jednak zauważyć, że odpowiedzi na to pytanie udziela uregulowanie w pkt. (23) preambuły do niniejszego rozporządzenia: Odstępstwa krajowe powinny odzwierciedlać zmiany w sektorze transportu drogowego oraz ograniczać się do tych elementów, które obecnie nie podlegają presji konkurencyjnej”.

Dostrzec ponadto można, że postulat wyartykułowany przez legislatora w omawianym punkcie preambuły rozporządzenia 561/2006 WE wydają się być wyjątkowo mgliste a przez to mogą rodzić cały szereg nieporozumień i dalszych wątpliwości. Trudno więc jest wyrazić uznanie dla tak wyartykułowanego postulatu. 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJest decyzja ws. katowickiej estakady
Następny artykułZa co sądy przyznają dziesiątki tys. zł kierowcom?