Strona główna Informacje prawne Przypominamy wzór Zaświadczenia Dla Kierowcy obowiązujący jednocześnie w Polsce oraz Niemczech

Przypominamy wzór Zaświadczenia Dla Kierowcy obowiązujący jednocześnie w Polsce oraz Niemczech

2036

Poniżej (w zakładce „więcej”) przedstawiamy wzór Zaświadczenia, które przewoźnik może wystawić kierowcy za okres odpoczynku. Treść zaświadczenia została zaproponowana przez naszą Kancelarię Niemieckim organom kontrolnym (BAG) i zaakceptowana. Jednocześnie Zaświadczenie to spełnia wymogi stawiane przez art 31 Ustawy o czasie pracy kierowców. Tak więc zaświadczenie to mogą stosować wszyscy przewoźnicy wykonujący transport na terenie Polski i Niemiec. Zaświadczenie to nie będzie jednak obowiązywać poza tymi dwoma krajami i o tym bezwzględnie należy pamiętać.

     ZAŚWIADCZENIE W SPRAWIE DNI WOLNYCH OD PRACY NASZYCH KIEROWCÓW

         BESCHEINIGUNG ÜBER ARBEITSFREIE TAGE UNSERER KRAFTFAHRER

1.Nazwa przedsiębiorstwa/:………………………………………………………………………………………………..

1.Name des Unternehmens

2.Ulica i nr, kod pocztowy,miejscowość, państwo/:………………………………………………………………

2.Straße und Nr., Postfach, Ort, Staat

3.Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy):………………………………………………

3.Faxnummer (darin internationale Vorwahl)

4.Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………….

4.Ich unten unterschrieben ………………………………………………………………………………………………….

5.Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

5.Vorname und Name ……………………………………………………………………………………………………..

6.Stanowisko w przedsiębiorstwie………………………………………………………………………………………

6.Stellung im Unternehmen ……………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że kierowca

erkläre, daß der Autofahrer

7.Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………

7.Name und Vorname: ……………………………………………………………………………………………………..

8.Numer prawa jazdy:……………………………………………………………………………………………………….

8.Nummer des Führerscheines ………………………………………………………………………………………….

9.w okresie od …………………………….. (dzień, miesiąc, rok)

9.in der Zeit vom …………………………(Tag, Monat, Jahr)

do ………………………… (dzień, miesiąc, rok)

bis zum ……………………. (Tag, Monat, Jahr)

10.nie prowadził pojazdu (odbierał odpoczynek tygodniowy)

10.kein Fahrzeug gelenkt hat (wöchentliche Ruhezeit eingehalten hat)

11.W imieniu przedsiębiorstwa, miejscowość ………………………….., data………………………………….

podpis………………………………………………………..

11. Im Namen des Unternehmens, Ort ……………………………………., Datum …………………………….

Unterschrift ……………………………………………….

12. Ja, jako kierowca, zaświadczam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu (odbierałem odpoczynek tygodniowy)

12. Ich, als Autofahrer, bescheinige, daß ich in der oben genannten Zeit kein Fahrzeug gelenkt habe (daß ich wöchentliche Ruhezeit eingehalten habe) .

Miejscowość…………………………., data………………, podpis kierowcy……………………………………….

Ort ………………………………………., Datum …………., Unterschrift des Autofahrers …………………….

…………………………………………………..

Pieczątka firmy i podpis

…………………………………………………..

Firmenstempel und Unterschrift

Za w/w okres kierowca nie może okazać się wykresówkami.

Für die oben genannte Zeitdauer kann der Autofahrer keine Schaublätter vorlegen.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here