Strona główna Informacje prawne Ważne przypomnienie – mandaty dla kierowców za nieprawidłowe działanie tachografu? NIE TYLKO

Ważne przypomnienie – mandaty dla kierowców za nieprawidłowe działanie tachografu? NIE TYLKO

953
0
No Ratings Information Message

Każdy kierowca powinien pamiętać że od 29.11.2008 roku otrzyma mandat jeśli w trakcie kontroli drogowej organ kontrolny stwierdzi, że kierowca realizuje przewóz drogowy bez urządzenia rejestrującego lub z nieprawidłowo działającym urządzeniem rejestrującym lub z urządzeniem które nie działa.

Jakiego mandatu może się spodziewać kierowca ?

  1. W przypadku realizacji przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące ? kierowca otrzyma 500 zł mandatu,

Należy jednak Pamiętać, że kierowca nie otrzyma mandatu za jazdę pojazdem niewyposażonym w tachograf o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,

Rozporządzenie to nie ma zastosowania do przewozu drogowego:

a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach

przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;

b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do

prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;

e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów

medycznych;

f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;

Dodatkowy wyjątek został określony w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, który określa, że:

  1. W przypadku realizacji przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które rejestruje nie wszystkie wymagane elementy ? kierowca otrzyma 400 zł mandatu,

Każdy kierowca powinien pamiętać, że treść art.15 ust 3. Rozporządzenia Rady nr 3821/1985 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227).

Który określa że ? cytat:

„Kierowcy

– zapewniają zgodność czasu zapisywanego na wykresówce z oficjalnym czasem kraju rejestracji pojazdu,

– obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:

a) pod symbolem : czas prowadzenia pojazdu;

b) ?inna praca? oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją z art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim; są one rejestrowane pod symbolem,

c) ?okresy gotowości? zdefiniowane w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE są rejestrowane pod symbolem

d) pod symbolem : przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku.

  1. Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje danych dotyczących okresów aktywności kierowców jednocześnie, ale oddzielnie, ? kierowca otrzyma 200 zł mandatu,

  1. Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu, ? kierowca otrzyma 200 zł mandatu,

  1. Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe, ? kierowca otrzyma 500 zł mandatu,

Należy pamiętać przy tej okazji, że zgodnie z treścią art. 15. ust 8. Rozporządzenia Rady nr 3821/1985 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym ?zabrania się fałszowania, likwidowania i niszczenia danych zarejestrowanych na wykresówkach, przechowywanych przez urządzenie rejestrujące lub kartę kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z urządzenia rejestrującego jak określono w załączniku IB. To samo stosuje się do jakiegokolwiek manipulowania urządzeniem rejestrującym, wykresówką lub kartą kierowcy, które mogłoby spowodować sfałszowanie, zlikwidowanie lub zniszczenie danych oraz informacji wydrukowanych. W pojeździe nie może znajdować się żaden sprzęt, który mógłby zostać użyty w powyższych celach.

  1. Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone, ? kierowca otrzyma 500 zł mandatu,

  1. Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi, ? kierowca otrzyma 500 zł mandatu

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

(Dz. U. z dnia 14 listopada 2008 r.)

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tabela C III.11,12,13,14,15,16,17.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażne przypomnienie – nie każde przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu musi skutkować mandatem
Następny artykułWażne przypomnienie-mandaty dla kierowców za nieprawidłowości oraz braki na WYKRESÓWKACH