Strona główna 561/2006 WE i AETR Współpraca międzynarodowa organów kontrolnych

Współpraca międzynarodowa organów kontrolnych

2241
0
5/5 (2)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Współpraca międzynarodowa organów kontrolnych. Niniejsza publikacja poświęcona została tematyce współpracy międzynarodowej organów kontrolnych oraz przedstawicieli środowiska transportowego. Publikacja przygotowana na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia oraz kontroli jego przestrzegania.

2. Właściwe organy Państw Członkowskich regularnie przekazują sobie dostępne informacje dotyczące:

a) naruszeń przepisów rozdziału II, których dopuścili się mieszkańcy innych krajów oraz kar nałożonych w związku z takimi naruszeniami;

b) kar nałożonych przez Państwo Członkowskie na swoich mieszkańców za takie naruszenia popełnione w innych Państwach Członkowskich.

3. Państwa Członkowskie regularnie przesyłają odpowiednie informacje dotyczące krajowej wykładni oraz stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia Komisji, która udostępnia te informacje w formie elektronicznej pozostałym Państwom Członkowskim.

4. Komisja wspiera dialog pomiędzy Państwami Członkowskimi w sprawie wykładni i stosowania niniejszego rozporządzenia przez poszczególne państwa za pośrednictwem komitetu o którym mowa w art. 24 ust. 1.

Przedmiotowe uregulowania potwierdziło jedynie już istniejącą wcześniej praktykę współpracy, wymiany informacji oraz wymiany doświadczeń w zakresie wykładni prawa pomiędzy organami członkowskimi na wspólnoty. Formalnie, wymiana doświadczeń jest realizowana w ramach programu Europejskiej Kontroli Drogowej (Euro Contrôle Route). Inspekcja Transportu Drogowego przystąpiła do programu w październiku 2004 r. Aktualnie ECR skupia przedstawicieli 14 państw Unii Europejskiej.

Podstawowymi zadaniami ECR są:

  • wymiana informacji,

  • koordynacja działań kontrolnych,

  • prowadzenie wspólnych szkoleń inspektorów.

     

Zgodnie z oficjalną informacją GITD: „Współpraca w ramach ECR ma na celu poprawę efektywności działalności kontrolnej w transporcie drogowym na terenie UE, co ma przyczyniać się do poprawy poziomu przestrzegania prawa i promowania uczciwej konkurencji w tej dziedzinie życia gospodarczego”.1

Na czele ECR ukonstytuował się Komitet Sterujący. Przewodnictwo w pracach ECR jest przydzielane kolejno przedstawicielom każdego z państw członkowskich (uczestniczących w ECR). Warto zauważyć, że formalnie ECR nie posiada aktualnie osobowości prawnej. Dopiero za prezydencji belgijskiej podjęto działania na mocy, których ECR do 2015 roku ma osiągnąć niezależność organizacyjną między innymi poprzez nabycie osobowości prawnej.

Dla realizacji powyższych celów powstał dokument tzw.: „Memorandum of Understanding (MoU)” w ramach którego określono zasady funkcjonowania ECR do chwili nabycia osobowości prawnej.

Zasadniczo zadania określone w art. 22 ust. 1-4 realizowane są kolejno poprzez:

a) czynne uczestnictwo organów kontrolnych w ECR, w ramach których organizowane są np.: konferencje tematyczne poświęcone między innymi efektywnemu realizowaniu kontroli drogowych na terenie UE,

b) realizację międzynarodowych wymian oraz połączone działania (kontrole drogowe) organów kontrolnych z różnych krajów UE. Wspólne „ćwiczenia” posiadają charakter cykliczny, są realizowane na terenie różnych krajów członkowskich.

Wspólne ćwiczenia w zakresie kontroli drogowych miały miejsce już kilkukrotnie także na terenie Polski. Ich celem jest zbieranie oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli organów kontrolnych z różnych krajów.

Ciekawostką jest, że wspólne ćwiczenia wykazują zasadniczo odmienne priorytety nakładane przez państwa członkowskie na własne organy kontrolne. I tak dla przykładu – niemiecki BAG kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem załadunku oraz zamocowania ładunku w ramach normy PN EN – 12195 (1-5). Czeskie organy kontrolne szczególny nacisk kładą na bezpieczeństwo w zakresie stanu technicznego pojazdów, a ITD na bezpieczeństwo w zakresie przestrzegania norm okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.2

GITD przygotowuje corocznie dokument „Informacja dotyczącą działalności Inspekcji Transportu Drogowego”. Dokument ten obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

– Kontrola czasu pracy kierowców,

– Kontrola przewozu drogowego osób- Kontrola przewozu drogowego rzeczy,

– Przewóz towarów niebezpiecznych,

– Kontrola przewozu żywych zwierząt,

– Kontrola przewozu odpadów,

– Kontrola przewozu szybko psujących się artykułów spożywczych,

– Kontrola masy, nacisków na osie oraz wymiarów pojazdów,

– Kontrola przedsiębiorstw,

– współpraca międzynarodowa,

– Zarządzanie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym,

– Zarządzanie Biurem Transportu Międzynarodowego,

– Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności Inspekcji Transportu Drogowego,

– Postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi,

– Szkolenie inspektorów transportu drogowego,

– Działania prewencyjno-promocyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższy zakres ulegał pewnym modyfikacjom w poszczególnych latach, ale zasadniczo obejmuje przedmiotową tematykę.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie GITD „Informacja dotyczącą działalności Inspekcji Transportu Drogowego w 2010 roku”,3 wymiana doświadczeń na gruncie międzynarodowym jest realizowana w następujący sposób:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG oraz art. 54 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874) Główny Inspektor Transportu Drogowego, wykonujący swoje zadania ustawowe przy pomocy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), został wyznaczony jako organ do kontaktów wewnątrzwspólnotowych. W związku z powyższym, Główny Inspektor Transportu Drogowego realizuje zadania określone w art. 7 ust. 1 tej dyrektywy i art. 54 tej ustawy oraz innych przepisach tych aktów prawnych. Wiele zadań określonych w dyrektywie 2006/22/WE jest realizowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, poprzez Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej, w ramach członkostwa w organizacji Europejska Kontrola Drogowa (Euro Contrôle Route (ECR)), która jest organizacją międzynarodową zrzeszającą służby kontrolne transportu drogowego państw europejskich współpracujących ściśle w celu poprawienia bezpieczeństwa drogowego, uczciwej konkurencji i warunków pracy w transporcie drogowym drogą podejmowania działań związanych z uzyskaniem zgodności z istniejącymi przepisami.

()

Zgodnie z art. 54 ustęp 2 punkt 7 ustawy o transporcie drogowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego realizuje, co najmniej raz w roku, wspólnych z właściwymi organami odpowiedzialnymi za kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, program szkolenia w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników.

(…)

Główny Inspektorat Transportu Drogowego aktywnie uczestniczy w podejmowanych działaniach zmierzających do rozszerzania i umacniania współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli transportu drogowego, które są koniecznym warunkiem do wypracowania jednolitego podejścia w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów wspólnotowych i procedur kontrolnych w odniesieniu do kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe na obszarze UE i wewnątrz poszczególnych krajów UE. Współpraca służb kontrolnych w zakresie wymiany informacji, koordynacji działań kontrolnych, organizacji wspólnych szkoleń i konsultacji, zwiększa skuteczność kontroli, tym samym wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także na wyrównywanie warunków konkurencji miedzy podmiotami zaangażowanymi w przewozach drogowych na obszarze UE.”

W związku z zaangażowaniem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Wydział ds. Międzynarodowych) w prace nad opracowaniem aktu prawnego dotyczącego zabezpieczenia ładunku, Komisja Europejska we współpracy w organizacją międzynarodową Euro Controle Route (ECR) podjęła działania celem organizacji konferencji, której tematem przewodnim ma być szeroko rozumiane pojęcie zabezpieczenia ładunku, sposób mocowania i metodologia przeprowadzania kontroli drogowej. Konferencja planowana jest na październik 2011 w Dreźnie. W ramach tego przedsięwzięcia Inspekcja opracowała Projekt Rekomendacji Zabezpieczenie Ładunku w transporcie drogowym, zaakceptowany wymaganą większością głosów przez członków Komitetu Sterującego ECR. Przewiduje się aktywny udział Inspekcji Transportu Drogowego w panelach dyskusyjnych podczas konferencji.

Ponadto przedstawiciele Głównego Inspektoratu Trans portu Drogowego brali czynny udział w pracach nad dokumentacją do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego. W chwili obecnej proces legislacyjny, którego zakończenie planowane jest na rok 2011, jest na etapie I I czytania uzgodnionego w Radzie Unii Europejskiej Projektu w Parlamencie Europejskim. Przedstawiciel GITD uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. transportu lądowego w charakterze obserwatora.

Zgodnie z art. 54 ustęp 2 punkt 6 ustawy o transporcie drogowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kontrolach drogowych kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985r.”

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułChcesz wreszcie prawidłowo rozliczać wynagrodzenia kierowców?
Następny artykułRosja: zmiany w systemie klasyfikacji pojazdów do przejazdu płatnymi odcinkami dróg
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj