Strona główna Aktualności z ustawy o transporcie drogowym Konsekwencje jakie niosą za sobą wyjaśnienia kierowcy podczas kontroli drogowej

Konsekwencje jakie niosą za sobą wyjaśnienia kierowcy podczas kontroli drogowej

2213
5/5 (9)


Autor publikacji
: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Konsekwencje jakie niosą za sobą wyjaśnienia kierowcy podczas kontroli drogowej. Znaczna część przewoźników i kierowców, którzy doświadczyli kontroli na drodze sygnalizuje, że wyjaśnienia oraz oświadczenia kierowców złożone do protokołu odbiegają od intencji zeznań kierowcy lub od stanu faktycznego zdarzenia. Dzieje się tak z uwagi na okoliczność, że kierowcy składając w dobrej wierze wyjaśnienia lub oświadczenia na piśmie nie rozumieją kontekstu lub wprost nie znają stanu prawnego, w zakresie których zajmują stanowisko.

Z punktu widzenia przewoźnika (oraz skuteczności odwołania się od decyzji o nałożeniu kary) byłoby lepiej, aby kierowca nie zajmował żadnego stanowiska ustnego lub pisemnego w trakcie kontroli, w zakresie w którym nie jest specjalistą. Zachodzi więc pytanie – czy kierowca ma prawo odmówić składania ustnych i pisemnych wyjaśnień w trakcie kontroli na drodze? Zgodnie z art. 55. 1. ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn.zm.): Inspektor wykonując zadania, (…), ma prawo do:

1.wstępu do pojazdu; 2.kontroli dokumentów; 2.a.kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa; 3.kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego; 4.kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego; 5.żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli; 6.wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność.

1a.Inspektor przeprowadza czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej. 1b.Kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, inspektor dokonuje w obecności kierującego przemieszczającym się środkiem transportu. Jasno wynika, że organ dokonujący kontroli nie może w ramach kontroli na drodze dokonać jej w zakresie szerszym niż ten który wynika z punktów 1-6 powyższego artykułu, ze szczególnym uwzględnieniem ust. 1a powyższego artykułu. A więc, żeby miał prawo żądać od kierowcy pisemnych lub ustnych wyjaśnień, kierowca musiałby znajdować się w obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowanym może być nie tylko przedsiębiorca w przedsiębiorstwie, ale również kierowca wykonujący transport, a więc zatrzymany na drodze. W związku z tym w myśl art.70 ust. 3 inspektor ma obowiązek zapoznać kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy. O obowiązkach tych z kolei mówi art. 72: „Art. 72. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności kontrolnych, a w szczególności: 1) udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień , okazać dokumenty lub inne nośniki informacji oraz udostępnić dane mające związek z przedmiotem kontroli; (…) Tak więc ustawodawca nałożył na kontrolowanego obowiązek złożenia wyjaśnień, ale nie usankcjonował tego obowiązku w katalogu kar. A ponadto ustawodawca dopuścił ewentualność odmowy złożenia wyjaśnień pisemnych poprzez regulację art. 74:

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół kontroli.

2. Protokół podpisują inspektor i kontrolowany. Odmowę podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli i podaje jej przyczynę.

3. Oryginał protokołu kontroli zatrzymuje kontrolujący, a kopię doręcza się kontrolowanemu kierowcy, przedsiębiorcy lub podmiotowi wykonującemu przewóz drogowy.

4. Do protokołu kontroli kontrolowany może wnieść zastrzeżenia. Ustawodawca przewidział więc możliwość odmowy złożenia podpisu przez kierowcę pod protokołem z kontroli. W praktyce oświadczenia kierowcy będą stanowiły materiał dowodowy jeśli kierowca złoży podpis na protokole zawierającym jego zeznania. Brak takiego podpisu będzie rodził skutki analogiczne jak przy braku złożenia wyjaśnień.

 

 

 Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko