Strona główna 561/2006 WE i AETR Zakres obowiązywania rozporządzenia 561/2006 WE

Zakres obowiązywania rozporządzenia 561/2006 WE

1853
0
5/5 (4)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Niniejsza publikacja przedstawia zakres obowiązywania uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

Podtytuł: Punkt 7 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do przewozów drogowych wykonywanych wyłącznie na terytorium Wspólnoty, albo pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Doniosłość przedmiotowego uregulowania sprowadza się do jednoznacznego stwierdzenia, że niniejsze rozporządzenie stosuje się „wyłącznie” na obszarze WE (UE), EOG, Szwajcarii. Wyłącznie w tym też zakresie terytorialnym stanowi również źródło prawa pracy dla polskich kierowców (niezależnie od ich formy zatrudnienia – czy to na podstawie rozdziału 3a czy też na podstawi pozostałych uregulowań u.ocz.p.k., z wyłączeniem rozdziału 4a). Poza obszarem wskazanym w niniejszym uregulowaniu źródłem prawa pracy będą inne uregulowania międzynarodowe lub krajowe.

Jeśli chodzi o uregulowania międzynarodowe to poza obszarem UE, EOG i Szwajcarii, podstawowym źródłem prawa pracy we wskazanych w art. 27 u.ocz.p.k. (głównie przerw i odpoczynków ale nie tylko w kontekście uregulowania art. 3 ustawy) powinny być uregulowania umowy AETR.

Z w zakresie, którego nie regulują unormowania rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR, stosuje się uregulowania polskiej ustawy o czasie pracy kierowców.

Przykładowo na obszarze UE, EOG i Szwajcarii nie stosuje się uregulowań art. 13 u.ocz.p.k., ponieważ zasady odbioru przerw zostały odmiennie uregulowane w ramach omawianego rozporządzenia. Analogiczna sytuacja odnosi się do „odpoczynków”.   

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułAutostradą A4 z Rzeszowa do Krakowa?
Następny artykułNie masz czasu na załatwianie sprawy w urzędzie?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.