Strona główna Aktualności Dnia Bezpłatne webinaria ws. funkcjonowania systemu BDO

Bezpłatne webinaria ws. funkcjonowania systemu BDO

277
5/5 (8)

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne webinaria „System BDO – sesja pytań i odpowiedzi”, które odbywać się będą we wszystkie marcowe czwartki w godz. 10:00 – 11:00. Pierwsze webinarium zaplanowane jest na 5 marca 2020 r.

https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/

Webinaria skierowane są do podmiotów, które szukają odpowiedzi na pytania w zakresie funkcjonowania systemu BDO. Instytut informuje, że prowadzący nie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące klasyfikacji odpadów oraz interpretacji prawnych.

Zapisy na szkolenie https://bdo.mos.gov.pl/news/bezplatne-webinarium-system-bdo-sesja-pytan-i-odpowiedzi-5-marca-2020/

Przypomnijmy, że do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej. Po tym terminie, najpóźniej jednak do 31 lipca 2020 r. taka ewidencja będzie musiała zostać wprowadzona do BDO.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy głównie przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,

 • wprowadzają produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • produkują lub importują opakowania, albo kupują je od firm unijnych.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO nie dotyczy

 • osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,

 • podmiotów posiadających ziemię, na której stosowane są komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

 • podmiotów, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

 • podmiotów transportujących wytworzone przez siebie odpady,

 • rolników, będących wytwórcami odpadów, gospodarujących na obszarze poniżej 75 ha.

 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą lub przedsiębiorców, którzy wytwarzają jedynie odpady komunalne i są objęci systemem ich odbioru (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe).

 • firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw.

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

 • uzyskał pozwolenie zintegrowane,

 • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

 • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

 • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,

 • uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga – w przypadku firm transportowych, które nie przewożą odpadów, każdy przedsiębiorca powinien we własnym zakresie przeanalizować swoją sytuację i zadecydować, czy rejestracja w BDO jest konieczna. Każde przedsiębiorstwo rządzi się swoimi prawami, zatem w różny sposób wytwarza i zbywa odpady. O ile usługi transportowe same w sobie nie generują odpadów, należy mieć na uwadze wszelką działalność pomocniczą firmy, która ma na celu wspieranie świadczenia usługi głównej.

Podmiot nie musi rejestrować się w BDO, jeśli jego działalność mieści sie w ramach określonych rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

Ilość odpadów została przedstawiona w megagramach – 1 kilogram [kg] = 0,001 megagram [Mg]

Rejestr BDO prowadzi Marszałek Województwa odpowiedni dla miejsca prowadzonej działalności. Za wpis do rejestru pobierana jest opłata w wysokości 300 zł (100 zł dla mikroprzedsiębiorców).

 

Adriana Kominowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Czytaj także:

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here