Strona główna Aktualności Dnia KREPTD w pigułce, czyli co warto wiedzieć o Krajowym Elektronicznym Rejestrze Przedsiębiorców...

KREPTD w pigułce, czyli co warto wiedzieć o Krajowym Elektronicznym Rejestrze Przedsiębiorców Transportu Drogowego?

2107
0
5/5 (5)

KREPTD w transporcie już od ponad 5 lat

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Dz. U. 2016 poz. 1935 powołująca Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz będąca jednocześnie aktem wykonawczym art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE, weszła do polskiego porządku prawnego z dniem 30 listopada 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem 1071/2009, każde państwo członkowskie obowiązane jest prowadzić krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie Rejestru w Polsce jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

3 ewidencje w KREPTD

Rejestr prowadzony przez GITD składa się z trzech ewidencji:

– przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

– osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępny jest pod adresem:https://kreptd.gitd.gov.pl

Określone dane z Rejestru są jawne i dostępne na wyżej wskazanej stronie internetowej, tj.:

– firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

– rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– data udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;

– status licencji wspólnotowej;

– rodzaj licencji wspólnotowej;

– liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;

– status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– data zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– początek ważności licencji wspólnotowej;

– koniec ważności licencji wspólnotowej;

– data cofnięcia licencji wspólnotowej;

– data zawieszenia licencji wspólnotowej;

– data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;

– powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;

– numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;

– data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;

– data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;

– imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy;

– imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz:

* rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,

* numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,

* data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,

* kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,

– imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:

* rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,

* numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,

* data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,

* kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Polski Rejestr KREPTD w ogólnoeuropejskiej bazie ERRU

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą powiązane i tworzą ogólnoeuropejską sieć sprzężoną pod nazwą European Register of Road Transport Undertakings (ERRU).

Utworzenie KREPTD ma zapewnić stały i sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami, które biorą udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dokonujących zmian i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, a także podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych jak również jednostkami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

W rejestrze KREPTD istnieje możliwość sprawdzenia danych, wskazanych w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przez osoby, których dane dotyczą, tj. przedsiębiorców i zarządzających transportem w przedsiębiorstwach.

Dane można sprawdzić pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/ewidencje-i-transport-miedzynarodowy/kreptd-wniosek-o-udostepnienie-danych-dla-osoby-ktorej-dane-dotycza

Zmiany w KREPTD w związku z Pakietem Mobilności

23 maja 2022 r. w ramach kolejnego etapu wdrażania „Pakietu Mobilności”, weszły w życie dwa nowe rozporządzenia powiązane z KREPTD:

1). Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/695 z dnia 2 maja 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnego wzoru służącego obliczeniu stopnia ryzyka przedsiębiorstw transportowych określa wzór liczenia ratingu przedsiębiorstwa

WSPÓLNY WZÓR SŁUŻĄCY OBLICZENIU STOPNIA RYZYKA PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH

ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE JEGO STOSOWANIA

1) Ogólny stopień ryzyka przedsiębiorstwa transportowego oblicza się przy użyciu następującego wspólnego wzoru:

Gdzie:

R — ogólny stopień ryzyka przedsiębiorstwa

n — liczba naruszeń danego rodzaju na pojedynczą kontrolę (wszystkie rodzaje kontroli).

i — pojedyncza kontrola

v — ważony wynik w zależności od rodzaju/wagi naruszenia (MI/SI/VSI/MSI)

MSI — najpoważniejsze naruszenie (ang. most serious infringement)

VSI — bardzo poważne naruszenie (ang. very serious infringement)

SI — poważne naruszenie (ang. serious infringement)

MI — niewielkie naruszenie (ang. minor infringement)

N — liczba pojazdów skontrolowanych podczas pojedynczej kontroli

r — łączna liczba kontroli w przedsiębiorstwie

g — współczynnik ważenia w przypadku zastosowania inteligentnego tachografu zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia (UE) nr 165/2014

2) Przy korzystaniu ze wspólnego wzoru stosuje się następujące zasady i elementy:

3) Okres, w którym naruszenie jest uwzględniane we wzorze wynosi dwa lata.

4) Przewoźników klasyfikuje się do następujących przedziałów ryzyka na podstawie ich wyniku:

— przewoźnicy, u których nie przeprowadzono kontroli (przedział szary)

— 0–100 punktów: przewoźnicy niskiego ryzyka (przedział zielony)

— 101–200 punktów: przewoźnicy średniego ryzyka (przedział pomarańczowy)

— 201 punktów lub więcej: przewoźnicy wysokiego ryzyka (przedział czerwony)

5) Ważony wynik pojedynczej kontroli („i”) oblicza się, stosując następujące współczynniki ważenia („v”) w zależności od rodzaju naruszenia:

MI = 1

SI = 10

VSI = 30

MSI = 90

6) Ostateczny stopień ryzyka przedsiębiorstwa uwzględnia całkowitą liczbę przeprowadzonych kontroli („r”) zarówno

drogowych, jak i w jego zakładzie, w tym kontroli, podczas których nie wykryto naruszeń.

7) Kontrole, podczas których nie wykryto naruszeń, rejestruje się z wynikiem zero punktów.

8) Ważony wynik pojedynczej kontroli uwzględnia wszystkie pojazdy poddane kontroli („N”).

3.5.2022 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129/35

9) Za datę naruszenia, która jest brana pod uwagę we wspólnym wzorze, uznaje się dzień, w którym naruszenie stało się ostateczne, tj. nie podlega już kontroli. Naruszenia są uwzględniane we wzorze tylko raz.

10) Jeżeli kontrola w zakładzie przedsiębiorstwa transportowego wykaże, że cały tabor jest wyposażony w inteligentne tachografy zgodnie z rozdziałem II rozporządzenia (UE) nr 165/2014, jego ostateczny wynik mnoży się przez współczynnik 0,9 („g”).

2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/694 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego – zmienia rozporządzenie (UE) 2016/403, zawiera nową klasyfikację naruszeń.

W klasyfikacji pojawiły się zupełnie nowe naruszenia, które do tej pory nie były wyszczególnione. Generalnie występuje ścisła korelacja między nową klasyfikacją, a zmianami wprowadzonymi przez Pakiet Mobilności, pojawiła się na przykład nowa grupa naruszeń związana ze zgłaszaniem delegowania do IMI (poniżej):

Pozostałe „nowości” w klasyfikacji dotyczą m.in. kabotażu (np. brak okazania dokumentów, brak przerwy cooling-off) – BPN, odpoczynków w kabinie – BPN, organizacji pracy kierowców (uniemożliwienie powrotu do centrum operacyjnego lub miejsca zamieszkania w określonym terminie) – BPN, wynagrodzenia (uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości, szybkości dostawy lub ilości przewożonych rzeczy – BPN

Pełna klasyfikacja naruszeń znajduje się w Załączniku nr. 1 do wskazanego rozporządzenia.

Przypominamy, że poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) wymienione w załączniku I, jeżeli popełniane są wielokrotnie, uznawane są za poważniejsze przez właściwy organ państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące czynniki:

a) wagę naruszenia (PN lub BPN);

b) czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);

c) liczbę pojazdów wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

2. Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na pojazd/na rok = 1 BPN

3 BPN/na pojazd/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

3. Liczba naruszeń w przeliczeniu na pojazd na rok stanowi średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej

liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie przewinienia (PN lub BPN) przez średnią liczbę pojazdów użytkowanych w ciągu roku. Wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze. Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne progi, jeżeli są one przewidziane w ich krajowych postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji.

Jak w prosty sposób sprawdzić, czy firmie grozi utrata licencji? – PRZED KONTROLĄ

Kancelaria Prawna Viggen oraz VTS Project proponują rozwiązanie, które jeszcze PRZED kontrolą GITD pomoże zweryfikować, czy firmie grozi utrata licencji transportowej. Wystarczy skorzystać z jednego z modułów aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy oraz wynagrodzeń kierowców. Moduł KREPTD wylicza zgodnie z rozp. 403/2016 WE aktualny poziom zagrożenia przedsiębiorstwa transportowego ryzykiem utraty tzw.: „dobrej reputacji” i w konsekwencji utraty Licencji Transportowej

Wystarczy wgrać pliki ddd. do Modułu Zgodności z KREPTD i wygenerować raport zbiorczy – aplikacja VTS w kilka sekund wyliczy aktualny poziom zagrożenia utratą licencji.

  • Przykładowe podsumowanie raportu KREPTD dla firmy zagrożonej utratą 20% wypisów z licencji i zakazem wydawania kolejnych wypisów:

  • Przykładowe podsumowanie raportu KREPTD dla firmy, której współczynniki są dopuszczalne:

Uwaga: Zapraszamy do kontaktu przewoźników zainteresowanych modułem KREPTD:

biuro1@viggen.pl, tel.: 509 982 577

Jak sprawdzić naruszenia firmy w systemie KREPTD? – PO KONTROLI

Jeśli firma transportowa jest już po kontroli, całkiem prawdopodobne, że informacja o naruszeniach pojawiła się w systemie KREPTD. Aby to sprawdzić, konieczne jest posiadanie konta na profilu zaufanym. GITD przygotowało specjalną ulotkę informacyjną dla przewoźników:

Ulotka_KREPTD

Krajowy Punkt Kontaktowy KREPTD

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

kpk.kreptd.btm@gitd.gov.pl

tel.: (+48 22) 220 46 83

fax: (+48 22) 220 48 99

Dowiedz się więcej na temat KREPTD:

Jak uchronić się przed utratą dobrej reputacji?

KREPTD – za te czynności związane z dokumentacją przedsiębiorstwa możesz utracić licencję transportową!

KREPTD – poważne skutki drobnych naruszeń

Za nieutrzymywanie pojazdu w należytym stanie technicznym możesz utracić licencję transportową

Zapraszamy do obejrzenia vloga dr. Mariusza Miąsko, poświęconego KREPTD:

Nowe najważniejsze przepisy transportowe 2016/403 WE – KREPTD

Adriana Kominowska,

Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKancelaria Prawna Viggen współautorem Statutu największej jednostki naukowej w Polsce
Następny artykułZmiany związane z nowelizacją Kodeksu Pracy 2023
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj