Strona główna 561/2006 WE i AETR Negocjacje z krajami trzecimi w zakresie dostosowania norm do uregulowań rozporządzenia 561/2006...

Negocjacje z krajami trzecimi w zakresie dostosowania norm do uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

1938
0
5/5 (3)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Wspólnota podejmie negocjacje z państwami trzecimi, w przypadkach, gdy okażą się one konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia. L 102/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.4.2006.

Przykładem, gdzie niniejszy zapis znalazł realne zastosowanie na poziomie negocjacji pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (innymi niż kraje UE, EOG i Szwajcaria), są uregulowania odnoszące się do zasad funkcjonowania norm, których źródłem jest rozporządzenie 561/2006 WE w ramach Umowy AETR. W przedmiotowym zakresie rola Wspólnoty przejawiła się dwukrotnie:

a) w 2010 roku, poprzez nowelizację umowy AETR dostosowujące normy okresu prowadzenia, przerw i odpoczynku do wymagań rozporządzenia 561/2006 WE. Wspólnota musiała na tym etapie podjąć negocjacje z krajami trzecimi w zakresie dostosowania wspomnianych obszarów uregulowań ze „standardu” rozporządzenia 3820/85 EWG do standardu między innymi art. 6-9 rozporządzenia 561/2006 WE,

b) b) w dniu 15 lutego 2013 roku w Brukseli, Rada Unii Europejskiej zajęła stanowisko w odniesieniu do „Wniosku (nr 15015/12 TRANS 336) w sprawie DECYZJI RADY dotyczącej stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów ds. umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ”1

Komisja w dniu 12 października 2012 r. przedłożyła wyżej wymieniony wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej, grupie ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ”.

Essentialia negotii wniosku stanowi DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w grupie ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Decyzja ta określa, że „RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 90 w związku z art. 218 ust. 9, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po poinformowaniu Parlamentu Europejskiego, (…), (określa – przypis) co następuje:

(1) Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości1 obszar pracy załóg pojazdów w transporcie drogowym wchodzi w zakres wyłącznych zewnętrznych kompetencji Unii Europejskiej. Kompetencję tę wykonywano wewnętrznie, w szczególności poprzez przyjęcie rozporządzenia Rady (EWG) nr 543/69 z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 2, rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 3, rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym 4 oraz ostatnio rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ponieważ przedmiot AETR wchodzi w zakres rozporządzenia (WE) nr 561/2006, Unia jest uprawniona do negocjowania i zawarcia tej umowy.

Przepisy w zakresie pracy załóg pojazdów wykonujących transport drogowy do/z państw trzecich, w tym przepisy dotyczące urządzeń rejestrujących stosowanych w celu zapewnienia ich zgodności, są przedmiotem zarówno rozporządzeń UE, jak i umowy AETR. Przepisy te należy zharmonizować. (2) Szczególne okoliczności, w jakich miały miejsce negocjacje dotyczące AETR, uzasadniają, w drodze wyjątku, zastosowanie procedury, w ramach której państwa członkowskie Unii indywidualnie złożyły instrumenty ratyfikacji lub przystąpienia, działając wspólnie, ale mimo to działały w interesie i w imieniu Unii – Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach umowy AETR ustanowiła grupę ekspertów ds. Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe („grupę ekspertów”) jako gremium, którego celem jest opracowywanie propozycji zmian do umowy AETR, a w szczególności jej art. 22a.

Wspólnota (a obecnie Unia) podejmuje, więc realne i istotne czynności oraz działania negocjacyjne z krajami trzecimi na gruncie omawianego uregulowania.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

1 Źródło: http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1aetr_eg_04.html, http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1aetr_eg_05.html http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/sc1/ECE-TRANS-sc1-GE21-13e.pdf (dostęp na dzień 29.09.2013)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPrzesłanki unieruchomienia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
Następny artykułKomitologia na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj