Strona główna Aktualności Dnia Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

7937
0
5/5 (9)

Korzystając z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, nie musisz wiedzieć tego co jest napisane w poniższej publikacji.

Masz wybór, możesz przeczytać poniższą publikację i nauczyć się niezliczonych wariantów rozliczeń kierowców LUB…możesz po prostu kupić program VTS dla profesjonalistów, służący do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców.

Poniższą analizę prawną czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Autor: dr Mariusz Miąsko (doktor nauk prawnych UJ w specjalności Prawo Pracy)

I. WSTĘP DO ZROZUMIENIA ZAKRESU ZMIAN ZASAD WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ PO 2 LUTYM 2022 r.

I.1. WPROWADZENIE

Należy mieć świadomość, że niniejsze opracowanie, choć obszerne omawia zaledwie PODSTAWY zasad wypłaty wynagrodzeń kierowców obowiązujące od 2 lutego 2022r.

Pełne opracowanie (analiza) szczegółowych zasad wyliczenia wynagrodzeń kierowców delegowanych zawiera się w ponad 150 stronach tekstu. Niniejsza publikacja ma na celu zakreślić zręby zagadnienia wyliczania wynagrodzeń na nowych zasadach dla czytelnika początkującego.

Tak ekstremalnie zagmatwanego i niebezpiecznego dla przewoźników sposobu jaki od 2 lutego 2022 r. będzie obowiązywał względem polskich przewoźników w wyniku regulacji unijnych i polskich, nie sposób było sobie nawet wyobrazić na najpoważniejszych uczelniach i katedrach Prawa Pracy.

Być może czas rozważyć opuszczenie tej jakże zacnej instytucji Unii Europejskiej, skoro przedstawiciele krajów starej UE, posuwają się do obłędu legislacyjnego w zakresie ekstremalnej złożoności zasad wyliczania pracy kierowców? Wstępując do UE byliśmy wabieni obietnicą jednego wspólnego prostego prawa – a jest DOKŁADNIE ODWROTNIE.

Polski legislator na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia obowiązywania nowych zasad wyliczania wynagrodzeń kierowców…zaczyna procedować w Sejmie i w Senacie i co kilka dni zmienia drastycznie kwestie tak podstawowe jak ZAKRES PODÓRŻY SŁUŻBOWEJ !

Totalny brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka !

Do tego wszystkiego doszły jeszcze zmiany tak zwanego nowego…hmmm…”ŁADU”, które niezależnie i dodatkowo jeszcze bardziej wpłyną na zasady wyliczenia wynagrodzeń.

To tytułem absolutnego wstępu…

I.2 PODSTAWOWE „KOSZYKI” PRAWNE

Sposób wyliczenia wynagrodzenia kierowców od 2 lutego 2022 r. jest uzależniony od KILKU podstawowych „koszyków” regulacji na które składają się:

a) nowe zasady wynagrodzenia na podstawie regulacji prawa pracy obowiązujące w Polsce;

b) zasady wyliczenia wynagrodzenia oraz dodatków i innych świadczeń obowiązujące w poszczególnych krajach UE (w każdym z nich z osobna, dlatego wyliczając wynagrodzenie konieczna będzie znajomość systemów prawa pracy poszczególnych krajów UE a co najmniej najważniejszych: Polski, Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Niderlandów, Belgii, Hiszpanii lub tych, do których dany przewoźnik po prostu jeździ);

c) ogólne regulacje UE w zakresie prawa pracy pracowników delegowanych;

d) typy wykonywanego transportu (ustanowiono 5 typów realizacji transportu);

e) metoda oceny automatycznego „włączenia” lub „wyłączenia” podróży służbowej w kontekście typu wykonywanego transportu;

f) przesłanki i metody „włączenia” lub „wyłączenia” wynagrodzeń i „świadczeń sektorowych” obowiązujących w poszczególnych krajach UE w kontekście typu wykonywanego transportu;

g) przesłanki i metody „wyłączenia” delegowania kierowcy (uznania go za niedelegowanego celem czasowego przyporządkowania go do kategorii „podróży służbowej” – celem naliczenia diet etc…);

Wszystkie powyższe „koszyki” prawne będą dawały inne wyniki matematyczne wymiaru wynagrodzeń także w zależności od miejsca lokalizacji siedziby firmy transportowej i w tym kontekście w interesie firm transportowych najkorzystniejsza lokalizacja to bynajmniej nie którykolwiek z krajów zachodniej UE lecz…granica Polski z Niemcami. Więcej na ten temat w dalszej części…

I.3. PODZIAŁ ZASAD WYNAGRADZANIA KIEROWCÓW PO 2 LUTYM 2022 R. NA POZIOMIE SYSTEMÓW PRAWA PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

W zasadach wyliczenia wynagrodzeń nie tyle zmienia się wszystko, co przybywa 80% nowych zadań (obliczeń) i obowiązków o których przewoźnicy nawet nie słyszeli, ponieważ wynikają z kilkunastu źródeł:

a) z regulacji unijnych „Pakietu Mobilności” oraz wytycznych KE do Pakietu Mobilności;

b) z Polskiej nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych regulacji;

c) z obowiązku stosowania się wprost do regulacji prawa pracy tych krajów UE, do których w danym czasie delegujemy kierowców.

Do 2 lutego 2022 roku, każdy polski przewoźnik musiał znać wyłącznie regulacje polskiego „koszyka” prawa pracy oraz unijnego „koszyka” prawa pracy (pracowników delegowanych).

Po 1 lutym 2022 przewoźnicy oprócz znajomości polskiego „koszyka” prawa pracy oraz unijnego „koszyka” prawa pracy, będą musieli nauczyć się szczegółowo prawa pracy tych krajów przez, do których realizują niektóre rodzaje transportu np.:

 • „koszyk” niemieckiego prawa pracy,
 • „koszyk” austriackiego prawa pracy,
 • „koszyk” francuskiego prawa pracy,
 • „koszyk” belgijskiego prawa pracy,
 • „koszyk” niderlandzkiego prawa pracy,
 • „koszyk” hiszpańskiego prawa pracy etc… (tych krajów do których realizują transport)

Dla porządku należy powiedzieć, że Kancelaria Prawna Viggen (prawdopodobnie jako jedyny podmiot w Polsce) poznała SZCZEGÓŁOWO na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, zakres regulacji występujących w poszczególnych „koszykach” prawnych krajów UEcelem zaimplementowania tych regulacji do aplikacji VTS wyliczającej wynagrodzenie kierowców na warunkach nowych obowiązków ciążących na przewoźnikach.

Podsumowując ten wątek – aby od 2 lutego 2022 r. wyliczyć to samo wynagrodzenie temu samemu kierowcy na tych samych trasach na których wykonywano transport jeszcze miesiąc wcześniej – konieczna będzie znajomość oprócz znajomości prawa pracy polskiego i unijnego, także znajomości prawa pracy obowiązującego w innych krajach UE.

Oznacza to, że każdy przewoźnik będzie musiał nauczyć się zasad odnośnie:

a) składników wynagrodzenia obowiązującego w poszczególnych krajach UE;

b) dodatków obowiązujących w poszczególnych krajach UE (z tytułu np.: godzin nadliczbowych, dyżurów, urlopów, pracy w nocy, pracy na określonych stanowiskach i wielu wielu innych – różnych dla poszczególnych krajów);

c) wymiaru od którego dodatki powstają i są naliczane w poszczególnych krajach UE;

d) współczynników przez które dodatki są przeliczanie w poszczególnych krajach UE;

e) w niektórych krajach UE, „podtypu” kierowcy, dla którego stosuje się odmienne zasady rozliczania niż w odniesieniu do pozostałych pracowników;

W niektórych wyżej wymienionych krajach „koszyki” prawne i regulacje prawa pracy są zwięzłe, w innych natomiast, istnieje kilkadziesiąt układów zbiorowych („podkoszyków”), z których należy „wycedzić” odpowiednie regulacje.

Oczywiście problemy z ustaleniem i zrozumieniem właściwych regulacji prawa pracy obowiązujących w poszczególnych krajach wynikają w szczególności z:

 • ograniczeń językowych,
 • ograniczeń znajomości rozwiązań występujących w innych krajach a nieznanych w Polsce,
 • ogromnej rozbieżności w zakresach podobnie brzmiących instrumentów prawnych, które pomimo podobnego nazewnictwa mają zupełnie inne zakresy np. we Francji, Niemczech lub Polsce,
 • zupełnie odmiennej struktury „koszyków” prawa pracy w poszczególnych krajach.

 

I.4. PODZIAŁ ZASAD WYNAGRADZANIA KIEROWCÓW PO 2 LUTYM 2022 R. NA POZIOMIE TYPU WYKONYWANEGO TRANSPORTU

Od 2 lutego 2022 r. obowiązuje jeszcze jedna płaszczyzna podziału, warunkująca wymiar wynagrodzenia kierowców, ponieważ wymiar wynagrodzenia wynika także od rodzaju wykonywanego w danym dniu lub dniach transportu przez poszczególnego kierowcę.

Występuje 5 rodzajów (typów) transportu, dla których w odmienny sposób będziemy wyliczać wynagrodzenie:

a) transport krajowy (w tym czasami częściowo po terenie Polski);

b) dwustronny transport międzynarodowy (gdy załadunek lub rozładunek występuje w Polsce);

c) kabotaż;

d) tranzyt;

e) cross-trade

Dla każdego z tych typów transportu przewidziano odmienne zasady wyliczenia składowych szeroko rozumianego wynagrodzenia (w tym także diet). Dwóch kierowców tego samego pracodawcy może wykonać taką samą ilość kilometrów transportu w ciągu dokładnie takiej samej ilości dni ale ich wynagrodzenie będzie zasadniczo odmienne w zależności od „krzyżowania się” w różnych wariantach powyższych zmiennych  – czyli: typ transportu x kraj x wymiar czasu przepracowany w danym kraju x rodzaj dodatków lub składników wynagrodzenia obowiązujący w danym kraju x wartość współczynników kwotowych lub procentowych obowiązujących w danym kraju x współczynniki obowiązujące w Polsce (w tym podatkowe lub ZUS-owskie ale nie tylko) x zasady ogólne prawa pracy UE.

To nie wszystko – poszczególne typy transportu warunkują „włączenie” lub „wyłączenie” określonych instytucji prawa pracy np.:

 • transport dwustronny lub tranzyt:
 • „wyłączają” (dezaktywują): a) wynagrodzenie sektorowe poszczególnych krajów; b) delegowanie (w rozumieniu przepisów UE)
 • „włączają” (aktywują) „podróż służbową”
 • pozostałe typy transportu (za wyjątkiem transportu stricte polskiego): odwrotnie  

Tak więc w zależności od różnych sposobów krzyżowania się tych zmiennych, będą występowały zupełnie odmienne zasady wyliczenia wynagrodzeń i inny ich wymiar.

Zatem ten sam kierowca w obrysie jednego miesiąca kalendarzowego może na osi czasu podlegać dla przykładu: tylko „koszykowi” prawa polskiego jak również „koszykowi prawa polskiego i UE, jak również „koszykowi” prawa polskiego, UE, poszczególnych krajów UE (każdego z osobna).

W zależności od typu transportu oraz od tego do których krajów w w jakim typie transportu pojedzie – jego wynagrodzenie będzie zasadniczo odmienne.

To jest fundament wiedzy na temat podstaw nowych zasad wyliczania wynagrodzeń !

II. ROZWINIĘCIE PODSTAWOWYCH ZASAD WYLICZENIA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW DELEGOWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW UE OD 2 LUTEGO 2022 R.

Systematyzując:

 1. Unia Europejska określiła nowe zasady realizacji transportu w ramach tak zwanego „Pakietu Mobilności” ale tak naprawdę ta jedna wspólna nazwa zawiera w sobie dwa „koszki” zmian. W pierwszym koszyku znajdują się nowe zmiany dotyczące okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków, kabotaży i zasad dokumentowania aktywności kierowców (Czyli z grubsza mówiąc nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE i innych rozporządzeń etc.); W drugim „koszyku” są zmiany dotyczące sposobu zaliczania wynagrodzeń w kontekście regulacji prawa pracy polskiego, unijnego i prawa pracy poszczególnych krajów UE (ogromny i bardzo skomplikowany proces);
 2.  Regulacje unijne nie ograniczają prawa do wypłaty kierowcom diet z tytułu krajowej podróży służbowej, zatem na przewoźnikach nadal będzie ciążył obowiązek i jednocześnie możliwość wypłaty diet za podróż służbową realizowaną na terenie Polski, jako składników zwolnionych z oskładkowania;
 3.  Na ten moment (13.01.2022r) regulacje krajowe i unijne nie dają możliwości zaliczenia na poczet „płacy minimalnej” poszczególnych krajów diet w transporcie międzynarodowym – ani też w jego części. Tu żeby być precyzyjnym – informacja dotyczy głosowania w Senacie a więc na 99% niestety prawdopodobnie nie będzie takiej możliwości w ogóle w najbliższych miesiącach – stanowi to GIGANTYCZNY BŁĄD PODKOMISJI SEJMOWYCH, SENATU. Efekt takiego błędu legislacyjnego będzie trojaki: a) kierowcom i tak będzie przysługiwało w sądach prawo do dochodzenia diet, pomimo, że Ustawa o czasie pracy kierowców nie dostrzega instytucji międzynarodowej podróży służbowej, ponieważ takie było ostatnie stanowisko Sadu Najwyższego sprzed kilku lat, gdy UoCzPK także nie przewidywała możliwości podróży służbowej dla kierowców ale SN orzekł, że w takim przypadku kierowcom należy jest zwrot kosztów z KC; b) brak będzie środków zwolnionych z oskładkowania do pokrycia części wynagrodzenia netto kierowców dla transportu typu: „dwustronnego” i „tranzytowego”…co będzie skutkowało… c) nierównomiernym wynagrodzeniem kierowców a dokładniej rzecz ujmując poważnymi rozbieżnościami w wymiarze środków netto wypłacanych kierowcom, którzy w danym miesiącu wykonywali więcej transportów typu „tranzyt” i „dwustronny” w porównaniu do transportu „crosstrade”. Ci pierwsi „uzbierają” zasadniczo mniej środków netto od tych drugich kierowców. To zaś narusza konstytutywną zasadę polskiego prawa pracy (ale też ogólne zasady międzynarodowego prawa pracy), iż za tą samą pracę należy się podobne wynagrodzenie. Przy wyrzuceniu diet z tych typów transportu i jednoczesnym niepodleganiu „płacy sektorowej” w tych krajach gdzie transport „dwustronny” i „tranzyt” był wykonywany, „braknie” nie tylko źródła „taniego” pieniądza ale w ogóle braknie źródła pieniądza netto dla niektórych kierowców (względem innych kierowców, którzy w tym samym miesiącu przejechali taką samą ilość kilometrów i „przewodzili” ale w innym typie transportu).
 4.  Jednocześnie nie oznacza to, że przewoźnik w ogóle nie powinien wyliczyć „potencjalnych” diet za realizację transportu międzynarodowego, ponieważ choć prawo unijne nie pozwala zaliczyć ich na poczet płacy minimalnej pracownika delegowanego, to jednocześnie nie zabrania wyliczenia i wypłaty składników wynagrodzenia zwolnionej z oskładkowania ZUS w kwocie równowartości diet (hipotetycznie) przysługujących w międzynarodowym transporcie drogowym i jednoczesne zaliczenie tej wartości na poczet kosztów uzyskania przychodów. Jednak wymiar kwoty zwolnionej z oskładkowania ZUS nie może przekroczyć 5922 zł. Z drugiej jednak strony minimalny wymiar oskładkowania tej kwoty musi wynosić także 5922 zł. Jeśli zatem kierowca z tytułu poszczególnych świadczeń w danym miesiącu miałby otrzymać np.: 12 tys., wówczas podstawę oskładkowania ZUS będzie stanowiła wartość co najmniej 5922 zł oraz wymiar zwolnienia z oskładkowania nie może być wyższy niż 5922 zł. Zatem minimalna wartość kwoty zwolnionej z oskładkowania wyniesie 5922 zł a oskładkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy 12 tys. zł a 5922 zł. Podstawa: art. 21b ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) UoCzPK delegujący do art. 21 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (dotyczącego pracowników zatrudnionych poza granicami Polski), delegujący dalej do § 2 pkt. 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 roku w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.;
 5.  Zatem, zgodnie z art. 21 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na poczet kosztów uzyskania przychodów (choć kierowca de facto nie będzie przebywał w międzynarodowej podróży służbowej) ze względów ekonomicznych (dla obniżenia kosztów oskładkowania ZUS wynagrodzenia), przewoźnik de facto będzie „musiał” wyliczyć wymiar diet międzynarodowych (lub po prostu przyjąć sztywną wartość 5922 zł). Taka „operacja” rozliczeniowa, choć w zasadnie nie obligatoryjna będzie po prostu uzasadniona ekonomicznie.
 6. Sytuacja wygląda analogicznie w odniesieniu do oskładkowania wynagrodzenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Art. 21b ust. 1 i 2 pkt. 1) deleguje do art. 21 ust. 1 pkt 20) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r, który stanowi, że: „część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających
  czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie
  odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
  służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15″;
 7.  Najważniejszą zmianą oprócz podstawowych omówionych powyżej zasad dla wyliczenia wynagrodzenia konieczne jest przede wszystkim ustalenie: a) instytucji prawa pracy krajów do których delegowany jest kierowca czyli np.: dodatków, składników wynagrodzenia, świadczeń urlopowych etc., b) wymiaru temporalnego (godzinowego/dniowego) po przekroczeniu którego określone dodatki i świadczenia są wypłacane dla danego kraju, c) współczynników kwotowych lub procentowych, które stanowią w danym kraju podstawę do wyliczenia składników wynagrodzenia kierowcy.

III. ZASADY WYLICZENIA SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH UE

III.1. DLACZEGO PRZEWOŹNICY NIE MUSZĄ SAMI UCZYĆ SIĘ PRWA PRACY POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW UE W CELU WYLICZENIA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW?

Przewoźnicy NIE MUSZĄ samodzielnie poznawać systemów prawa pracy poszczególnych krajów UE, ponieważ Kancelaria Prawna Viggen dokonała już gotowej wewnętrznej parametryzacji algorytmów profesjonalnego programu VTS w sposób zgodny z systemami poszczególnych krajów UE. Zatem wystarczy po prostu nabyć profesjonalny program VTS aby dysponować ustaleniami oraz skorzystać z ustawień rozliczenia wynagrodzeń przygotowanych przez KPV.

Zdolność zapoznania się z poszczególnymi systemami prawa pracy krajów UE było ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ wymagało poznania bardzo wielu systemów prawa pracy o rozmiarach porównywalnych do Polskiego KP lub niekiedy wielokrotnie obszerniejszych.

Zespoły prawników Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. dokonały szczegółowej analizy poszczególnych systemów prawa pracy (Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Holandii, Belgii, Dani, Szwajcarii, Hiszpani) celem wprowadzenia tych zmian do profesjonalnej aplikacji rozliczającej wynagrodzenia kierowców VTS.

Kancelaria Prawna Viggen dokonała już gotowej wewnętrznej parametryzacji algorytmów profesjonalnego programu VTS w sposób zgodny z systemami poszczególnych krajów UE.

W profesjonalnym programie rozliczeniowym VTS zastosowane są autorskie konfiguracje przepisów, które nie występują w innych podobnych rozwiązaniach.

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

RYZYKO LAWINY ROSZCZEŃ KIEROWCÓW WYNIKAJĄCE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE I PK 71/13

Idealna umowa na zatrudnienie kierowców w „Pakiecie Mobilności”

Kolejne oszczędności z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

 

Firmy transportowe, które są zainteresowane prawidłowym wyliczaniem wynagrodzenia od 1 lutego 2022 r., mogą skorzystać z UNIKALNEJ aplikacji dla profesjonalistów VTS do rozliczania kierowców.

Program dla profesjonalistów VTS do rozliczania kierowców jest jak winda w wieży Eiffla – na szczyt rozliczenia kierowców możesz wejść po niezliczonych schodach na piechotę i z mozołem lub możesz wygodnie i bezpiecznie wjechać z nami „windą” VTS do rozliczania kierowców dla profesjonalistów.

Opracowanie przeczytałeś dzięki firmie VTS PROJECT Sp. zo.o., producentowi aplikacji dla profesjonalistów VTS do rozliczania kierowców oraz dr Mariuszowi Miąsko – Prezesowi Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

UWAGA !

W ŻADNYM INNYM ROZWIĄZANIU DOSTĘPNYM NA RYNKU NIE ZNAJDZIESZ ALGORYTMÓW TAKICH SAMYCH JAK W PROGRAMIE VTS DLA PROFESJONALISTÓW, KORZYSTAJĄCYCH Z WIELOLETNICH UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ

KANCELARIĘ PRAWNĄ VIGGEN

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDiety dla kierowców „nie przeszły” w Senacie – aktualny stan prac nad zmianą Ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
Następny artykułPłaca minimalna w Austrii – nowe stawki i wytyczne w zakresie wynagradzania kierowców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj