Strona główna Aktualności Dnia Kolejne oszczędności z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania...

Kolejne oszczędności z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

4662
4
4.33/5 (6)

 

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych przewoźników.

Masz wybór, możesz przeczytać poniższą publikację i nauczyć się niezliczonych wariantów rozliczeń kierowców LUB…możesz po prostu nabyć w Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.  Umowę o Świadczenie Usług kierowania Pojazdami oraz program VTS dla profesjonalistów, służący do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Linki do innych publikacji poświęconych przedmiotowej tematyce znajdziesz na końcu tekstu.

Część kierowców chciałoby zamiany umów o pracę na Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem, Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. – sygnalizują niektórzy przewoźnicy. Na przestrzeni ostatniego miesiąca odnotowaliśmy 6 telefonów, gdy kierowcy sami zwrócili się do Kancelarii Prawnej Viggen w celu nabycia treści Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami.

Dlaczego? Ponieważ niektórzy kierowcy nie akceptują sytuacji, iż nie otrzymają diet lub ryczałtów noclegowych, jako świadczeń zwolnionych w części (diety w 50%) lub w całości (ryczałty za nocleg w 100%), z egzekucji komorniczych. Kierowcy nauczyli się, że diety i ryczałty są im należne z mocy Orzeczenia Sądu Najwyższego sprzed wielu lat. Ale ponadto kierowcy słusznie zauważają, że „Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami” często są dla nich bardziej korzystne od stosunku pracy:

 1. ponieważ dzięki oszczędnościom z niej płynącym, mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie netto;
 2. ponieważ nadal mogą otrzymywać diety i inne świadczenia socjalne;
 3. ponieważ mają wyższy wymiar kwoty wolnej od zajęć komorniczych;
 4. ponieważ mogą mieć wyższy wymiar odpłatnego czasu wolnego od pracy („urlopu”);
 5. ponieważ otrzymują te same składki i świadczenia ZUS jak w umowie o pracę,
 6. ponieważ w przypadku natychmiastowego zwolnienia nie pozostaje ślad w aktach po zwolnieniu dyscyplinarnym,
 7. ponieważ można zawrzeć dowolną ilość umów terminowych lub umowę na czas nieokreślonych i mieć zdolność kredytową;
 8. ponieważ otrzymują te same dodatki jak w przypadku umów o pracę

Unijny „Pakiet Mobilności” nieoczekiwanie dla UE spowoduje, że Polscy przewoźnicy w niektórych typach transportu (bilateralny, tranzyt, „nieobciążony”), będą dużo bardziej konkurencyjni od zachodnich przewoźników. Wszystko za sprawą „Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami” przygotowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. Polskie firmy mogą zaoszczędzić nawet powyżej 4000 zł miesięcznie na kosztach oskładkowania wynagrodzenia poszczególnych kierowców.

W odróżnieniu od umów o pracę, w odniesieniu do Umów o Świadczenie usług kierowania Pojazdami, wymiar podstawy ubruttowienia może być znacznie niższy niż 6064 zł  (w szczególności w transporcie typu bilateralny, tranzyt, „nieobciążony”) – co czyni Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem jeszcze bardziej atrakcyjną dla pracodawcy od stosunku pracy. Więcej na ten temat pozostałych korzyści z zastosowania Umów o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami możesz przeczytać klikając TU.

Wbrew informacjom powszechnie przekazywanym na różnych portalach, podstawa ubruttowienia może być dla tych typów transportu znacznie niższa od średniej krajowej w gospodarce (aktualnie wartość 6064 zł), stanowiąc realną i natychmiastową oszczędność dla przewoźnika.

Nikt dotychczas nie zwrócił uwagi, iż regulacja ustanawiająca podstawę wymiaru ubruttowienia pracy kierowcy delegowanego do krajów UE, odnosi się wyłącznie do umów o pracę ale po nowelizacji z 2022r nie ma zastosowania do Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem.

Oznacza to, że zatrudnienie na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem, daje jeszcze znacznie większe oszczędności niż umowa o pracę a różnica w kosztach ubruttowienia może w wielu przypadkach osiągnąć do 4000 zł miesięcznie per kierowca.

Mowa więc o bardzo poważnych, często wielomilionowych oszczędnościach (w przypadku zatrudnienia np. 100 kierowców rocznie).

Mylnie uważa się, że po ostatniej nowelizacji z 2022r art. 21 b, UoCzPK przewidział podstawę ubruttowienia wyłącznie na poziomie 6064 zł (ostatnia średnia krajowa w gospodarce) dla wszystkich typów umów.

Przeczy temu wyraźnie zarówno wykładnia językowa jak i wykładnia systemowa znowelizowanego art. 21 UoCzPK, stanowiącego. iż – cyt.: „Art. 21b. 1. Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”. 

2. Do kierowcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie ustalania
podstawy wymiaru:
1) podatku dochodowego od osób fizycznych – przepisy dotyczące osób
zatrudnionych w kraju i przebywających czasowo za granicą, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.5));
2) składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przepisy wydane na
podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.6)) dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.”;

Z powyższego wprost wynika, że regulacje odnoszące się do ustalenia wymiaru podstawy ubruttowienia mają odniesienie wyłącznie do kierowców o których mowa w ust.1 a tym czasem w ust. 1 legislator reguluje wyłącznie stan prawny kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ polskie prawo pracy wyłącznie dla stosunku pracy przewidziało możliwość uregulowania instytucji „podróży służbowej”.

Zatem z wykładni pierwszego stopnia (nadrzędnej) – językowej (z wnioskowania a contrario) wynika, iż regulacje ust. 2 ppkt. 1) oraz 2), mają zastosowanie wyłącznie do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Natomiast dla umów cywilnoprawnych od lat obowiązują w polskim prawie odrębne regulacje, umożliwiające wypłatę diet i ryczałtów noclegowych jako świadczeń zwolnionych z opodatkowania i oskładkowania. Diety i ryczałty noclegowe dla umów o pracę wypłacane są na podstawie definicji legalnej „podróży służbowej” uregulowanej w przepisach prawa pracy, natomiast diety i ryczałty noclegowe dla umów cywilnoprawnych wypłacane sią na podstawie zupełnie odrębnej instytucji prawa cywilnego „podróży”. Choć określenia te brzmią podobnie to w istocie są zupełnie odmiennymi instytucjami prawa, regulowanymi w odrębnych źródłach (aktach prawnych) prawa oraz odrębnych podgałęziach prawa. Mają także inny zakres.

Dokładny wykaz podstaw prawnych regulacji umożliwiających wypłatę diet i ryczałtów noclegowych dla umów cywilnoprawnych umieściłem w publikacji:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA – 48 PODSTAW PRAWNYCH

Analogiczny wniosek można wyciągnąć także na podstawie wykładni systemowej.

Otóż UoCzPK wyraźnie wprowadziła dyferencjację możliwości zatrudniania kierowców na podstawie umów ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. Regulacje odnoszące się do zasad rozliczania kierowców, zatrudnionych na podstawie umowy innej niż stosunek pracy, zostały uregulowane w specjalnie wyodrębnionej części UoCzPK – czyli w Rozdziale 3a. Przedmiotowy rozdział był kilkukrotnie przedmiotem nowelizacji ale w zakresie odmiennym niż kwestia wymiaru podstawy opodatkowania.

Z powyższego można wyciągnąć uzasadnioną konkluzję, że:

a) dla umów cywilnoprawnych na podstawie wykładni językowej oraz systemowej, dopuszczalne jest wypłacanie diet i ryczałtów noclegowych jako świadczeń zwolnionych z oskładkowania i opodatkowania (w granicach wynikających z załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy);

b) w odniesieniu do umów ze stosunku pracy, konieczne jest ustalenie podstawy wymiaru oskładkowania na poziomie nie mniejszym od średniej krajowej w gospodarce narodowej (obecnie 6064 zł) przy zastosowaniu „ulgi” obniżającej podstawę oskładkowania na podstawie paragrafu 2 pkt. 16) Rozporządzenia Ministra Pracy (…) – a w odniesieniu do kierowców zatrudnionych na podstawie Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdami, podstawa ubruttowienia może być określona w niższym wymiarze w podniesieniu do transportów typu bilateralny, cross trade, „nieobciążony” (a więc koszt pracodawcy jest odpowiednio niższy).

Jednocześnie w przypadku Umowy o Świadczenie Usług możliwe jest „uzupełnienie” brakującej kwoty (do wymiaru umówionego wynagrodzenia netto) w pewnej świadczeniami zwolnionymi z ubruttowienia – gdy tym czasem po nowelizacji UoCzPK takiej możliwości ustawodawca nie przewidział dla umów o pracę.

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

RYZYKO LAWINY ROSZCZEŃ KIEROWCÓW WYNIKAJĄCE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE I PK 71/13

Wyliczenie oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy oświadczenie usług kierowania pojazdami

Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

Idealna umowa na zatrudnienie kierowców w „Pakiecie Mobilności”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Czwarty „koszyk korzyści” z Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

Nielegalne „SAMOZATRUDNIENIE” kierowców w kontekście „Pakietu Mobilności”

Umowa o Świadczenie Usług Kierowana Pojazdem można nabyć wyłącznie w pakiecie na który składa się:

UMOWA

+

PROCEDURA ZAMIANY UMOWY o PRACĘ NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

+

APLIKACJA DLA PROFESJONALISTÓW VTS DO ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW DELEGOWANYCH Z UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, ZAWIERAJĄCA ALGORYTMY POZWALAJĄCE NA LEGALNE I BEZPIECZNE WYLICZENIE WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW DELEGOWANYCH DO KRAJÓW UE

Jeżeli także chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.!

tel: 509-982-577

tel: 519-140-984

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułIdealna umowa na zatrudnienie kierowców w „Pakiecie Mobilności”
Następny artykułJeszcze większe korzyści dla przewoźników z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umów o Świadczenie Kierowania Pojazdami”

4 KOMENTARZE

 1. Artykuł wprowadza w błąd. Pomija fakt, że immanentnym elementem zastosowania ulgi w obliczaniu podstawy do składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zastosowanie ulgi do przychodów przekraczających kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (prognozowane 5922 zł). Niemożliwe jest zastosowanie ulgi bez stosowania tego kryterium, co wynika wprost z rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji z art. 21 sus. Ponadto wspomniane rozporządzenie oraz uocpk wprost regulują jedynie sytuację pracowników. Nie wypowiadają się w zakresie m. in. zleceniobiorców. Zatem obecnie nie ma gwarancji, że jakakolwiek ulga będzie mogła być zastosowana wobec zleceniobiorców.

  • W Pana komentarzu Panie Pawle (jeśli dobrze go zrozumiałem) są dwa błędy a w zasadzie to nawet cztery błędy. Zacznijmy od tego, że Rozporządzenie MPiPS z 1998r na podstawie którego wyliczymy ma zastosowanie zarówno do umów o pracę jak i do umów cywilnoprawnych samo z siebie – nic nowego – tak jest od 24 lat. To że nagle ktoś w UoCzPK przypomniał sobie o par. 2 pkt. 16) niniejszego rozporządzenia w kontekście nowelizacji ustawy nic nowego nie wnosi – wszyscy przewoźnicy od 24 lat stosowali to właśnie rozporządzenia ale w odniesieniu do par. 1 a par. 2 nie musieli stosować, ponieważ przychód był niższy, ponieważ wypłacali diety i ryczałty noclegowe, zwolnione z oskładkowania i nie było po co stosować par.2 pkt 16). Ponadto, całe rozporządzenie w tym par 1 i par. 2 ma zastosowanie do umów cywilnoprawnych, ponieważ tak stanowi par. 5 tego rozporządzenia.
   Mówiąc najkrócej jak się da Panie Pawle, Twój wpis w każdym zakresie wprowadza w błąd ale jak sądzę, starałeś się go poczynić w dobrej wierze. Przeszedłem te same kursy kadrowo płacowe co wszyscy kadrowcy w Polsce, prowadziłem w tym zakresie szkolenia dla kadrowych i księgowych w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich i zapewniam Cię, że nie ma tu żadnego odkrywania Ameryki na nowo. Te przepisy obowiązują od ponad 2 dekad i stosowała je dosłownie każda firma transportowa zatrudniająca i na umowach o pracę i na umowach o świadczenie usług, tyle tylko – że swaidomość taką posiadali księgowi i kadrowi a najczęściej pozbawieni jej byli właściciele firm i różnego rodzaju „doradcy”. Teraz wszyscy podnoszą larum, bo wydaje się niektórym, że powstały jakieś nowe zasady – nie – nic nowego nie powstało – po prostu przez brak diet i ryczałtów inną wartość posiada „przychód” i dlatego firmy transportowe w CROS TRADE I KABOTAŻ nie mogą zastosować (nie opłaca im się) par. 1 tylko uciekają do par. 2 pkt. 16)
   Nota bene wyrzucanie całościowo diet i ryczałtów za noclegi z umów o pracę względem WSZYSTKICH przewoźników było bardzo nieeleganckie względem tych, którzy realizują BILATERALNY. Na szczęście można zatrudniać kierowców na podstawie umowy o świadczenie usługi kierowania pojazdami i nadal wypłacać diety i ryczałty za nocleg, jako świadczenia zwolnione z oskładkowania i opodatkowania. I tu też nic nowego – polscy pracodawcy robią to do dekad. Pozdrawiam serdecznie Mariusz Miąsko

 2. Wszystko jest ustawione tylko pod,, korzyści,, pracodawcy…. A kierowcę urąbać na urlopie, odpowiedzialności, chorobowym , wypłacie😎😎w końcu kancelaria ułożyła za pieniądze umowy na potrzeby i korzyści szefów a…. Nie kierowców😫😫😫

  • Drogi Kierowco – napiszę jako były wieloletni pracownik i obecnie pracodawca. Żeby pracownik – kierowca – miał pieniądze na – umówmy się – BARDZO WYSOKIE WYNAGRODZENIA DO RĘKI – o 8 tys zł / 9 tys zł / 10 tys. zł miesięcznie – czyli średnio 3 razy wyższe niż w dowolnej innej pracy, to pracodawca musi mieć te pieniądze w kasie firmy. Pieniądze nie rozmnażają się przez pączkowanie.
   Są dwie drogi:
   a) kierowcy mogą nadal otrzymywać bardzo wysokie wynagrodzenie do ręki – ale wówczas pracodawcy muszą szukać oszczędności na różnych kosztach – w tym kosztach oskładkowania i opodatkowania;
   b) wynagrodzenie netto (do ręki) stanie się wynagrodzeniem brutto/brutto i kierowcy do ręki otrzymają 4 tys/ 5 tys/ 6 tys zł – tak samo jak wszyscy inni pracownicy w Polsce

   Więc którą drogę wybierają kierowcy ? Tu jest wolny wybór kierowców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj