Strona główna Aktualności Dnia Jeszcze większe korzyści dla przewoźników z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umów o...

Jeszcze większe korzyści dla przewoźników z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umów o Świadczenie Kierowania Pojazdami”

2369
0
5/5 (4)

 

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych.

Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe, posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

Masz wybór, możesz przeczytać poniższą publikację i nauczyć się kolejnych wariantów rozliczeń kierowców LUB…możesz po prostu nabyć w Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.  Umowę o Świadczenie Usług kierowania Pojazdami oraz program VTS dla profesjonalistów, służący do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Linki do innych publikacji poświęconych przedmiotowej tematyce znajdziesz na końcu tekstu.

 

Mało kiedy przytrafiają się rozwiązania prawne, które są w tak spektakularny sposób  korzystne dla przewoźników jak Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem!

W tym miejscu niesłychanie ważne jest ugruntowanie wiedzy, że Umowa Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem NIE jest Umową Zlecenia.  NIE jest także umową „samozatrudnienia” (B2B) !

Umowy Zlecenie oraz Umowa „samozatrudnienia (B2B) są w mojej opinii niewłaściwą i niepożądaną oraz niebezpieczną formą zatrudnienia kierowców z wielu powodów, które częściowo wymieniłem w poprzednich opracowaniach.

Nowe regulacje tzw.: „Pakietu Mobilności” zostały ewidentnie oszacowane przez UE, na pogorszenie konkurencyjności polskich przewoźników. Tymczasem – dzięki jak zwykle polskiemu sprytowi, niczym z słynnego „Wozu Drzymały”, oraz dzięki profesjonalizmowi – UE odniosła efekt dokładnie PRZECIWSTAWNY do zamierzonego. Polscy przewoźnicy pomimo wzrostowi kosztów ubruttowienia pracy, mogą nadal wypłacać w znacznej części świadczenia zwolnione z ubruttowienia – co w mojej ocenie skutkuje tym, że polscy transportowcy mają prawdopodobnie najniższe koszty pracy w UE.

Wszystko za sprawą cywilnoprawnej Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem, którą opracowałem w pierwotnej wersji już 6 lat temu i której nie byli w stanie zepsuć ani eksperci pracujący przy Ministerstwie Infrastruktury ani sam Minister ani Parlament.

W poprzednich publikacjach omówiłem Państwu trzy „koszyki” korzyści finansowych lub administracyjnych, wynikających z zastosowania Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem a dziś omówię kolejny – czwarty „koszyk” korzyści, płynących z zastosowania w firmie transportowej przedmiotowej umowy.

Żeby dobrze zrozumieć korzyść płynącą z „czwartego koszyka korzyści”, należy zrozumieć, że w ramach Pakietu Mobilności istnieją cztery główne typy transportu: a) bilateralny, b) tranzyt (podlegające wyłącznie regulacjom prawa polskiego) oraz c) cross trade d) kabotaż (podlegające regulacjom prawa: polskiego, UE z Dyrektywy 96/71 UE oraz prawa pracy poszczególnych krajów członkowskich UE).

Korzyści płynące z zastosowania Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdu dla transportów typu: a) bilateralny, b) tranzyt są oczywiste i zostały omówione w poprzedniej publikacji, więc w tym miejscu skoncentruję się wyłącznie na omówieniu korzyści umowy dla transportów typu: c) cross trade d) kabotaż.

Jak wiadomo, w ramach Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdów nadal można wypłacać świadczenia zwolnione z ubruttowienia z tytułu „podróży”, np.: diety, ryczałty noclegowe, kilometrówki etc...

Powszechnie pisze się na różnych forach, że w ramach Pakietu Mobilności niedopuszczalne jest wypłacanie diet i ryczałtów w typach transportu: c) cross trade d) kabotaż.

Niby to prawda ale…w sumie NIE DO KOŃCA 🙂

Rzecz polega na tym, że owszem, art. 1 ust. 9 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę
2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz
rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 faktycznie stanowi pośrednio (nie wprost), że nie można zaliczać diet na poczet płacy sektorowej (poszczególnych krajów członkowskich UE) ale ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie W PEWNYM ZAKRESIE a w innym nie ma zastosowania. 

Generalnie chodzi o to, że art. 1 ust. 9 przedmiotowej Dyrektywy UE 2020/1057, nowelizującej Dyrektywą 96/71 UE stanowi, iż: „Państwa członkowskie zapewniają, aby – zgodnie z dyrektywą 2014/67/UE – warunki zatrudnienia, o których mowa w art. 3 dyrektywy 96/71/WE, określone w krajowych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub umowach zbiorowych lub orzeczeniach arbitrażowych uznanych, na ich terytorium, za powszechnie stosowane lub mające zastosowanie w innym przypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 8 dyrektywy 96/71/WE, były udostępniane w sposób przystępny i przejrzysty przedsiębiorstwom transportowym z innych państw członkowskich oraz  delegowanym kierowcom. Stosowne informacje obejmują w szczególności części składowe wynagrodzenia uznane za obowiązkowe na podstawie takich instrumentów, w tym, w stosownych przypadkach, na podstawie umów zbiorowych powszechnie stosowanych do wszystkich podobnych przedsiębiorstw na danym obszarze geograficznym„. 

Zatem, jeśli w danym kraju członkowskim diety nie stanowią zgodnie z ich prawem krajowym części wynagrodzenia zasadniczego, to Polacy także nie mogą ich zaliczać do wynagrodzenia zasadniczego kierowcy delegowanego do danego kraju w UE. Diety natomiast co do zasady nie stanowią przychodu, lecz służą pokryciu podwyższonego kosztu pracy, poza miejscem zamieszkania lub siedzibą pracodawcy. Z tego przyjmuje się – poniekąd zasadnie, że nie mogą zasilać wynagrodzenia zasadniczego ale….

ale… NIE ZAWSZE TAK JEST

Dlaczego ? Zobrazuje to poniższa grafika oparta na klockach.

Proszę sobie wyobrazić, że wymiar (wysokość) wynagrodzenia dla typów transportu c) cross trade d) kabotaż, jest zbudowana z klocków ustawianych na sobie.

Cały słupek klocków to wysokość ustalonego z kierowcą wynagrodzenia netto – np.: 8000 zł „do ręki” kierowcy.

Pierwszy klocek od dołu (niebieski) – to część wynagrodzenia na podstawie prawa polskiego;

Drugi klocek od dołu (żółty) – to część wynagrodzenia na podstawie Dyrektywy 96/71 UE;

Trzeci klocek od dołu (zielony) – to część wynagrodzenia tzw,: sektorowego na podstawie prawa pracy tych krajów, do których delegowany jest kierowca;

Do wymiaru wynagrodzenia (wysokości) trzech pierwszych klocków liczonych o dołu nie wolno zaliczyć diet i ryczałtów innych świadczeń, stanowiących zwrot kosztów.

Jeśli jednak z dopuszczalnych prawem unijnym składników pokryjemy 100% wymiaru pierwszych trzech klocków i jeszcze pozostała nam do pokrycia część umówionego z kierowcą wynagrodzenia netto, wówczas tę brakującą część możemy uzupełnić w formie np.: diety.

W takiej sytuacji klocek czerwony (czwarty od dołu), może być pokryty nawet dietą lub ryczałtem lub „kilometrówką” zwolnioną z ubruttowienia.

Można to samo wytłumaczyć odwrotnie – jeśli pokryjemy zgodnie z Pakietem Mobilności trzy pierwsze klocki składnikami dopuszczalnymi i ubruttowionymi, wówczas nadwyżkę ponad minimalny obowiązek wynikający z prawa UE, można uzupełnić dowolnym składnikiem, w tym także dietą, ponieważ nie narusza to żadnej regulacji UE, gdyż wcześniej w ramach trzech pierwszych klocków, spełniliśmy już minimalne warunki wynikające z prawa: polskiego, Dyrektywy 96/71 UE i prawa sektorowego (prawa pracy poszczególnych krajów UE przez które przejeżdżał kierowca w transporcie typu c) cross trade d) kabotaż).

Zatem, polscy przewoźnicy korzystający z Umowy o Świadczeniu Usługi Kierowania Pojazdem, wykonujący wyłącznie cross trade i kabotaż, mogą pokryć część wynagrodzenia netto także w świadczeniach zwolnionych z ubruttowienia.

Daje to czwarty „koszyk” przewagi ekonomicznej, wynikającej z Umowy o Świadczeniu Usług nad Umową o pracę.

Dokładna analiza wszystkich czterech koszyków korzyści wspomnianej umowy cywilnoprawnej uzasadnia tezę, iż nie ma żadnego ekonomicznego lub organizacyjnego powodu dla utrzymania bardzo niekorzystnych, ryzykownych oraz drogich umów ze stosunku pracy (KP), skoro dostępna jest Umowa legalna, dopuszczona prawem Unii Europejskiej, tania, pozbawiona szeregu obowiązków „administracyjnych”, wyśmienicie zabezpieczająca także pakiet socjalny dla kierowców etc.

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami, przygotowana przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j.:

  •  funkcjonuje wśród przewoźników od 6 lat;
  •  jest wykorzystywana przez tysiące kierowców;
  • została pozytywnie zweryfikowana w kilkudziesięciu kontrolach drogowych oraz PIP, ZUS;
  • pozwala na zatrudnianie obcokrajowców spoza UE (zgłaszanie do A-1)

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.

tel.: 509-982-577

tel.: 519-140-984

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

 

Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Nielegalne „SAMOZATRUDNIENIE” kierowców w kontekście „Pakietu Mobilności” 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKolejne oszczędności z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”
Następny artykułNielegalne „SAMOZATRUDNIENIE” kierowców w kontekście „Pakietu Mobilności”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj