Strona główna Aktualności Dnia Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

2631
0
5/5 (4)

 

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych firm transportowych.

Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe, posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Nawiązując do licznych zapytań pracodawców oraz kierowców transportu międzynarodowego o porównanie cech i podobieństw Umowy o pracę „Umową o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami”, przygotowałem analizę porównawczą.

Na wstępie warto przypomnieć, że Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdami NIE jest umową zlecenia (która jest pozbawiona części oskładkowania i dodatków – przez co jest mniej korzystna dla kierowców) oraz NIE jest umową tak zwanego „samozatrudnienia” B2B (na własnej działalności gospodarczej kierowcy), która przenosi ryzyka i obciążenia na kierowców i w mojej ocenie w ogóle jest niedopuszczalna formą świadczenia usługi jeśli kierowca nie posiada Licencji transportowej.

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami jest znaną od 2016 roku umową pomiędzy pracodawcą (firmą) a usługobiorcą (kierowcą), jest niemalże bliźniaczo podobna do umowy o pracę.

Poniższe zestawienie pokazuje, że Umowa o Świadczenie Usług jest niemalże identyczna a wręcz w wielu aspektach KORZYSTNIEJSZA zarówno dla kierowców jak i pracodawców od Umowy o pracę w zakresie: płacy minimalnej, typów składek do ZUS, wymiaru oskładkowania, wypłacanych dodatków w postaci godzin nadliczbowych, dyżurów, pracy w godzinach nocnych, diet i ryczałtów za nocleg etc.

Poniższe zestawienie ma na celu uzmysłowić kierowcom i pracodawcom, że wbrew nieprawdziwym poglądom, prawidłowo przygotowana Umowa cywilnoprawna o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem może być dla kierowców korzystniejsza od stosunku pracy.

 

Analiza Porównawcza Umowy o pracę i Umowy o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami

PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZYWANIA UMÓW

ORAZ WYKAZ REGULACJ MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE

 

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

 

 

Umowa o Pracę

1 Ustawa o czasie Pracy Kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku

 

Rozdział 3a; art. 1a oraz 1b  (nowelizacja z 16 lipca 2013 roku)

 

Ustawa o Czasie Pracy Kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku

 

Rozdziały inne niż 3a

2 Kodeks Cywilny

 

Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny
3 Dyrektywa 15/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego

 

Dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

 

4 Obowiązuje od 1965r (KC);

Obowiązuje od 2004r (UoCzPK)

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania została wdrożona w firmach transportowych w 2016 r)

Obowiązuje od 1974r (KP)

 

Umowa o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami stosowane jest na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz Prawa Polskiego podobnie jak Umowa o pracę

 

ANALIZA RODZAJÓW SKŁADEK DO ZUS

UMOWY O PRACĘ ORAZ

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

     
1 Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
2 Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

 

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne
3 Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe oraz wypadkowe

 

Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe oraz wypadkowe
4 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, do którego zleceniobiorca może przystąpić tylko wtedy, gdy składki społeczne ze zlecenia są obligatoryjne.

Ubezpieczenie chorobowe zawsze jest aktywowane w Umowie o świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem

 

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe
     

Umowa o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami zabezpiecza te same składniki socjalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak Umowa o Pracę

 

ANALIZA WYMIARU OSKŁADKOWANIA UMOWY O PRACĘ ORAZ

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

   

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

           

 

 

Umowa o Pracę

1 Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

(podstawa pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne × 9% )

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

 

(podstawa pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne × 9% )

2 Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

(podstawa wymiaru × 9,76% x 2 wypłaca pracodawca i pracownik)

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

 

(podstawa wymiaru × 9,76% x 2 wypłaca pracodawca i pracownik)

3 Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe (oraz wypadkowe)

(podstawa wymiaru x 1,5% wypłacane przez pracownika oraz 6,5% wypłacane przez pracodawcę)

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana  i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma. Od 1 kwietnia 2021 roku stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,67 do 3,33 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%.

Obowiązkowe ubezpieczenie rentowe (oraz wypadkowe)

 

(podstawa wymiaru x 1,5% wypłacane przez pracownika oraz 6,5% wypłacane przez pracodawcę)

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana  i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma. Od 1 kwietnia 2021 roku stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,67 do 3,33 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%.

4 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, do którego zleceniobiorca może przystąpić tylko wtedy, gdy składki społeczne ze zlecenia są obligatoryjne.

(podstawa wymiaru x 2,45%)

Ubezpieczenie chorobowe zawsze jest aktywowane w Umowie o świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem

 

Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe 

 (podstawa wymiaru x 2,45%)

     

Umowa o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami zabezpiecza ten sam procentowy (%) wymiar oskładkowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak Umowa o Pracę

 

ANALIZA WYMIARU WYNAGRODZENIA ORAZ DODATKÓW WYPŁACANYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI

     

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

           

 

 

Umowa o Pracę

1 Podstawa wynagrodzenia minimalnego Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku (19,70 zł/h w roku 2022 – czyli wyższe niż w Umowie o pracę 19,70 x 164 godz.=

3 230,80 zł )

Gwarancja wypłaty płacy minimalnej w krajach UE (na podstawie „Pakietu Mobilności)

Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku

(3010 zł w roku 2022)

Gwarancja wypłaty płacy minimalnej w UE (na podstawie „Pakietu Mobilności”)

2 Dodatek za godziny nadliczbowe TAK TAK
3 Dodatek za dyżury TAK TAK
4 Dodatek za pracę w godzinach nocnych TAK TAK
5 Diety z tytułu podróży/podróży służbowych TAK NIE

(nie wypłaca się dla transportu międzynarodowego od 2022r)

6 Ryczałty noclegowe TAK NIE

(nie wypłaca się dla transportu międzynarodowego od 2022r)

7 „Kilometrówka” z tytułu dojazdu do pracy TAK NIE

(nie wypłaca się dla transportu międzynarodowego od 2022r)

8 Świadczenia zwolnione z egzekucji komorniczej TAK

(z egzekucji komorniczej zwolnione jest: a) część wynagrodzenie zasadniczego; b) 50% diety; c) 100% ryczałtu noclegowego

TAK / NIE

(z egzekucji komorniczej zwolnione jest wyłącznie: część wynagrodzenie zasadniczego. W przypadku umowy o pracę egzekucji podlega znacznie wyższa kwota

9 Świadczenie chorobowe TAK

(od 1 dnia płatnikiem jest ZUS)

TAK

 

(od 34 dnia w roku płatnikiem jest ZUS)

10 Zwolnienie Dyscyplinarne NIE TAK

(informacja pozostaje o zwolnieniu w trybie art. 52 KP pozostaje w „Świadectwie Pracy”

Urlop wypoczynkowy / płatny czas wolny od pracy TAK

(nazywany „czasem wolnym odpłatnym”)

TAK

 

(nazywany „urlopem wypoczynkowym”)

Ewidencja czasu pracy TAK 

(przechowywana przez 10 lat)

 TAK

(przechowywana przez 10 lat)

  Możliwość zatrudnienia obcokrajowców spoza UE (A1) TAK   TAK

 

Reasumując, Umowy: o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami oraz o pracę wywodzą się z tej samej gałęzi Prawa Cywilnego i są bliźniaczo podobne do siebie w zakresie: typu i procentowego wymiaru składników socjalnych odprowadzanych do ZUS i US, dodatków za pracę, odpłatnego czasu wolnego, płacy minimalnej krajowej i unijnej, możliwości zatrudniania obcokrajowców spoza UE. 

Umowa o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami jest wręcz korzystniejsza w zakresie wymiaru płacy minimalnej a przez to korzystniejsze są wymiary składek do ZUS, naliczanych przychodu (wyższe niż w przypadku Umowy o pracę w przypadku płacy minimalnej).

Jednocześnie Umowa o świadczenie Usług Kierowania Pojazdami daje szereg korzyści dla kierowców i pracodawców w zakresie obniżonego wymiaru egzekucji komorniczej etc.

Podstawową różnicą pomiędzy omawianymi rodzajami umów jest możliwość wypłaty kierowcom międzynarodowego transportu drogowego w 2022 diet i ryczałtów jedynie w przypadku Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami.  Możliwość taka została zlikwidowana dla Umów o pracę.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.

tel.: 519-140-984

tel.: 509-982-577

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

Wyliczenie oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy oświadczenie usług kierowania pojazdami

Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Idealna Umowa na zatrudnienie Kierowców w Pakiecie Mobilności

 

dr Mariusz Miąsko

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDziennik Rzeczpospolita pisze na temat Kancelarii Prawnej Viggen
Następny artykułDania do 30 kwietnia 2022 r. nie będzie karać za Pakiet Mobilności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj