Strona główna Aktualności Dnia Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie „Umowy o Świadczenie Usług Kierowania...

Korzyści dla kierowcy z zatrudnienia na podstawie „Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem”

9048
1
5/5 (4)

 

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z autorskiej „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdami” opracowanej przez Kancelarię Prawną Viggen Sp.j. oraz z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, możesz być znacznie bardziej konkurencyjny od krajowych i zagranicznych firm transportowych.

Dzięki temu rodzajowi umowy polskie firmy transportowe, posiadają prawdopodobnie najniższe koszty ubruttowienia pracy w UE.

Poniższą publikację czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS

Nawiązując do licznych zapytań kierowców transportu międzynarodowego o korzyści wynikające z „Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami”, można wymienić kilka z nich.

Na wstępie warto przypomnieć, że Umowa o świadczenie usług kierowania pojazdami NIE jest umową zlecenia (która jest pozbawiona części oskładkowania i dodatków – przez co jest mniej korzystna dla kierowców) oraz NIE jest umową tak zwanego „samozatrudnienia” B2B (na własnej działalności gospodarczej kierowcy), która przenosi ryzyka i obciążenia na kierowców.

Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami jest umową pomiędzy pracodawcą (firmą) a usługobiorcą (kierowcą), jest niemalże bliźniaczo podobna do umowy o pracę ale posiada kilka elementów bardziej korzystnych z perspektywy kierowców:

  1. EGZEKUCJA KOMORNICZA – Kierowca w pewnym zakresie nadal może otrzymywać diety i ryczałty noclegowe lub „kilometrówkę”, które są zwolnione z zajęć komorniczych (diety są zwolnione z egzekucji w 50% a ryczałty i kilometrówka w 100%).

Aktualnie od 2 lutego 2022 roku, w umowach o pracę w ogóle nie ma świadczeń zwolnionych z egzekucji, ponieważ kierowcy międzynarodowego transportu drogowego nie mogą otrzymywać na podstawie umów o pracę ani diet ani ryczałtów, ponieważ formalnie nie mogą przebywać w podróży służbowej. Analogicznie – niekorzystnie dla kierowców – sytuacja wygląda  w odniesieniu do tak zwanego „samozatrudnienia” (które nota bene jest w zasadzie nielegalną formą zatrudniania kierowców w transporcie drogowym i stanowi przejaw nieuzasadnionego przenoszenia ryzyka z przewoźnika na kierowcę – temu zagadnieniu poświęcona została odrębna publikacja pod tytułem:  Nielegalne „samozatrudnienie” kierowców w kontekście „Pakietu Mobilności”.

  1. WYŻSZY WYMIAR URLOPU – Kierowca może otrzymać większy wymiar odpłatnego czasu wolnego („urlopowego”) lub może płynniej przenosić go pomiędzy latami pracy niż w przypadku umowy o pracę.

Kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje ściśle wskazany wymiar dni urlopowych oraz szczególna forma udzielania urlopu. Nawet na urlop „na żądanie” pracodawca musi  wyrazić zgodę. Ponadto wymiar dni urlopu „na żądanie” jest ograniczony do zaledwie 4 dnie w roku. Takich ograniczeń jest pozbawiona Umowa o świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami:

a) Kierowca (nawet młody) może wynegocjować wyższy wymiar dni wolnych niż wynika to z jego stażu pracy, który byłby liczony na podstawie umowy o pracę;

b) Kierowcy nie „przepadają” dni de facto przymusowego urlopu, gdy na podstawie umowy o pracę kierowca zmienia pracodawcę i w okresie wypowiedzenia pracodawca „przymusowo” wysyła go na urlop, w czasie, który nie jest optymalny dla kierowcy. W przypadku Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania pojazdami, kierowcy nie „przepada” żaden urlop, ponieważ za czas wolny otrzymuje po prostu świadczenie pieniężne a z nowym pracodawcą ustala nowy wymiar czasu wolnego.

c) W przypadku gdy kierowca w tym samym roku jest zatrudniony najpierw u jednego pracodawcy na podstawie Umowy o świadczenie Usług (u którego odebrał CAŁY czas wolny) a następnie u drugiego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, to nadal przysługuje mu proporcjonalna część urlopu wypoczynkowego na podstawi umowy o pracę. Okres płatnego czasu wolnego nie „konsumuje” urlopu wypoczynkowego z umowy o pracę u kolejnego pracodawcy;

d) Kierowca na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami, może umówić się z przedsiębiorcą na swobodne „przenoszenie” dowolnej ilości czasu wolnego pomiędzy latami pracy. Np. jeśli planuje budowę domu, może dowolnie skumulować okresy wolne na kolejne lata w odróżnieniu do umowy o pracę, która wymusza przymusowy odbiór urlopu nawet, gdy z różnych powodów pracownikowi takie rozwiązanie po prostu nie odpowiada.

  1. PEWNOŚĆ WYPŁATY ŚWIADCZENIA CHOROBOWEGO – Kierowca posiada pewność wypłaty świadczenia chorobowego, nawet w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ponieważ w przypadku Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem, świadczenie chorobowe od pierwszego dnia przejmuje ZUS, który jest pewnym płatnikiem. Tymczasem, w przypadku umowy o pracę, płatnikiem chorobowego przez 33 dni w roku kalendarzowym jest pracodawca, który może nie mieć zdolności finansowej do wypłaty lub terminowej wypłaty świadczenia.

 

  1. WYŻSZA SKŁADKA SOCJALNA – Kierowca zatrudniony na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem ma wypłacane dokładnie te same składki do ZUS jakie są wypłacane w przypadku umowy o pracę. Ponadto składki te są wypłacane w takim samym wymiarze w obu omawianych umowach…a w zasadzie jedna ze składek (emerytalna) posiada nieco wyższy wymiar niż ta sama składka w przypadku umowy o pracę. Oznacza to, że w zakresie „oskładkowania” świadczeń socjalnych, umowa o pracę nie tylko że nie jest bardzie korzystna od Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami ale przeciwnie – omawiana Umowa cywilnoprawna o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem, jest korzystniejsza w przedmiotowym zakresie od umowy o pracę.          

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO WYPŁATY DODATKÓW – Kierowca zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem o otrzymuje identyczne jak w umowie o pracę dodatki z tytułu: godzin nadliczbowych, dyżurów, pracy w godzinach nocnych ale Umowa o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem posiada tę przewagę nad umową o pracę, że pracodawca może za zgodą kierowcy zlecić wykonanie większej ilości godzin nadliczbowych, ponieważ nie wiążące są limity maksymalnego rocznego wymiaru godzin nadliczbowych. Zatem kierowca może zarobić więcej z tytułu dodatków z godzin nadliczbowych, jeśli uzna to za stosowne. Ponadto, kierowca może ustalić z pracodawcą indywidualny wymiar (wartość) dodatków z tytułu np.: godzin nadliczbowych.

 

  1. WYŻSZY WYMIAR WYNAGRODZENIA NETTO („DO RĘKI”) – Umowa o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem generuje szereg znaczących oszczędności po stronie pracodawcy (co omówiłem w poprzednich publikacjach), dzięki temu regułą jest, że kierowcy zatrudnieni na podstawie Umowy cywilnoprawnej o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem, otrzymują znacznie wyższe wynagrodzenie netto (do ręki), niż na podstawie umowy o pracę.

 

  1. NIE MA ŚLADU PO ZWOLNIENIU DYSCYPLINARNYM – W przypadku zwolnienia ad hoc czyli w trybie natychmiastowym z winy leżącej po stronie kierowcy, w przypadku Umowy cywilnoprawnej o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem nie zostaje ślad po takim zdarzeniu w aktach kierowcy – w odróżnieniu od umowy o pracę, gdzie zwolnienie dyscyplinarne w trybie art. 52 KP, znajduje swoje odzwierciedlenie w świadectwie pracy, co może stanowić realną przeszkodę w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

 

Powyższa analiza wskazuje wykaz powodów, dla których tysiące polskich kierowców, chętniej wybrało formę zatrudnienia na podstawie Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem niż na podstawie umowy o pracę.

 

Warto także wykazać bezapelacyjne korzyści Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem nad tak zwanym „samozatrudnieniem” w ramach którego kierowca musi założyć własną działalność gospodarczą i zawrzeć kontrakt z firmą przewoźnika. W tym zakresie w mojej ocenie na dzień dzisiejszy taka forma kontraktu – niesłusznie nazywanego „samozatrudnieniem”, jest po prostu nielegalna. Nie dopuszcza jej ani prawo polskie (ustawa o czasie pracy kierowców) ani prawo unijne. Ważniejsza jednak jest okoliczność, że skoro dochodzi do relacji pomiędzy dwoma przedsiębiorcami a jednocześnie kierowcy posiadają zgłoszoną w PKD działalność w kodzie „TRANSPORT” to jednoznacznie sugeruje, iż wbrew pozorom, świadczą usługę transportową bez wymaganej Licencji. PKD w ogóle nie przewiduje możliwości prowadzenia przez kierowców działalności „usługi kierowania pojazdem” w ramach działalności gospodarczej. Stanowi to oczywistą przesłankę, iż kierowcy tak naprawdę wykonują transport bez wymaganej prawem Licencji. Zatem, tak zwane „samozatrudnienie” w ramach własnej działalności gospodarczej kierowcy stanowi nieuzasadnione przeniesienie ryzyka kar na kierowców.

Taki problem w ogóle nie występuje w odniesieniu do cywilnoprawnej Umowy o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem, ponieważ taka forma zatrudnienia została wprost przewidziana w Ustawie o czasie pracy kierowców a dokładnie w art. 1 a oraz 1 b UoCzPK oraz rozdziale 3a UoCzPK.

 

Naturalnie, przedmiotowa umowa stanowi także źródło licznych korzyści także po stronie przewoźników, dzięki czemu cieszy się obecnie rekordowym zainteresowaniem zarówno wśród kierowców jak i przewoźników.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.

tel.: 509-982-577

tel.: 519-140-984

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

RYZYKO LAWINY ROSZCZEŃ KIEROWCÓW WYNIKAJĄCE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE I PK 71/13

Wyliczenie oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy oświadczenie usług kierowania pojazdami

Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNielegalne „SAMOZATRUDNIENIE” kierowców w kontekście „Pakietu Mobilności”
Następny artykułMożliwe protesty ITD i utrudnienia w kontrolach ciężarówek i autokarów!

1 KOMENTARZ

  1. Dzendobry czy jest możliwość otrzymania wzoru umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem kilka dni temu otrzymałem odpowidz na nurtujące mnie pytanie i byłbym ta wersja umowy zainteresowany jeżeli coś trzeba uregulować

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj