Strona główna Aktualności Dnia Idealna umowa na zatrudnienie kierowców w „Pakiecie Mobilności”

Idealna umowa na zatrudnienie kierowców w „Pakiecie Mobilności”

27349
0
4.24/5 (21)

 

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

(Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – specjalizacja naukowa: Prawo Pracy)

Korzystając z profesjonalnego programu do rozliczania kierowców VTS, będziesz mógł legalnie i szybko rozliczyć wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na podstawie „Umów o świadczenie usługi kierowania pojazdami”- na bardzo korzystnych warunkach finansowych (nawet do 3700 zł oszczędności na kosztach oskładkowania jednego kierowcy miesięcznie per kierowca). Ponadto w odróżnieniu od umów o pracę wymiar podstawy ubruttowienia może być niższy niż 5922 zł – co czyni Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem jeszcze bardziej atrakcyjną dla pracodawcy od stosunku pracy. Więcej na ten temat piszę w odrębnej mojej publikacji.

Masz wybór, możesz toczyć nierówną walkę z zachodnimi przewopźnikami po wejściu w życie wrogiego Polsce Pakietu Mobilności, lub przeczytać poniższą publikację i i skorzystać z przygotowanego przez nas pakietu: (umowa o świadczenie usług kierowania pojazdem + VTS – aplikacja dla profesjonalistów do wyliczania wynagrodzeń + wdrożenie polegające na zamianie umów o pracę na umowy cywilnoprawne) kierowców.

Program VTS dla profesjonalistów, służący do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców zatrudnionych na podstawie Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami lub umów o pracę.

Poniższą analizę prawną czytasz dzięki programowi dla profesjonalistów do rozliczania kierowców VTS do rozliczania wynagrodzeń kierowców zatrudnionych na podstawie „Umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem” lub umowy o pracę

Linki do innych publikacji poświęconych przedmiotowej tematyce znajdziesz na końcu tekstu.

Bardzo wielu kierowców chciałoby zamiany umów o pracę na Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem, Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Dlaczego? Ponieważ nie akceptują sytuacji, iż nie otrzymają diet, które są im należne z mocy Orzeczenia Sądu Najwyższego sprzed wielu lat. Ale ponadto kierowcy zauważają, że „Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami” są dla nich bardziej korzystne od stosunku pracy:

 1. ponieważ dzięki oszczędnościom z niej płynącym, mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie netto;
 2. ponieważ nadal mogą otrzymywać diety i inne świadczenia socjalne;
 3. ponieważ mają wyższy wymiar kwoty wolnej od zajęć komorniczych;
 4. ponieważ mogą mieć wyższy wymiar odpłatnego czasu wolnego od pracy („urlopu”);
 5. ponieważ otrzymują te same składki i świadczenia ZUS jak w umowie o pracę,
 6. ponieważ w przypadku natychmiastowego zwolnienia nie pozostaje ślad w aktach po zwolnieniu dyscyplinarnym,
 7. ponieważ można zawrzeć dowolną ilość umów terminowych lub umowę na czas nieokreślonych i mieć zdolność kredytową;
 8. ponieważ otrzymują te same dodatki jak w przypadku umów o pracę

Zacznę od kwestii podstawowej – czyli typów umów obowiązujących w polskim i europejskim porządku prawnym:

 1. Umowa o pracę (KP)polecana w transporcie ale bardzo droga a w ramach Pakietu Mobilności wręcz bardzo droga dla przewoźnika i stanowiąca źródło ogromnych rozbieżności w wymiarze wynagrodzenia pomiędzy typami transportu;
 2. Umowa Zlecenie (KC)bardzo „niebezpieczna” dla przewoźników i absolutnie nie polecana w transporcie z kilku powodów;
 3. Umowa o Dzieło (KC); – bardzo „niebezpieczna” dla przewoźników i absolutnie nie polecana w transporcie z kilku powodów;
 4. Umowy nienazwane (KC) (cywilnoprawne) – w tym opracowana przeze mnie „Umowa o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdami”bardzo korzystna zarówno dla kierowców jak i pracodawców, najtańsza w zakresie ubruttowienia, umożliwiająca rozliczenie świadczeń zwolnionych z oskładkowania pomimo nowelizacji UoCzPK z 2022r – przynosząca nawwet do 3700 zł oszczędności per kierowca – choć różnie w różnych przypadkach, umowa bardzo bezpieczna w kontroli PIP, ZUS i praktycznie niemożliwa do przekształcenia przed sądem pracy w stosunek pracy. Jest to umowa wręcz wymarzona dla przewoźników.
 5. Umowa o Pomocy Przy Zbiorach – mojego autorstwa, przygotowany przez Kancelarię Prawną Viggen i wprowadzony przez Sejm RP nowy tym umowy dla rolnictwa – niesłychanie korzystny, ze zryczałtowaną stawką 300 zł miesięcznie od dowolnego wymiaru wynagrodzenia netto. Niestety nie wolno jej zastosować w transporcie drogowym a jedynie w branży rolniczej. Nota bene za opracowanie tego typu umowy otrzymałem oficjalne podziękowania z mównicy Sejmu RP, co nie miało ponoć wcześniej precedensu w historii polskiego parlamentaryzmu.

Często zadają mi Państwo pytania, czy „Umowa o Świadczenie Usługi kierowania Pojazdami” jest zgodna z polskim i unijnym prawem? Tak – w Polsce ten typ umowy został przewidziany w Rozdziale 3a Ustawy oCzPK a w UE odwrotnie, umowa cywilnoprawna jest podstawową formą zatrudnienia i odmiennie niż w Polsce stosunek pracy rozumiany tak jak my go rozumiemy w Polsce w ogóle nie występuje – więc tym bardziej przedmiotowa umowa jest legalna w krajach UE.

Podstawowymi wadami (z perspektywy przewoźników) Umowy o pracę po nowelizacji Ustawy o CzPK przez Parlament RP ze stycznia 2022 roku, która ponownie wyeliminowała z porządku prawnego „podróż służbową”, są następujące okoliczności:

a) za 3 lata obecna nowelizacja wywoła falę roszczeń wśród kierowców o wypłatę zarówno diet jak i ryczałtów noclegowych, ponieważ zgodnie z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego w analogicznej sytuacji SN orzekł, iż kierowcom należne są świadczenia z tytułu KC nawet jeśli kierowcy nie mogą przebywać w „podróży służbowej” na podstawie Ustawy o Czasie Pracy kierowców – dlatego sądy powszechne lawinowo zasądzały w przeszłości świadczenia socjalne dla kierowców nie przebywających podróży służbowej;

b) ZUS i US będą dochodziły od przewoźników ubruttowienia świadczeń opisanych w lit. a), zasądzonych przez sądy pracy – dokładnie analogicznie jak to miało miejsce w przeszłości;

c) przy braku możliwości wypłaty diet, jako źródła „taniego pieniądza” zasilającego wypłatę wynagrodzenia zasadniczego nie będzie czym tanio uzupełnić ogromnej dysproporcji pomiędzy wymiarem wynagrodzenia kierowców pracujących w tym samym wymiarze godzinowym w miesiącu ale w innym typie transportu – np. nie będzie czym tanio uzupełnić „niedoboru” oczekiwanego przez kierowców wynagrodzenia np. w transporcie tranzycie…” 

Jest jeszcze jeden poważny problem wynikający z wejścia w życie „Pakietu Mobilności”,  Rzecz w tym, że regulacje UE w ramach Pakietu Mobilności naruszają podstawową zasadę wyrażoną w Kodeksie Pracy a transponowaną z międzynarodowego Prawa Pracy, iż za ekwiwalentną pracę należy się pracownikom ekwiwalentne wynagrodzenie – Rozdział IIa Kodeksu pracy art. 18 indeks 3c. KP. Zatem zarówno legislator unijny jak i Polski Parlament oraz Pan Prezydent popełnili po prostu szereg ogromnych pomyłek w przedmiotowym zakresie. Jedynym rozwiązaniem kompensującym znacznie skutki przedmiotowych regulacji jest wdrożenie Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem, którą miałem okazję opracować kilka lat temu i wdrożyć na znaczną skalę w polskich firmach transportowych.

Tak prezentują się podstawowe i realne zagrożenia dla umów o pracę, wynikające z doświadczeń historycznych.

Zatem niewspółmiernie korzystniejszym dla przewoźników i pod wieloma względami korzystniejszym rozwiązaniem dla kierowców, jest opracowana w Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. umowa cywilnoprawna, która niemal całkowicie rozwiązuje wszystkie powyższe problemy. Mowa tu Umowie o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami.

Nie wolno jej mylić z umową zlecenie lub umową o dzieło.

O ile umowy zlecenie i o dzieło nie wolno polecić przewoźnikom, ponieważ ich stosowanie jest ekstremalnie „niebezpieczne” dla przewoźników, o tyle Umowa o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdami jest wręcz wymarzonym rozwiązaniem dla przewoźników i kierowców – z wielu różnych powodów. Umowa ta jest legalna, zabezpiecza pracownikowi dokładnie te same świadczenia z tytułu pełnego pakietu składek ZUS (jeśli pracodawca zadecyduje o wypłacie wszystkich składników), pozwala nadal wypłacać świadczenia socjalne zwolnione z oskładkowania, dzięki czemu dysponujemy źródłem taniego pieniądza do wyrównania wynagrodzeń kierowców, którzy z racji typu transportu dysponują samą podstawą wynagrodzenia wynikającą wyłącznie z regulacji polskiego prawa pracy etc.

Jak Państwo zapewne wiedzą od połowy 2013 roku, polska ustawa o czasie pracy kierowców w rozdziale 3a, expressis verbis przewiduje możliwość zatrudniania kierowców na podstawie umów cywilnoprawnych. Każdy kto ma praktyczną styczność z transportem doskonale widzi wyraźnie i czuje „na własnej skórze”, że przepisów i obowiązków prawnych jest za dużo.

Dlatego oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych (oszczędności) oraz oprócz oczywistej minimalizacji ryzyka procesowego, ZUS-owskiego etc… Umowa o Świadczenie Usługi Kierowania Pojazdem cechuje się wieloma innymi – równie istotnymi korzyściami:

1. w bardzo niewielkim zakresie podlega kontroli PIP – chyba, że sam chcesz rozszerzyć zakres kontroli,

2. jest wolna od tworzenia pełnej ewidencji czasu pracy kierowców – chyba, że sam chcesz ją tworzyć w pełnym wymiarze,

3. jest wolna od obowiązku prowadzenia teczki akt pracowniczych z podziałem na części A,B,C,– chyba, że sam chcesz taką dokumentację prowadzić,

4. jest wolna od ustanawiania systemów pracy – chyba, że sam tego chcesz,

5. jest wolna od ustanawiania okresów rozliczeniowych – chyba, że sam tego chcesz,

6. jest wolna od informowania PIP o wydłużeniu okresów rozliczeniowych – chyba, że sam tego chcesz,

7. jest wolna od ustanawiania godzin nocnych podstawowych – chyba, że sam tego chcesz,

8. jest wolna od obowiązku wyliczania za godziny nadliczbowe, jeśli wprowadzasz ryczałt – chyba, że sam tego chcesz wyliczać dokładny wymiar godzin – czasami jest to opłacalne,

9. jest wolna od obowiązku wyliczania za pracę w godzinach nocnych, jeśli wypłacasz ryczałt – chyba, że sam tego chcesz – czasami wyliczenie realnych godzin jest to opłacalne,

10. jest wolna od obowiązku wypłacania diet – chyba, że sam chcesz (a zasadniczo warto je wypłacać),

11. jest wolna od kosztów szkoleń BHP – chyba, że sam tego chcesz,

12. jest wolna od tworzenia Oceny Ryzyka Zawodowego – chyba, że sam tego chcesz (a warto),

13. nie musi zapoznawać kierowcy się z Ocena Ryzyka Zawodowego – chyba, że sam tego chcesz,

14. jest wolna od obowiązku tworzenia Informacji o Warunkach Zatrudnienia – chyba, że sam tego chcesz,

15. jest wolna od obowiązku określenie miejsca wykonywania pracy – chyba, że sam tego chcesz,

16. jest wolna od obowiązku rozliczania kierowców za pracę w niedzielę i święta oraz soboty w ponad pięciodniowym systemie pracy – chyba, że sam tego chcesz,

17. jest wolna od obowiązku uzyskania od kierowców wniosków na rozliczenie okresu pracy w niedzielę i święta w stosunku 1:1 – chyba, że sam tego chcesz,

18. jest wolna od obowiązku prowadzenia kart urlopowych – chyba, że sam tego chcesz,

19. jest wolna od obowiązku prowadzenia „zaświadczeń działalności kierowców” w pozycji „urlop wypoczynkowy” – chyba, że sam tego chcesz,

20. jest wolna od obowiązku prowadzenia Regulaminu Pracy/Informacji o warunkach zatrudnienia – chyba, że sam tego chcesz,

21. jest wolna od obowiązku wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – chyba, że sam tego chcesz,

22. jest wolna od obowiązku prowadzenia zaświadczeń lekarskich – chyba, że sam tego chcesz,

23. jest wolna od obowiązku prowadzenia oświadczeń o zatrudnieniu lub nie zatrudnieniu kierowcy u innego pracodawcy w dowolnych charakterze – chyba, że sam tego chcesz,

24. jest wolna od obowiązku realizacji badań wysokościowych – chyba, że sam tego chcesz,

25. jest wolna od obowiązku tworzenia „indywidualnego systemu czasu pracy”– chyba, że sam tego chcesz,

26. jest wolna od obowiązku wyliczania dyżurów jeśli wypłacasz ryczałt – chyba, że sam  chcesz wyliczać wymiar dyżurów i czasami jest to bardziej opłacalne niż ryczałt,

27. jest wolna od obowiązku wypłacania przez 33 dni świadczeń chorobowych za nieobecność w pracy – chyba, że chcesz,

28. jest wolna od roszczeń kierowców z tytułu ryczałtów za nocleg,

29. w odróżnieniu od umowy o pracę jest zwolniona z obowiązku wyliczenia ubruttowienia od kwoty 5922 zł (dla roku 2021/2022) i podstawa oskładkowania może być niższa.

Umowę sporządziłem w taki sposób, że jest bezpieczna przed ewentualnymi roszczeniami przed sądami pracy, ponieważ spełnia wymagania krajowego oraz wspólnotowego prawa pracy, dopuszczającego możliwość zawierania umów cywilnoprawnych z kierowcami.

Ponadto na podstawie tej umowy można legalnie wynagradzać kierowcę za ilość przewożonych rzeczy.

Można się zastanawiać, czy prawo dopuszcza szybkie przekształcenie umowy o pracę w Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem?

Odpowiedź może być dla wielu osób zaskoczeniem ale tak – Kodeks Prawy wprost przewiduje ścisłą procedurę umożliwiającą zamianę niemalże z dnia na dzień umów o pracę w Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem.

Często pada pytanie, czy Umowa o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem może być korzystna także dla kierowców?

Tu też można udzielić zaskakującej odpowiedzi dla większości pracodawców i kierowców: a) w ramach przedmiotowej umowy mogą być wypłacane wszystkie składniki oskładkowania ekwiwalentne do stosunku pracy; b) można swobodniej kształtować wymiar dni wolnych od pracy; c) występuje większa elastyczność w zakresie okresu wypowiedzenia, co może być atrakcyjne dla kierowców lub pracodawców.

 

Warto podkreślić, że w ramach umowy kierowcy mają wypłacane:

 • pełne wynagrodzenie,
 • wynagrodzenie podstawowe jest (może być) w pełni ubruttowione (ZUS, podatek),
 • kierowca może mieć dodatkowo opłacaną „składkę chorobową”,
 • można także kierowcom wypłacać świadczenia socjalne (wolne od ubruttowienia do wymiaru limitu – pomimo, że w umowie o pracę aktualnie od 2022 roku nie ma takiej możliwości w transporcie międzynarodowym).

Umowa jest w pełni legalna, bezpieczna i przynosi wiele korzyści oraz spokój w firmie poprzez brak nieuzasadnionych roszczeń kierowców.

Warto jednak pamiętać, że od 16 lipca 2013 roku powstał obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy także dla kierowców niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy jest to samozatrudnienie czy inna umowa). Jest to jednak ewidencja bardzo uproszczona względem ewidencji wykonywanej dla kierowców zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Z umowy skorzystały już duże polskie i europejskie firmy!

Reasumując:

Wykorzystanie odpowiednich, profesjonalnych umów cywilnoprawnych jest bezpieczne i bardzo opłacalne dla firm transportowych. Może też być korzystne dla kierowców. Wykorzystując umowy cywilnoprawne firma oszczędza czas i pieniądze oraz praktycznie całkowicie zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych.

Pomożemy Ci przygotować umowę „szytą na miarę” Twojej firmy i Twoich potrzeb. Pomożemy Ci zoptymalizować koszty Twojej firmy a także wykonać do niej ewidencję czasu pracy na nowych zasadach.

Umowa o Świadczenie Usług Kierowana Pojazdem można nabyć wyłącznie w pakiecie na który składa się:

UMOWA

+

PROCEDURA ZAMIANY UMOWY P PRACĘ NA UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

+

APLIKACJA DLA PROFESJONALISTÓW VTS DO ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW DELEGOWANYCH Z UMOWY CYWILNOPRAWNEJ, ZAWIERAJĄCA ALGORYTMY POZWALAJĄCE NA LEGALNE I BEZPIECZNE WYLICZENIE WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW DELEGOWANYCH DO KRAJÓW UE

Jeżeli także chcą Państwo skorzystać z tego unikatowego i korzystnego rozwiązania zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.!

tel: 509-982-577

tel: 519-140-984

tel.: 12 637-24-57

mail: biuro1@viggen.pl

mail.: jak@viggen.pl

 

Więcej informacji na temat bardzo poważnych korzyści płynących z Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami przeczytasz w poniższych moich publikacjach:

RYZYKO LAWINY ROSZCZEŃ KIEROWCÓW WYNIKAJĄCE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI WYPŁATY DIET I RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH – ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE I PK 71/13

Wyliczenie oszczędności z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy oświadczenie usług kierowania pojazdami

Porównanie podobieństw Umowy o Kierowanie Pojazdami oraz Umowy o pracę

Kolejne oszczędności za zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”

Fatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta

Pakiet Mobilności – do 3700 tys. zł/mies. oszczędności w wynagrodzeniach kierowców z nowym rodzajem umowy

Nowe zasady wyliczania wynagrodzeń kierowców od lutego 2022 r.

Czwarty „koszyk korzyści” z Umowy o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem

Nielegalne „SAMOZATRUDNIENIE” kierowców w kontekście „Pakietu Mobilności”

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułFatalna nowela ustawy o transporcie drogowym niestety podpisana przez Prezydenta
Następny artykułKolejne oszczędności z zatrudnienia kierowców na podstawie „Umowy o Świadczeniu Usług Kierowania Pojazdem”
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj