Strona główna Informacje prawne Ważne dla przewoźników osób

Ważne dla przewoźników osób

924
0
No Ratings Information Message

Ważne dla przewoźników osób. Przypominamy, że zgodnie z §3.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości z dnia 13 stycznia 2006 r.

Przewoźnicy wykonujący regularny przewóz osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza granice gminy lub miasta, mają obowiązek corocznie aktualizować informację o treści rozkładu jazdy.

Aktualizacja rozkładu jazdy, o której mowa, powinna obowiązywać od czwartej niedzieli czerwca każdego kolejnego roku.

§ 4. Aktualizacja, o której mowa w § 3 ust. 1, polega na:

1) pisemnym powiadomieniu o dalszej realizacji przewozów organu samorządu terytorialnego wydającego zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych oraz organów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, uzgadniających wydanie tego zezwolenia; przewoźnik przesyła tym organom kserokopie ważnego zezwolenia wraz z załączonym rozkładem jazdy;

2) podaniu, na przystankach i dworcach autobusowych wymienionych w rozkładzie jazdy, informacji dla podróżnych o terminach i godzinach odjazdów środków transportowych wraz z innymi informacjami niezbędnymi dla pasażera;

3) nieodpłatnym przekazaniu jednego egzemplarza danej publikacji na żądanie organu wydającego zezwolenie.

Konsekwencje naruszenia przepisów w/w Rozporządzenia wynikają z ustawy o transporcie drogowym (art. 15 ust.1 pkt 2b) w brzmieniu:

Art. 15. [ Cofnięcie licencji] 1. Licencję cofa się:

2) jeżeli jej posiadacz:

a) nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,

b) rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułTyle kosztuje firmę transportową jazda kierowców w godzinach nocnych
Następny artykułW jakich okolicznościach można umorzyć postępowanie wobec przewoźnika?