Strona główna 561/2006 WE i AETR Zbiór uregulowań preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

Zbiór uregulowań preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

2316
0
5/5 (4)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Zbiór uregulowań preambuły rozporządzenia 561/2006 WE. Niniejsza publikacja to zbiór obejmujący kwestie dostosowania terminologii do tachografów cyfrowych, okresy dokumentowania aktywności na karcie kierowcy oraz w tachografie cyfrowym, oceny realizacji postulatu kontroli rekompensat za okresy odpoczynków skróconych tygodniowych, zagadnienie przestrzegania dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu, postulat kontroli rekompensat za okresy odpoczynków skróconych tygodniowych, a także postulat zgodności przepisów dotyczących tachografów cyfrowych w rozporządzeniu 561/2006 WE.

 

Podtytuł: Punkt 32, 33, 34, 35, 37, 38 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

Podrozdział: Dostosowanie terminologii do tachografów cyfrowych

(32) Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 powinno także zostać zmienione w celu zapewnienia pewności prawnej w odniesieniu do nowych terminów wprowadzenia tachografów cyfrowych oraz dostępności kart kierowców.

Postulat dostosowania terminologii prawnej do tachografów cyfrowych oraz kart kierowców, znalazł swoje pełne odzwierciedlenie w Załączniku IB do rozporządzenia 3821/85 EWG. Można więc ocenić, że postulat został zrealizowany. Formalnie jednak wyraził się on w rozporządzeniu 1360/2002 WE.

Podrozdział: Okresy dokumentowania aktywności na karcie kierowcy oraz w tachografie cyfrowym

(33) Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2135/98, pozwalającego na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie kierowcy przez okres 28 dni i ruchu pojazdu przez okres 365 dni, umożliwi w przyszłości szybszą i dokładniejszą kontrolę drogową.

Postulat dostosowania kart kierowców oraz tachografów cyfrowych do terminów narzuconych przez ustawodawcę, został w pełni zrealizowany. Karty kierowców, w praktyce dokumentują bowiem okres niewspółmiernie dłuższy niż 28 dni (choć kontroli na drodze kierowca/przedsiębiorstwo transportowe podlega jedynie za okres 1 tj. dzień bieżący + 28 poprzednich kolejnych dni).

I tu dostrzegalna jest niespójność uregulowania z wytyczną preambuły, która postuluje o dokumentowanie jedynie 28 dni, gdy kolejna norma rozporządzenia 561/2006 WE wnioskuje o przedstawienie podczas kontroli odcinka czasu 1+28 dni. Nie ma to jednak większego praktycznego znaczenia i można ocenić, że postulat został zrealizowany.

Podrozdział: Postulat kontroli rekompensat za okresy odpoczynków skróconych tygodniowych

(34) Dyrektywa 88/599/EWG (3) przewiduje w ramach kontroli drogowych jedynie kontrolę dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennych okresów odpoczynku oraz przerw. Wraz z wprowadzeniem cyfrowego urządzenia rejestrującego dane kierowcy i pojazdu będą zapisywane elektronicznie i pozwolą na przeprowadzenie na miejscu ich elektronicznej oceny. Z czasem powinno to umożliwić prostą kontrolę regularnego i skróconego dziennego okresu odpoczynku oraz regularnego i skróconego okresu odpoczynku tygodniowego, a także odpoczynku wyrównawczego. 11.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102/3 (1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. (2) Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu towarów lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. U. L 226 z 10.9.2003, str. 4). Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35). (3) Dyrektywa Rady z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie standardowych procedur sprawdzających przy wykonaniu rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 325 z 29.11.1988, str. 55).

(31)

Należy ocenić, że postulat kontroli realizacji odpoczynku tygodniowego został w pełni zrealizowany. Zrealizowany został także postulat odnoszący się do kontroli odpoczynku – jak to określono – „wyrównawczego”, ponieważ kontrole drogowe mogą obejmować odcinek czasu 1 dzień bieżący + 28 kolejnych dni wstecz. Natomiast rekompensata za odbiór odpoczynku tygodniowego musi zostać zrealizowana do końca trzeciego tygodnia po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie. Nigdy, więc nie może być to odcinek dłuższy niż 28 dni.

Należy na tym etapie zaznaczyć, że instytucja odpoczynku „wyrównawczego” nie została przewidziana w rozporządzeniu 561/2006 WE. Istnieje natomiast instytucja „rekompensaty”. Należy jednak ocenić, że intencja ustawodawcy jest klarowna i czytelna.

Podrozdział: Troska o przestrzeganie dwu tygodniowego okresu prowadzenia pojazdu

(35) Doświadczenie wskazuje, że postanowienia niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczące maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwóch tygodni, są przestrzegane tylko wtedy, gdy prowadzone są odpowiednie i skuteczne kontrole drogowe, odnoszące się do całego tego okresu.

Prawodawca szczególną uwagę przykłada do przestrzegania maksymalnej normy 90 godzin prowadzenia pojazdu, w ciągu 2 kolejnych tygodni. Jest to naturalna kontynuacja uregulowania pochodzącego z rozporządzenia 3820/85 EWG. Ustawodawca wyraził więc, względem organów kontrolnych, zalecenie realizowania kontroli, w zakresie analizy czasu prowadzenia pojazdu w okresie 90 godzin. Praktyka pokazuje, że postulat ten jest w pełni realizowany przez organy kontrolne.

Ustawodawcy szczególnie zależy na przestrzeganiu i kontroli norm dwutygodniowych, ponieważ oczywiste jest, że przestrzeganie jedynie norm dziennych lub wyłącznie norm tygodniowych zupełnie nie zabezpiecza praw socjalnych kierowców, a także nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

 

Przykład:

Wiadomo, że kierowca może prowadzić pojazd przez 9 godzin, a dwa razy w tygodniu przez 10 godzin, ale pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi nie może upłynąć jednocześnie dłuższy okres niż trwający 6 x 24 godziny. W związku z powyższym, kierowca w ciągu tygodnia może realizować maksymalnie jazdę przez okres: 4 x 9 godzin + 2 x 10 godzin = 56 godzin.

Jeśli teraz pomnożymy 56 godzin x 2 (tygodnie) to okaże się, że przestrzeganie wyłącznie norm dziennych i tygodniowych nadal pozwoli wykonywać kierowcy jazdę przez okres 112 godzin, zamiast dopuszczalnych 90 godzin.

 

Należy więc ocenić, że postulat prawodawcy dotyczący kontroli dwutygodniowych okresów jest w pełni uzasadniony.

Podrozdział: Zgodność przepisów dotyczących tachografów cyfrowych w rozporządzeniu 561/2006 WE

(36) Stosowanie przepisów prawnych dotyczących tachografów cyfrowych powinno być, w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności nadzorowania i egzekwowania niektórych przepisów socjalnych w transporcie drogowym, zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Legislator, kolejny już raz, wysunął postulat wyartykułowany, w kierunku organów kontrolnych, aby stosowanie tachografów cyfrowych wpłynęło na przestrzeganie norm niniejszego rozporządzenia. Postulat jest w pełni zrealizowany.

Podrozdział: Uchylenie rozporządzenia 3820/85 EWG

(37) Dla zapewnienia przejrzystości i w celu racjonalizacji rozporządzenie (EWG) nr 3820/85 powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzenie.

Postulat ten został zrealizowany poza oczywiście zakresem określonym w postulacie nr (8) i (9). 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZatrudnienie skazanych kierowców
Następny artykułBędą nowe dojazdy do autostrady A1
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.