Strona główna Delegowanie Pracowników za Granicę MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnej

MSZ podzieliło stanowisko KPV ws. francuskiej płacy minimalnej

748

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało odpowiedź na skargę skierowaną za pośrednictwem MSZ przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. przeciwko Republice Francuskiej i Republice Niemiec. MSZ w odpowiedzi na skargę napisało między innymi: „W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 5 lipca 2016 r ws. stosowania przez Republikę Federalną Niemiec i Republikę Francuską krajowych przepisów o płacy minimalnej do przewoźników w międzynarodowym przewozie drogowym (…) Rząd RP podziela zastrzeżenia co do zgodności niektórych przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG)oraz francuskiej ustawy na rzecz wzrostu działalności i równości szans gospodarczych (ustawa Macrona) z prawem UE”.

Zespół prawny Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. (między innymi Piotr Potocki, dr Mariusz Miąsko), przygotowali treść skargi ustaw: francuskiej i niemieckiej wskazując, iż z treści preambuł rozporządzeń 1072/2009 WE i 1073/2009 WE, wprost wynika, iż uregulowania dyr. 96/71 WE, (na podstawie której obowiązują przepisy francuskie i niemieckie), odnoszą się do możliwości stosowania płacy minimalnej w odniesieniu do pracowników delegowanych wyłącznie podczas realizacji kabotażu w danym kraju. Wynika to wprost z treści uregulowań przytoczonych aktów prawnych. Zagadnienie to wraz z treścią skargi zostało opublikowane na portalu JAZDAPRAWNA.PL i stronie Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

001 (1)

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.