Strona główna 561/2006 WE i AETR Pojazdy objęte zakresem rozporządzenia 561/2006 WE

Pojazdy objęte zakresem rozporządzenia 561/2006 WE

4402
0
5/5 (4)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Niniejsza publikacja poświęcona jest zdefiniowaniu pojazdów objętych zakresem obowiązywania rozporządzenia 561/2006/WE oraz przedstawieniu schematów zastosowania funkcji „OUT” w wybranych tachografach cyfrowych.

(6) Pożądane jest jasne zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia poprzez wyszczególnienie objętych nim głównych kategorii pojazdów.

Powyższe uregulowanie jest jednym z fundamentów określających zakres podmiotowy rozporządzenia 561/2006 WE jako między innymi źródła prawa pracy. Określa on bowiem, że jedną z podstawowych przesłanek oceny czy kierowca będzie zobowiązany do stosowania niniejszego rozporządzenia stanowi „kategoria pojazdu”, którym się porusza. Oczywiście warto w tym miejscu zasygnalizować, że nie jest to jedyna przesłanka. Można w tym miejscu wspomnieć, że dodatkowymi przesłankami są: obszar obowiązywania niniejszego rozporządzenia (wyłącznie UE, EOG i Szwajcaria), klasyfikacja transportu jako „przewozu drogowego” i wiążąca się się z tym trzecia przesłanka „przejazdu po drogach publicznych”.

Odnosząc się do przesłanki „kategorii pojazdu”, legislator międzynarodowy wprowadził w art. 2/561/2006 WE, wyjątkowo jasne i czytelne dwie główne kategorie pojazdów podlegających przepisom niniejszego rozporządzenia, określając, że: „niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego:

a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub

b) osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą”.

Jednak nieuzasadnione mogłoby być założenie, iż powyższa klasyfikacja wyczerpuje katalog podmiotów objętych uregulowaniami niniejszego rozporządzenia. Ponieważ od powyższej zasady w art. 3/561/2006 WE, przewidziano szereg wyjątków, nie jest w pełni jasne do jakich dokładnie pojazdów (a zwłaszcza, w którym momencie przejazdu) należy stosować uregulowania niniejszego rozporządzenia, a kiedy nie ma takiego obowiązku.

Można wyrazić opinię, że postulat „jasnego zdefiniowania zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia” nie został, na wskazanym gruncie, w pełni zrealizowany.

Watro jednak zauważyć, że brak pełnej spójności we wspomnianym zakresie wynika, nie tyle z niejasności norm rozporządzenia 561/2006 WE, a z niespójności krajowych uregulowań. Nie zmienia to faktu, że postulat stawiany przez ustawodawcę unijnego w komentowanym akapicie, nie został w pełni zrealizowany – choć prawdą jest, że z przyczyn, na które nie miał wpływu.

Analizując uregulowanie niniejszego zapisu warto odnieść się do sposobu udokumentowania przewodu drogowego, realizowanego co prawda pojazdem powyżej 3,5 tony dmc lub autobusem przeznaczonym do przewozu powyżej 9 osób z kierowcą, ale realizowanego z różnorodnych powodów poza zakresem niniejszego rozporządzenia.

W takim przypadku kierowca wykonuje tzw.: przejazd „poza zakresem rozporządzenia 561/2006 WE”, czyli w ramach tzw.: „stanu szczególnego” (o którym mowa w pkt 6.3 działu III – WYMAGANIA ODNOŚNIE DO KONSTRUKCJI I FUNKCJONALNOŚCI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO, Załącznika IB (WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY, BADAŃ, INSTALACJI I KONTROLI)-Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Występują dwa typy „stanów szczególnych” – »JAZDA POZA ZAKRESEM« oraz »PRZEPRAWA PROMOWA/PRZEJAZD KOLEJOWY«.

Pierwszym ze stanów szczególnych jest stan: „POZA ZAKRESEM” (początek, koniec). Stan ten w tachografie cyfrowym jest oznaczony słowem „OUT start/koniec” i działa z włożoną kartą kierowcy lub bez włożonej karty kierowcy do tachografu cyfrowego. Istotną informacją jest, że włożenie lub wyjęcie karty kierowcy automatycznie kończy rozpoczęty stan »POZA ZAKRESEM«.

Osoba, która chce wykonywać przejazd np.: poza drogami publicznymi lub nie będący przewozem drogowym (w myśl definicji legalnej) lub też z innych dopuszczalnych przyczyn, pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy – musi przeprowadzić ściśle określoną procedurę wynikającą z konstrukcji samego tachografu. Warto zauważyć w tym miejscu, że od strony technicznej procedury dla poszczególnych typów tachografów cyfrowych są odmienne w zależności od producentów. Przykładowo procedura uruchomienia stanu szczególnego „POZA ZAKRESEM/OUT” dla tachografu cyfrowego Siemens VDO Załącznik 1 różni się od procedury dotyczącej jazdy z tachografem cyfrowym firmy STONERIDGE SE 500. Załącznik 2

Powyższe procedury działają z założoną kartą kierowcy jak również i bez niej, ponieważ osoba np.: podjeżdżająca pojazdem na bazie lub terminalu załadunkowym, nie musi posiadać karty kierowcy.

W przypadku, kiedy transport jest realizowany poza drogami publicznymi, mamy do czynienia ze „stanem szczególnym” zgodnie z art. 6 ust. 3. Rozporządzenia Rady (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Warto zauważyć, że zgodnie z treścią artykułu 2/561/2006/WE ust. 1 „niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego.”

Czym jest więc „przewóz drogowy”?

Zgodnie z treścią artykuł 4/561/2006/WE„przewóz drogowy oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd,(…)”.

Zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy o drogach publicznych: „drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe;

2) drogi wojewódzkie;

3) drogi powiatowe;

4) drogi gminne.”

 

„Stanem szczególnym” jest jazda poza zakresem unormowań rozporządzenia 561/2006 WE. Zakres jazdy w warunkach szczególnych (w przypadku tachografów cyfrowych, zgodnie z załącznikiem IB do rozporządzenia 3821/85 EWG ujęty jako jazda w trybie „OUT” lub „START OUT”), w dużej mierze ma charakter ocenny i w praktyce stał się źródłem częstych nieporozumień i spornych ocen podczas kontroli drogowych oraz kontroli w przedsiębiorstwach.

Załącznik 1

Przykładowo procedura uruchomienia stanu szczególnego „POZA ZAKRESEM” dla tachografu cyfrowego Siemens VDO.

W tym celu kierowca musi przeprowadzić następującą procedurę:

 

 1. Panel główny (aktualna godzina/prędkość/ilość kilometrów)

 2. Nacisnąć „OK” – wejście do podmenu „WYDRUK / KIEROWCA 1”

 3. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WYDRUK / KIEROWCA 2”

 4. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WYDRUK / POJAZD”

 5. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / KIEROWCA 1”

 6. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / KIEROWCA 2”

 7. Nacisnąć „STRZAŁKA” w dół do podmenu „WPISZ / POJAZD”

 8. Nacisnąć „OK”

 9. Jesteś w podmenu „POJAZD / OUT „start”

 10. Naciśnij „OK” – informacja „WPIS ZACHOWANY”

   

  Załącznik nr 2

  Procedura dotyczy jazdy z tachografem cyfrowym firmy STONERIDGE SE 500, poza zakresem rozporządzenia 561/2006 WE.

  1. Przytrzymać przycisk anuluj „X” (pierwszy z lewej strony), aby znaleźć się w panelu główny (czas aktywności 1 go i 2go kierowcy, czas pauzy)
  2. Nacisnąć ENTER, wejście do podmenu „Menu drukowania”.
  3. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu „Menu ustawień”
  4. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu „OUT Poza zasięg.”
  4. Nacisnąć enter, pojawi się napis „Poza zasięg. lub prom”,
  5. Nacisnąć strzałkę w górę na napis OUT i nacisnąć ENTER
  6. Aby wrócić do głównego menu nacisnąć i przytrzymać przycisk „X”
  Jesteśmy teraz w stanie „OUT” poza zasięgiem co możemy zobaczyć na głównym panelu po napisie „OUT”

  Wychodzenie ze stanu „OUT” poza zasięgiem wykonywane jest podobnie do wchodzenia:


  1.Przytrzymać przycisk anuluj „X”(pierwszy z lewej strony), aby znaleźć się w panelu główny (czas aktywności 1 go i 2go kierowcy, czas pauzy)
  2. Nacisnąć ENTER, wejście do podmenu „Menu drukowania”
  3. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu „Menu ustawień”
  4. Nacisnąć strzałkę w górę, do podmenu „OUT Poza zasięg.”
  4. Nacisnąć enter, pojawi się napis „Koniec poza zakresem?”
  5. Naciskamy strzałkę w górę i naciskamy ENTER
  6. Aby wrócić do głównego menu nacisnąć i przytrzymać przycisk „X”
  Nie jesteśmy już w stanie „OUT” poza zakresem.

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.). 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowelizacja ATP – porównanie zmian produktów szybko psujących się
Następny artykułZobacz jak prawidłowo odebrać odpoczynek tygodniowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj