Strona główna Inne rozporządzenia Kiedy kierowca może sam wystawić sobie 'zaświadczenie’?

Kiedy kierowca może sam wystawić sobie 'zaświadczenie’?

4083
0
5/5 (8)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Kiedy kierowca może sam wystawić sobie 'zaświadczenie’?Niniejsza publikacja to postulat doprecyzowania rozporządzenia 3821/85 EWG wynikający z uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

 

Podtytuł: Punkt 31 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

(31) Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 powinno zostać zmienione w celu jasnego określenia szczególnych obowiązków przedsiębiorstw transportowych i kierowców, a także w celu umocnienia pewności prawnej i ułatwienia egzekwowania przestrzegania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu i okresu odpoczynku w trakcie kontroli drogowych.

Na wstępie warto wyjaśnić, dlaczego w preambule do rozporządzenia 561/20006 WE znajduje się postulat doprecyzowania rozporządzenia 3821/85 EWG. Otóż, materialnym (graficznym) odzwierciedleniem norm rozporządzenia 561/2006 WE są procedury i metody zapisu (dokumentowania), określone właśnie w rozporządzeniu 3821/85 EWG. Rozporządzenia te funkcjonują ze sobą w ścisłej symbiozie. Ewentualne nieprawidłowości uregulowania jednego z nich, pociągają dalekosiężne konsekwencje drugiego i stąd postulat zawarty w niniejszym punkcie preambuły.

Należy ocenić, że na chwilę obecną rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 zostało już 11 razy doprecyzowane przez legislatora unijnego. Można by więc powziąć przekonanie, że duża ilość poprawek zapewne zadośćuczyniła woli ustawodawcy unijnego, wyrażonej w niniejszym punkcie preambuły.

Wydaje się jednak, iż jest inaczej. Najlepszym przykładem obrazującym niewypełnienie postulatu „umocnienia pewności prawnej i ułatwienia egzekwowania” norm prawnych rozporządzenia 3821/85 EWG, jest klasyczny, wręcz „akademicki” przykład luki prawnej, która na przestrzeni wielu lat nie została nadal uzupełniona. Zagadnienie dotyczy treści art. 15 ust. 2, akapit drugi (rozporządzenia 3821/85 EWG). Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d) (…) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty;”

Chodzi o niezwykle częstą okoliczność, w trakcie realizacji transportu przez kierowcę, gdy odbiera on odpoczynek np.: tygodniowy poza bazą przedsiębiorstwa (korzystając z tachografu analogowego). Legislator ustanowił, że kierowca, jeśli przebywa poza pojazdem, dokonuje obrysu odręcznego na wykresówce (na rewersie w miejscu do tego przewidzianym). Rzecz jednak w tym, że legislator przewidział jedynie możliwość udokumentowania czynności określonych w art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d), tymczasem w żadnym przypadku treść przytoczonych liter b), c), d), nie odnosi się do odpoczynku tygodniowego, a zwłaszcza tygodniowego regularnego.

Tymczasem, zgodnie z treścią rozporządzenia 561/2006 WE, w pojeździe kierowca może odebrać wyłącznie odpoczynek tygodniowy skrócony (czyli krótszy niż 45 godzin, ale nie krótszy niż 24 godziny). W takim wypadku ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości udokumentowania odpoczynku „tygodniowego regularnego” odręcznym obrysem na rewersie wykresówki. Na dodatek przedsiębiorca nie ma możliwości wystawienia kierowcy „zaświadczenia działalności kierowcy”, ponieważ kierowca przecież, w tym momencie znajduje się poza bazą przedsiębiorstwa (często oddalony jest od tego miejsca o setki kilometrów). Dodatkowo, kierowca nie może (poza dwoma wyjątkami) wystawić samemu sobie przedmiotowego „zaświadczenia”, ponieważ z treści art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców wynika, że zaświadczenie może wystawić jedynie „przedsiębiorca”.

Od tej zasady występują dwa istotne wyjątki:

a) gdy przedsiębiorca jest jednocześnie kierowcą,

b) gdy przedsiębiorca udzielił kierowcy pełnomocnictwa do wystawienia „zaświadczenia” dla samego siebie.

Powracając jednak do kwestii sposobu udokumentowania okresu odpoczynku tygodniowego regularnego poza pojazdem, warto zauważyć, że zagadnienie to nie zostało nigdy uregulowane, a więc postulat: umocnienia pewności prawnej i ułatwienia egzekwowania przestrzegania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu i okresu odpoczynku w trakcie kontroli drogowych” nie został w pełni zrealizowany i to na dodatek w tak kluczowej kwestii.

Należy dodać, że od wielu lat kierowcy oraz przewoźnicy, a także funkcjonariusze realizujący kontrole, borykają się podczas kontroli z przedmiotowym zagadnieniem.

Na marginesie można nadmienić, że chcąc przynajmniej częściowo rozwiązać problem przedmiotowej luki prawnej, Mariusz Miąsko wystąpił w do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z prośbą o zaakceptowanie konstrukcji, w ramach której sposób udokumentowania okresu odpoczynku tygodniowego, a w tym także tygodniowego regularnego będzie analogiczny jak w przypadku odpoczynku dziennego.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZmiana nr faksu, pod którym zgłasza się kierowców w związku z MiLog!
Następny artykułRosja: zakaz ruchu dla ciężarówek kl. Euro-3 od grudnia br.
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.