Strona główna Aktualności z Wytycznych KE i GITD Na jakim obszarze mają zastosowanie uregulowania rozporządzenie 561/2006 WE?

Na jakim obszarze mają zastosowanie uregulowania rozporządzenie 561/2006 WE?

2951
0
4.33/5 (6)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Niniejsza publikacja to profesjonalne opracowanie poświęcone kwestii zakresu terytorialnego rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście „wyjaśnienia nr 4” Komisji Europejskiej.

Art 2. 2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, do przewozu drogowego wykonywanego:

a) wyłącznie na terytorium Wspólnoty; oraz

b) pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Z punktu widzenia zastosowania norm niniejszego rozporządzenia, nie ma zupełnie znaczenia, gdzie pojazdy zostały zarejestrowane.

Dla stosowania omawianych norm istotne jest jedynie, żeby transport był wykonywany wyłącznie na terenie Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej), lub pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tak więc z powyższego jednoznacznie wynika, że uregulowania rozporządzenia 561/2006 WE mają zastosowanie na obszarze UE, EOG i Szwajcarii. Natomiast po pozostałej części Europy oraz części Azji, obowiązują uregulowania umowy AETR. Powyższe uregulowania wyznaczające zasady prowadzenia, przerw i odpoczynków są jednocześnie źródłami prawa pracy dla polskich kierowców (bez względu na formę zatrudnienia, a od 16 lipca 2013 roku także źródłami prawa pracy dla kierowców „samozatrudnionych” oraz właścicieli firm transportowych samodzielnie wykonujących przewóz drogowy).

Warto dostrzec szczególną rolę uregulowań całego artykułu 2 niniejszego rozporządzenia, do którego odwołuje się art. 3 rozporządzenia 3821/85 EWG, określając katalog środków transportowych, dla których istnieje obowiązek montowania tachografów. W tym miejscu należy jednak zasygnalizować, iż wspomniany art. 3/3821/85 EWG, nie odnosi się bezpośrednio do treści rozporządzenia 561/2006 WE, ale do treści poprzedniego rozporządzenia 3820/85 EWG. To ważne, ponieważ z formalnego punktu widzenia, brak jakiegokolwiek powiązania pomiędzy uregulowaniami rozporządzenia 561/2006 WE oraz rozporządzenia 3821/85/EWG. Dlatego Komisja Europejska zajęła stanowisko wydając „wyjaśnienie nr 4”, Załącznik nr 1 iż „(…) w przypadku braku w rozporządzeniu 3821/85 odniesienia wprost do artykułu 2 rozporządzenia 561/2006, to taki skutek musi być wynikiem łączenia interpretacji art. 2, 4 i 26 rozporządzenia (UE) nr 561/2006”.

Można więc ocenić, że Komisja Europejska dostrzegając ewidentny brak formalnych relacji pomiędzy wspomnianymi aktami prawnymi postanowiła dokonać interpretacji przedmiotowej okoliczności w celu jej „uzdrowienia”. Punktem odniesienia w tym przypadku stała się wykładnia funkcjonalna oraz wykładnia systemowa.

Ten ważny problem został dostrzeżony oraz skomentowany w „wyjaśnieniach” przez Komisję Europejską.

Przytoczone powyżej „wyjaśnienie nr 4” odnosi się (co do zasady) do bardzo praktycznego zagadnienia występującego na terenie Niemiec, gdzie na mocy wewnętrznego uregulowania, zakresem rozporządzenia 561/2006 WE zostały objęte także pojazdy o wadze równej lub niższej 3,5 tony dmc, ale powyżej 2,8 tony dmc. Powstała więc wątpliwość, czy w pojazdach zawierających się we wskazanym przedziale wagowym należy stosować tachografy. Komisja Europejska udzieliła „wyjaśnień (4)”, iż nie ma takiego obowiązku: „(…) pojazdy zwolnione na mocy artykułu 2 rozporządzenia 561/2006 podobnie będą zwolnione z obowiązku instalacji i używania tachografów”.

W przedmiotowej kwestii stanowisko zajęła Komisja Europejska już w roku 1993, a więc pierwotnie wyjaśnienie nr 1 (Załącznik nr 2) odnosiło się do rozporządzenia 3820/85 EWG. Z czasem zostało jednak dostosowane do uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE w zakresie relacji pomiędzy przepisami artykułów 1, 2 i 11 rozporządzenia.

Określono, iż „Prawo Niemieckie wymaga (oczekuje), aby przepisy unijne dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków zawarte w rozporządzeniu UE 561/2006 powinny też być stosowane do pojazdów o masie większej niż 2,8 t, tymczasem próg w artykule 2.1 (a) rozporządzenia wynosi 3,5 t”.

Komisja Europejska „wyjaśnia”, że „(…) niektóre pojazdy i operacje transportowe odbywają się poza zakresem rozporządzenia, ale państwa członkowskie mogą stanowić prawo wewnętrzne w zakresie, w którym brak uregulowań w przepisach europejskich. Jeżeli państwo członkowskie będzie chciało tak postąpić, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić przepisy krajowe inspirowane prawodawstwem Unii Europejskim lub identyczne z nimi”.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

 

Załącznik nr 1

COMMISSION CLARIFICATION 4

  • Application of Article 26 of the Regulation-

     

Articles: 26 of Regulation (EC) No 561/2006 introducing, inter alia, Articles 2 and 3(1) of Regulation (EEC) No 3821/85

Issue raised: According to Article 26 „recording equipment shall be installed and used in vehicles registered in a Member State which are used for the carriage of passengers or goods by road, except the vehicles referred to in Article 3 of Regulation (EC) No 561/2006.[…]” It is argued that the result of this provision is an obligation to install recording equipment (tachographs) also in vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes or below.

Clarification:

According to Article 3 of Regulation 3821/85, only the list of particular vehicle categories laid down in Article 3 of Regulation 561/2006 is specifically exempted from the obligation to install recording equipment. However, it is clear that the purpose of Regulation 3821/85 is to provide for effective enforcement of the so-called „social rules” – on driving times, rest periods, etc. – as laid down in Regulation 561/2006, and that the scope of the obligation to install tachographs must by

consequence mirror the scope of application of those social rules. However, in the absence of an express reference in Regulation 3821/85 to Article 2 of Regulation 561/2006, such a result must be deduced from a combined reading of Articles 2, 4 and 26 of Regulation (EC) No 561/2006. Thus, according to Article 26(1) of Regulation 561/2006, the definitions set out in its Article 4 are to apply also „for the purposes” of Regulation 3821/85. Article 4 contains a definition of

„carriage by road”, but this definition has to be read in the light of the restriction on the scope of the Regulation in Article 2 to exclude small goods and passengers vehicles. The result is that vehicles exempted under Article 2 of Regulation 561/2006 will similarly be exempted from the obligation to install and use tachographs.

Comment: clarification provided by the European Commission services to German authorities (letter of 28 June 2006

Załącznik nr 2

COMMISSION CLARIFICATION 1

  • National regulations inspired by the European Union rules –

Article: Scope of Regulation (EC) No 561/2006, Articles 1, 2 and 11 of the Regulation

Issue raised: German law requires that European Union rules on driving time, breaks and rest periods introduced by Regulation (EC) No 561/2006 should also apply to vehicles heavier than 2.8 tonnes, whereas the threshold established by Article 2.1 (a) of the Regulation concerns vehicles heavier than 3.5 tonnes.

Clarification:

The fact that some types of vehicles or transport operations are outside the scope of the Regulation implies that Member States are free to legislate in the domain which is not covered by European rules. If Member States proceed so, nothing prevents them to adopt national rules that are inspired by European Union legislation or is identical with it.

Comment: clarification provided by the European Commission services to the Luxembourg authorities (letter of February 1993)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKiedy mamy do czynienia z przewozem regularnym a kiedy regularnym specjalnym?
Następny artykułMinimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług od stycznia 2017 r.
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj