Strona główna Informacje prawne Zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy

1186
5/5 (1)

Zmiany w Kodeksie pracy. Od 1 września 2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Dokonano w niej zmian w zakresie zawierania stosunku pracy. Od 1 września br. pisemną umowę o pracę pracownik musi otrzymać przed dopuszczeniem go do czynności będących przedmiotem pracy.

Obecnie obowiązujący stan prawny obliguje pracodawcę do zawarcia na piśmie umowy o pracę z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie, zdaniem PIP – u, podczas kontroli dochodziło do nadużyć. Osoby nieposiadające umowy wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień. Według informacji Inspekcji w 2014 roku „nielegalne zatrudnienie, polegająca na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18% kontrolowanych podmiotów”.

Zmiana przepisów eliminuje argument z rąk pracodawców, którzy przez wiele miesięcy zatrudniali pracowników bez przedstawienia pisemnych warunków umowy. Zgodnie z nowelizacją, umowę o pracę w formie pisemnej lub pisemne potwierdzenie jej ustaleń, pracownik będzie musiał otrzymać przed dopuszczeniem do pracy. Pracodawca będzie musiał również zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed pierwszym dniem pracy. Nowe przepisy zwiększają również zakres ochrony pracowników młodocianych – pracodawca zobowiązany będzie do zapoznania młodocianego pracownika z wykazem prac lekkich, które może wykonywać. Trzeba również zauważyć, że nowe regulacje ułatwią pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Za niedopełnienie obowiązku wynikającego z nowelizacji, pracodawcy grozić będzie kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – to jest od 1 tys. zł – do 30 tys. zł.

Treść nowelizacji:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 910)

Art. 1 W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. „;

2) w art. 1043 § 2 otrzymuje brzmienie:

,,§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy. „;

3) w art. 2001 § 5 otrzymuje brzmienie:

,,§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy. „;

4) w art. 281 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,”.

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Daniel Wielgus

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko