Strona główna 561/2006 WE i AETR Geneza rozporządzenia 561/2006 WE jako źródła prawa pracy

Geneza rozporządzenia 561/2006 WE jako źródła prawa pracy

1447
5/5 (7)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (2), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), w świetle wspólnego tekstu zaakceptowanego przez komitet pojednawczy dnia 8 grudnia 2005 r., a także mając na uwadze, co następuje: (…)”.

Analizując genezę rozporządzenia 561/2006 WE, warto wyjaśnić na wstępie kilka aspektów formalnych. Legislator unijny odwołał się w omawianej normie do zakresu oraz trybu uchwalenia rozporządzenia 561/2006 WE. Jednak art. 71 oraz 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zmieniły swoją numerację ramach Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

I tak art. 71 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, to obecnie art. 90 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, natomiast art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, to obecnie art. 294 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Postanowienia odnoszące się do „dawnego” art. 71 zawarte są w TYTULE VI: TRANSPORT, w którym w artykule 90 (Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej)1 (dawnym artykule 70 TWE) określono, że: „Cele Traktatów, w odniesieniu do kwestii uregulowanych w niniejszym tytule, są realizowane w ramach wspólnej polityki transportowej”. W artykule 91 (TFUE) (dawnym art. 71 TWE) określono:

1. W celu wykonania artykułu 90 i z uwzględnieniem specyficznych aspektów transportu, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, ustanawiają: a) wspólne reguły mające zastosowanie do transportu międzynarodowego wykonywanego z lub na c) terytorium Państwa Członkowskiego lub tranzytu przez terytorium jednej lub większej liczby Państw Członkowskich; b) warunki dostępu przewoźników nie mających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu krajowego w Państwie Członkowskim; c) środki pozwalające polepszyć bezpieczeństwo transportu; d) wszelkie inne potrzebne przepisy. 2. Przy przyjmowaniu środków, o których mowa w ustępie 1, uwzględnia się przypadki, w których zastosowanie tych środków może poważnie wpływać na jakość życia i poziom zatrudnienia w pewnych regionach, jak również na funkcjonowanie infrastruktury transportowej.”

Nie można nie odnieść się do dalszej treści omawianego uregulowania. Określa ono, że uregulowania „dawnego” art. 251 (TWE), zostały obecnie zawarte w ROZDZIALE 2 – AKTY PRAWNE UNII, PROCEDURY PRZYJMOWANIA I INNE POSTANOWIENIA – SEKCJA 2 – PROCEDURY PRZYJMOWANIA AKTÓW I INNE POSTANOWIENIA (TFUE). Artykuł 294 (TFUE) dawny artykuł 251 TWE – odnosi się więc do kwestii czysto proceduralnych i określa, że: „1. W przypadku gdy w Traktatach czyni się odwołanie do zwykłej procedury prawodawczej Załącznik 1 – Załącznik nr 1 w celu przyjęcia aktu, stosowana jest następująca procedura. 2. Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Powyższe uregulowanie wynikające z art. 91 TFUE, posiada ogromną doniosłość dla oceny uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, jako źródła prawa pracy, ponieważ legislator wspólnotowy (unijny) a priori wyartykułował tezę, iż ustalenie wspólnych reguł w ramach rozporządzenia 561/2006 WE ma na celu polepszających bezpieczeństwa oraz jakości życia i poziom zatrudnienia. Nie pozostawia więc roli na spekulacje w zakresie określenia roli uregulowań omawianego rozporządzenia w europejskim systemie prawa pracy.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

1http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:PL:PDF (dostęp na dzień 19.09.2013)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko