Strona główna Aktualności Dnia WSPARCIE PRACODAWCÓW podsumowanie TARCZA 1.0. – TARCZA 2.0

WSPARCIE PRACODAWCÓW podsumowanie TARCZA 1.0. – TARCZA 2.0

1299
4.6/5 (10)
 1. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA 3 MIESIĄCE

 2. ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY SKŁADEK ZUS

 3. ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

 4. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

 5. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 6. ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATĘ PODATKU, ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ LUB ODSETKI OD NIEUREGULOWANYCH W TERMINIE ZALICZEK NA PODATEK

 7. INNE UŁATWIENIA

1

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA 3 MIESIĄCE

Zyskujesz:

Zwolnienie w 100% lub 50% z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Warunki zwolnienie w 100%:

 1. bycie płatnikiem składek :

1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosić do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

 1. złożenie wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

 2. złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

 

Warunki zwolnienie w 100%:

 1. bycie płatnikiem składek :

1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosić do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

 1. złożenie wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

 2. złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Uprawniony:

 • 100%-płatnikiem składek zgłosiwszy do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

 • 50%-płatnikiem składek zgłosiwszy do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

2

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIA NA RATY

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Zyskujesz:

 • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenia społeczne 1 stycznia 2020 r.,;

 • zwolnienie z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Warunki uzyskania pomocy:

Złożenie wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Uprawniony: Każdy płatnik

3

ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Zyskujesz:

 • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.;

Warunki uzyskania pomocy:

Złożenie wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Uprawniony: Każdy płatnik

4

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

Zyskujesz:

 • maksymalnie 1 300,00 zł brutto na pracownika oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia – w przypadku przestoju ekonomicznego (wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku.);

 • 2 079,43 zł brutto na pracownika oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia – w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy (wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku).

Warunki uzyskania pomocy:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

 2. skala spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów 
 • z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.
 1. objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy;

 2. ustalenie w porozumieniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Odmowa pomocy:

1) zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy (do końca trzeciego kwartału), z wyjątkiem przypadku gdy:

a) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo

b) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

2) w stosunku do przedsiębiorcy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego.

Uprawniony: Przedsiębiorca; Organizacja pozarządowa; Osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

5

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Zyskujesz:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:

 • w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%;

 • w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%;

 • w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%.

Warunki uzyskania pomocy:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

 2. skala spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym co najmniej 30%.
 3. Złożenie wniosku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Odmowa pomocy:

1) zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy (do końca trzeciego kwartału 2019 r.);

2) w stosunku do przedsiębiorcy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego;

3) otrzymanie dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Uprawniony: Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca

6

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATĘ PODATKU, ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ LUB ODSETKI OD NIEUREGULOWANYCH W TERMINIE ZALICZEK NA PODATEK

Zyskujesz:

 • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłatę podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

 • zwolnienie z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Warunki uzyskania pomocy:

Złożenie wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

 

7

INNE UŁATWIENIA

BADANIA PROFILAKTYCZNE

Ustawa zawiesza obowiązek wykonywania badań profilaktycznych wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4-5 ustawy – Kodeks pracy, art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym oraz art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, ale uwzględnienia możliwość wykonywania ich w innym trybie.

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

WAŻNOŚĆ PRAWA JAZDY

W przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo

ukończenie szkolenia okresowego

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

ZAWIESZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW

DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie poniższych obowiązków:

 • Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta: ukończyła szkolenie okresowe;

 • Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

 • Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6.

 • Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 • Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 • Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do: kierowania kierowców na: a) szkolenia okresowe, b) badania lekarskie i psychologiczne;

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j.:

biuro1@viggen.pl, 509-982-577; jak@viggen.pl, 519-140-984

Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko