Strona główna Aktualności Dnia Koronawirus a formy wsparcia dla przedsiębiorców – raport KPV sp. j.

Koronawirus a formy wsparcia dla przedsiębiorców – raport KPV sp. j.

1048
5/5 (11)

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport przygotowany przez Kancelarię Prawną Viggen sp. j. w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wystąpieniem pandemii koronawirusa, który to raport określa dostępność form wsparcia dla Państwa jako dla przedsiębiorców w zaistniałych warunkach. W opracowaniu zwarte zostały instytucje pomocowe, z których można korzystać na podstawie obowiązujących do tej pory uregulowań prawnych oraz określono formy dostępności pomocy zawartej w rządowo-prezydenckim projekcie pt. „GOSPODARCZA I SPOŁECZNA TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS CoV2”.

Mając na uwadze, że ogłoszone w dniu dzisiejszym założenia projektu muszą jeszcze znaleźć swoje uregulowanie w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, a więc muszą zostać przełożone na język ustaw analiza zawarta w niniejszym opracowaniu rozpoczyna się od aktów już obowiązujących.

  1. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie tej ustawy można starać się o:

  • odroczenie płatności lub ulgę w spłacie należności z tytułu składek we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorcy.

Jak to zrobić?:

Prawo przewiduje kilka wyjść z takiej sytuacji i są to np. raty i odroczenie terminu płatności czyli formy wsparcia, na które Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pozwala ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Gdy w firmie pojawią się trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli mówiąc prościej – możliwość zapłacenia ich później. Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek przedsiębiorca musi wystąpić najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej składki. Aby rozłożyć składki w rozciągniętym terminie na raty należy zawrzeć tzw. układ ratalny z ZUSem i jest to umowa ratalna, którą zawiera przedsiębiorca z ZUSem. Już samo złożenie wniosku wstrzymuje bieg odsetek. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w ZUS.

Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do jego indywidualnej sytuacji oraz możliwości finansowych. Zadaniem doradców jest również pomoc klientom w zgromadzeniu, przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ZUS przedsiębiorcy, którzy już teraz odczuli finansowe skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, nie muszą czekać na nową specustawę, ale już dziś mogą starać się o odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie swoich należności podatkowych. Wnioski można składać przez platformę ePUAP.

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa

Na podstawie tej ustawy można starać się o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie swoich należności podatkowych.

Jak to zrobić?:

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organy podatkowe mogą odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów „W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp)”.

Należy pamiętać, że podatnicy, którzy wnoszą o umorzenie podatku przed upływem jego terminu płatności, nie mogą skutecznie tego uzyskać. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej należy złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w określonym terminie, a także niezapłacona w terminie zaliczka lub rata podatku. Odmiennie wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć jeszcze przed terminem płatności podatku. Podatnik może również prosić o rozłożenie zapłaty podatku na raty. Ważne, że w takim przypadku odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych zastępuje opłata prolongacyjna, która jest aż o połowę niższa od podstawowej stawki odsetek i wynosi obecnie 4%. Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty jest wypadek losowy.

A tę sytuację za taki wypadek losowy należy traktować, czyli stan pandemii. Istotne jest to, że organ podatkowy związany jest treścią wniosku, w tym sensie że nie może zastosować innej ulgi niż ta, o którą prosi podatnik. Za najlepsze rozwiązanie uznać należy zatem to aby w składanych wnioskach formułować alternatywnie żądania.

  1. Działania Rady Polityki Pieniężnej

Panująca pandemia koronawirusa zmusiła we wtorek Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych pierwszy raz od 2015 roku. Oznacza to, że odsetki od kredytów wkrótce zmaleją o około pół punktu procentowego. Według analityków rynku, do dalszych cięć dojść może w kolejnych miesiącach, również autor niniejszego opracowania przewiduje taką ewentualność. Spodziewać się również należy, że spadek popytu na usługi i towary nieżywnościowe oraz silne obniżenie cen surowców na rynkach światowych sprawią, że inflacja będzie się w najbliższych kwartałach obniżać i kształtować poniżej dotychczasowych oczekiwań. Korekta stóp NBP odbije się na notowaniach stóp międzybankowych WIBOR, a w konsekwencji na raty kredytów większości kredytobiorców w Polsce, którzy spłacają kredyt ze zmienną stopą procentową.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła także decyzję o uruchomieniu programu skupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym, uruchomieniu kredytu wekslowego refinansującego kredyty dla przedsiębiorstw, dokonywaniu regularnych aukcji repo.

  1. Tarcza Antykryzysowa Rządu”

Pakiet Antykryzysowy ogłoszony przed chwilą po posiedzeniu Rady Gabinetowej przez Prezydenta i Premiera podzielony jest na V filarów a jego szacunkowa wartość wynosić będzie 212 miliardów złotych. Filary dzielą się kolejno na:

I FILAR – BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW;

II FILAR – FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW;

III FILAR – OCHRONA ZDROWIA;

IV FILAR – WZMOCNIENIE SYSTEMU FINANSOWEGO;

V FILAR – PROGRAM INWESTYCJI PUBLICZNYCH

Pokrycie części wynagrodzeń:

Przedsiębiorcom, którzy spełnią kryteria, państwo pokryje 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce. Z kolei samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie około 2 tysiące złotych.

Wakacje kredytowe w bankach dla pracowników:

Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.

Gwarancje kredytowe i pożyczki dla przedsiębiorców:

Plan ratunkowy rządu zakłada gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy złotych, leasing operacyjny dla sektora transportowego oraz rozwiązania o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym.

Co istotne Prezydent ani Premier nie dookreślili jeszcze kryteriów przyznawania pomocy a mają one być zawarte w poszczególnych ustawach a więc na te rozwiązania należy jeszcze czekać. Informacją, którą uznać należy za potwierdzoną jest jednak to, że zmieniona zostanie obowiązująca już od kliku lat definicja przestoju ekonomicznego obowiązująca na podstawie tzw. ustawy antykryzysowej, z której wynika, że za firmę w której wystą;pił przestój ekonomiczny można uznać przedsiębiorstwo, które przez pół roku zanotowało spadek obrotów o 15% W nowych przepisach okres ten ma zostać zmniejszony do 2 miesięcy.

 

Piotr Jan Tarasek

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here