Strona główna Aktualności Dnia Praca zdalna

Praca zdalna

232
5/5 (7)

W związku z obecną sytuacją, w stanie zagrożenia epidemiologicznego rekomendowanym sposobem wykonywania pracy pozostaje praca zdalna, czyli praca wykonywana poza zakładem pracy. Wyróżnia się dwa rodzaje pracy zdalnej. Pierwszy z nich to telepraca, która została szczegółowo uregulowana przepisami Kodeksu pracy. Drugim sposobem pozostaje forma wykonywania pracy, potocznie nazywana „home office”, która nie spełnia kodeksowych przesłanek telepracy.

Telepraca to forma pracy, która jest regularnie wykonywana poza zakładem pracy. Musi ona być raportowana pracodawcy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Co istotne, telepraca musi być wykonywana regularnie, oznacza to, że musi ona się odbywać względnie stale oraz cyklicznie. Kwestię tę ustala się szczegółowo z danym pracownikiem w umowie o pracę lub w regulaminie pracy. Ponadto, należy zaznaczyć, iż z Kodeku pracy, wynika dla pracodawcy obowiązek zapewnienia pracownikowi wszelkiego sprzętu, wymaganego do wykonywania telepracy. Jednocześnie to pracodawca pokrywa koszty jego zainstalowania, naprawy oraz ubezpieczenia. Przy czym, przepisy kodeksu dopuszczają możliwość uregulowania kwestii potrzebnego sprzętu w inny sposób.

W odróżnieniu od telepracy, wykonywanie pracy w trybie home office nie jest obwarowane powyższymi ograniczeniami. Zakłada się, iż taka forma wykonywania pracy występuje okazjonalnie i sporadycznie. To jak będzie ona wyglądała, zależy wyłącznie od indywidualnego porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem. Strony te bowiem decydują o ewentualnie wykonywanej pracy oraz o czasie jej wykonywania. Co za tym idzie, nie występuje tutaj również obowiązek przekazywania pracodawcy wyników swojej pracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość wykonywania takiej pracy może zależeć od każdorazowej zgody pracodawcy. Odnosząc się do obowiązku zapewniania pracownikowi potrzebnego sprzętu, kwestie te również nie są uregulowane w Kodeksie pracy. Ustalenia te pozostawione są do indywidualnego uzgodnienia pracodawcy i pracownika.

Co istotne, Kodeks pracy przewiduje możliwość wystąpienia przez pracownika z wnioskiem w formie elektronicznej lub papierowej do pracodawcy o wykonywanie pracy w formie telepracy. Wniosek taki może zostać wystosowany zarówno w sytuacji kiedy dokumentacja pracownicza, np. regulamin, umowa o pracę czy porozumienie dopuszczają taką możliwość, jak i w sytuacji kiedy nie jest to uprzednio przewidziane. Uważa się, iż pracodawca, w przypadku kiedy techniczne możliwości na to pozwalają, powinien zaakceptować taki wniosek pracownika. Oczywiście, w sytuacji kiedy technicznie nie jest możliwe wykonywanie pracy w formie telepracy lub jeśli będzie to mieć negatywne skutki w stosunku do pracodawcy, taka powinność nie występuje.

Kodeks pracy przewiduje szereg sytuacji, kiedy pracodawca jest zobowiązany zaakceptować wniosek pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy. Ma to miejsce w przypadku kiedy pracownik jest rodzicem dziecka w fazie prenatalnej, jeśli ciąża jest zagrożona, kiedy pracownik jest rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub chorobie dziecka zagrażającej jego życiu, które powstały w okresie ciąży lub porodu, kiedy pracownik jest rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub pracownik jest rodzicem dziecka, które potrzebuje szczególnego wsparcia w zakresie edukacji, tj. wspomagania rozwoju, kształcenia specjalistycznego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Praktyka pokazuje, iż praca zdalna jest dużo częściej wykonywana w trybie home office, niż w trybie telepracy.

 

 

Anna Sikora

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here